Othieri 1997
de Salvatore Budroni

Ringràzio chi mi azis onoradu
in sa fadada piatta 'e Cantareddu;
su modestu poéticu faeddu,
chi mama natura m'at regaladu,
inue amus nois cummemoradu
sa bella initziativa de Cubeddu,
chi giompidu aiat sos chent'annos
e bos saludo a minores e a mannos.