Illusiones
de Antioco Casula

Fit sa bella istagione cando giaras
Sun sas aèras; nittidas sas serras
Si disignan' in altu, e rien caras
De friscu ilde pròsperas sas terras.

Sas cresuras de nidos fin pienas
E de cantos, e s'aera de olos.
S'intendian sas bellas cantilenas
De sos misteriosos russignolos.

Sas cammineras tottu fioridas
Brillaian'insustas de lentore.
Propr'in cuss'era giovanas bennidas
Sun che deas de grazia e d'amore.

Olvidei sos annos che passados
Mi sun subra, ismentighei dannos
E tristuras, e credei torrados
Sos ispiritos bellos de vint'annos.