In caminu
de
Antonio Sanciu

Cantas vias mi so postu in caminu
chen’ischire nemmancu a ue fia andende,
nieddu in chiza che isturulu campinu
chi in mesu a sa pastura istat cantende
e chin coro briosu, a serentinu,
a torrare a su nidu est già pensende
e bolat carignadu dae su entu
pro donare a sa cria su sustentu.

Cantas vias, chi no apo in ammentu,
so imbucadu in caminu isbagliadu,
ma tochende chin manu s’iscalmentu
chin oriellos s’errore apo pagadu
e cando so torradu in sentimentu
dae mesu ’e su caminu so furriadu
e gai mi nde so fatu una rejone
de no bistare infatu a un’illusione.

Ca mi pariat pius in paris sa via
andende, a boltas, ap’apidu acantu
pius mala chi non bona cumpanzia,
ma poi chin dispiaghere e disincantu
mi so abbizadu de sa metzania
e dae malos caminos mi so frantu,
chin fortza, e chin sa bona volontade
de mantennere intata s’onestade.

E sempre gai mantessi est sa cantone:
andende a innanti so che pellegrinu
a boltas caminende in s’istradone
e a boltas tuchende in tirighinu
chena mai pasu, in d’onzi istajone,
capulende so sempre de continu
ca in fundu a su caminu de sa vida
totu bi l’amus segura recuida.

Menzione d’onore nella XXXIX edizione del Premio Logudoro di Ozieri – Sezione Musserradu Meridda – anno 2020