MUDORE
di Anna Maria Soddu


In pitz’ e Gennargentu
oghit sa luna prena
lugorosa in mesu ‘e s’iscuriu
mancu un alidu de bentu
mi sulat in sa vena
non s’intennet perunu murmuriu
crocoliat abellu
e non faet burdellu
oru oru s’abba lena de s’erriu
e chena ateros sonos
pretzio e iscurto ateros donos

In mesu ‘e su caminu
mi carignat s’amore
e su mudore mi faet ispantu
su frore samigninu
e friscu de lentore
est po is ogos meos un incantu
m’arregallat su nuscu
e chena ogare muscu
mi atit s’armonia de unu cantu
funti custos momentos
chi nne faent ‘olare is pentzamentosMenzione d’onore al Concorso Mamoiada 2023