La me moda (un vinticattru gaddhuresu)
de Andrea ColumbanoStirruta

Lu 'inticattru prou sill'imparu
mi piaci fallu chistu spirimentu
siddhu l'agattu* ghjusta la misura.

Ritroga

Pal sistà un modellu ormai raru
piddhu manera e focciu allenamentu
mudestu ma galbatu* e cun primura.

1°Fiori (o gruci)

Moda veni chjamata illa Gaddhura
sistata rendi be' sigura e soda,
illa Gaddhura veni chjamata moda
soda e sigura rendi be' sistata,
moda veni illa Gaddhura chjamata
sistata be' soda e sigura rendi
cun pani e casgju* s'usa pal mirendi
e faci cu lu tinnu* bonu innestu.

Ritroga

Pal sistà un modellu ormai raru
piddhu manera e focciu allenamentu
ma cun primura galbatu e mudestu.

2° Fiori (o gruci)

Bonu pari minn'avvicu lu sestu
l'imprestu* da lu mastru chistu donu,
lu sestu minn'avvicu* pari bonu
chistu donu da lu mastru l'imprestu
bonu minn'avvicu pari lu sestu
l'imprestu chistu donu da lu mastru
cassà cussì chi reschi'a fa' l'incastru
punendimi* a la proa arrisittatu*.

Ritroga

Pal sistà un modellu ormai raru
piddhu manera e focciu allenamentu
cun primura ma mudestu e galbatu.


3° Fiori (o gruci)


L'impignu vulinteri è rispittatu
di piddhammi li feri socu dignu,
rispittatu vulinteri e l'impignu
dignu socu di piddhammi li feri,
l'impignu è rispittatu vulinteri
di piddhammi* li feri dignu socu
palchì lu c'àgghju fattu no è pocu
chi m'àgghju presu gustu lu dichjaru.

Lu 'inticattru prou sll'imparu.

Piccolo glossario:

siddhu l'agattu* = se lo trovo
galbatu* = garbato
casgju* =formaggio (ironicamente)
tinnu* =senno
l'imprestu* =il prestito
minn'avvicu* =me ne accorgo
punendimi* =ponendomi
a la proa arrisittatu*= alla prova tranquillo
piddhammi* = prendermi.

4° classificato Andrea Columbano 40°Premio Logudoro Ozieri 28.11.21