Nurapè
de Angelo Dettori

In giuncarzos, paules
e tònchinos de 'uda
- de sa zinzula regnu e de sa rana -
s’entigu t'hat connotu sa terzana
ogni 'olta chi t'hat attraessadu;
e pro chie, famidu,
calchi coa 'e terra hat ispizadu,
mancu fiore 'e apara has brundidu.

In cue Mossa deviat passare
pro cunverter sa terra 'e Riu Oro:
pro nde fagher tesoro
de tancas e pasciales ch'hat serradu;
pro intrare s'aradu
in mattedos e buscos seculares,
Sas iscias de giuncarzu,
sas ìnnidas malesas
cun s'intellettu de s'amore sou
ecco 'ogadas a nou
pro campos de laore e d'ervenarzu.
Da' Isse su tuppedu, sa paule
hat tentu su riscattu
pro benes chena contu a sos venturos.
In fiore s'ispina,
in cotone s'armuttu,
cun annos de suore in bonu fruttu
hat boltadu ogni mala raighina.
E cando calat sero,
torrend'a bidda, lughidu 'e fadiga,
passat in Nurapè
bisende a oju istesu
in ogni 'ardu a mattulos s'ispiga.
de trigos e de orzos unu mare
fin'a saltos de Giàve e de Turalva.

Ma s'infamia umana,
allattada cun s'odiu 'e Cainu,
in corpus de tres mostres est parada...
E da' unu pirastru
li faghen fogu in umbra, a traimentu,
e Iu lassan istesu in su caminu!
Ingrata terra! Cussu samben sou
generosu surzire che devias
impastendeti a ruju su terrinu?
Ello gai prò te,
ingrata Nurapè,
e pro totu sas terras de su campu
haiat Mossa bisadu e suffridu?
E proite soridu
su piuer in fronte li ch 'hat suttu
su suore faladu in s'agonia?
Bonorva, custu laru
a s'eroe ch'has tentu in poesia
l'haias riservadu inue est rutu?!

Lastimosas, su ses de dogn'austu*,
turturellas, columbas a fiottu.
cun rampos elighinos in su biccu,
movian de per se
da' s"Adde 'e 'Idda finz'a Nurapè.
a ue est ispiradu Paulicu:
ogni ae, Iezera
"rodiende in s'aera",
b'isparghiat su laru piulende;
e prima de s'umanu sentimentu
riscattadu hat s'infamia 'e Cainu.

Como in cussu terrinu,
cunvertidu cun sambene e suore,
s'allargat un'istrada
chi partit a ogn' 'adde e a ogn'iscia,
a pasculos chi sun una deliscia,
a campos aupados de laore.

Ca Mossa semenadu b'hat s'amore
in sa terra chi fruttos hat penadu;
ca Paulicu s'amore hat cantadu
e non s'odiu vile e traitore;
ca sas operas suas a primore
"luminosas istigas hat lassadu".
Su martiriu sou
fioridu hat s' amore da-e nou.


Pro sa cummemorazione de su Poeta, fatta in Bonorva su 26 de Santu Aine 1952

*Onzi anniversariu de su 6 de austu 1892