Luisi Ladu ti fat’ischire
di Sarbadore Enne

In custu longu tempus chi non tio
E tropu paga sa currispundensia
Oe infermu una litera iscrio
Ca non ti poto iere in presenzia
E cantu prima amigu til'imbio
A sa domo c'as tue residenza
A ue vives cun s'aera sana
In cussa domo de pedraezana

Ti fat'ischire ch'eo dannu forte
Apo tentu a s'iniziu de s'istiu
Chi so istadu acurzu a sa morte
Er meraculu mannu chi so iu
Est s’amore de sa mia cunsorte
Chi mat dadu corazu forza e briu
Ca sinnono sa mia pedde mala
Oe che fit bistat a saterala

Ma si pro sorte miche ponzo in pe
Dae custu brutale tempus feu
As a rezire versos dae me
Carchi cumponimentu tott'intreu
E non tiscrio sa vida e Noe
Ma de s'istadu e su fisicu meu
Mando a tie unu liberu abertu
Nandedi cantu male apo sufertu

Oe so unu pagu allezeridu
E si ber Deus grassias l'imploro
Mira c'a puntor malor mi so idu
Ca frimmandemi tottu fit su coro
E si mi at sa sorte favoridu
Best sa manu de sa fiza Deoscoro
Padre Pio est a car'a su letu
A issu dao lodes e rispetu

A Edvig Carboni sa Beata
pregadu a issa puru at Sarbadore
ei s'orassione l'apo fata
de mi podes sanare su dolore
e si de m'azuare est tantu grata
si poto bilu torro su favore
e si la sanat sa pessone mia
fatt'onzi tant'una pregadoria

a Basili su fizu de Macrina
amigu caru de Nuzianzenu
custu ca est duttore in meighina
li nesi mighi e males so pienu
ben'in presse a mie t'avicina
chi cuasi mancandemi est s'alenu
pro piaghete iscurt'a Sarbadore
tenta de mi sanare onzi dolore

a Santu Pedru chi sa catedrale
de Bolotana lan'intituladu
a issu puru mi so invocadu
de mi podes sanare custu male
ispero chi lu fetat puntuale
ca so vivinde trop'addoliadu
dadu chi as de su chelu sas craes
cherzo mi sanes males e piaes

liscas chi a patir'est tropu feu
e nessunu atzetat tantu male
e liscar bene su fisicu meu
chi fit forte che dura minerale
ma poi su diaulu infernale
cussu brutu chi namos Asmodeu
mat musculos e nerbios distrutu
chi cuasi s'Isposa ponzo in luttu

oe mintend'in parte sullevadu
manigo bufo a zusta misura
pot'afrontare fritu cun calura
chi finar deris apo sueradu
e pro mi controllare sa pastura
finas oe a campu so andadu
e cun forza e mannu piaghete
app'adempidu e fatu su dovere

non so ancora su chentu pro chentu
ma m'abitzo de faghes carchi cosa
e mi poto leare su cuntentu
finas si so in letu cun s'isposa
e si zuto un'anca dolorosa
su male durat pro carchi momentu
ma cando cussu mal'est isparidu
torro che deris su bonu maridu

t'auguro Luisi chi resistese
cun Maria'a chentannos bene istese

SARBADORE ENNE 16--02-2021