Mama manna
de Romanu Adriani Lay

 

 


Dedicàda a sa Sardigna e a tottu sos ch’ an a bantu d’ esser Sardos Ittiri Cannedu, 2009

 

Ses mama manna nostra soberàna,
Sardigna, prend’ ‘e oro in mesu mare,
giògulu de sos ch’ àman poetare
ca su limbàzu nde lis bàttit gana,
cun-d un’ azìgu ‘e vena mesulàna
tottu sun giùttos a improvvisare.


Frunìd’ ‘e montes e baddes amènas
Sardigna, in mesu mare prend’ ‘e oro,
cale fadada manu cun decòro
at criàdu, pro no àer cadènas,
attèsu da-i làcanas anzènas:
Campidanu, Ogliastra, Logudoro,


umpàr’ a àteros giassos risulànos
chi cùmprin cun parìnzos e costèras
rujàdos da-i lìeras andèras,
passazos de pastores andantànos,
de massajos e mastros artijànos,
de tottu sas persones fainèras.


In- d’ onzi punta b’ as unu runàghe,
chi s’ unu ‘idet s’ àteru tottùe,
domos de janas ch’ asa solu tùe
e ozàstros cun ampru meriàghe,
nìe in Gennargentu che ambàghe,
àbbiles ojènde da una nùe.

Bentu ‘erèttu sùlat fittiànu,
si frimmat a tres dìes barigàdas,
sas arvures abbàrran unchinàdas,
intrat sutt’ a sas giannas rufiànu
fintzas ch’ ‘ènzat su ‘entu soliànu
ch’ addùlchit cussas frittas bentulàdas.


Sa notte sos isteddos Istentàles
cun sa lun’ a cunsòn’ ana pintàdu,
como, coment’ in tempus barigàdu,
pro sos ch’ abbàidan, lìmpios signales,
fintzas ch’ essat su sole e-i sos chintàles
illàttana de oro ogni cunzàdu.


E a s’ allughidùra ‘e s’ orizònte
s’ ischìdan sos caddìttos de sa Giàra,
ansìles e mufrònes in Limbàra
e-i sos sirbònes in su Supramonte,
sos crabìttos s’ iscaldini su fronte
cun sos burrìcos intr’ ‘e s’ Asinara.


Fàlat su sero…. Cun s’ iscurigòre,
dùdas mi nd’ ‘ènin, ma non so guvàrdu,
chi custa prenda nostra chitt’ o tardu
la mùdede su tempus benidòre,
si la contivizàmus cun amòre
bantu tet àer onzùnu d’ esser Sardu.


Premiata con “Menzione d’onore“ il 20/06/2009 a Ittiri