Garas
de Nanneddu Chighine

Cantada in Oliana su mese de austu de su 1950
Tema: Sa femina


1. Chighine
Posca 'e un'iscuta de essere arressu,
proit'est su reposu netzessariu
de nou si nde fissat unu variu
dramma, pretzisu ch'hat pius interessu.
Su chi presento est istraordinariu,
proite bos canto su nobile sessu.
Bastat chi tue cun calma m'aggiudes,
de sa femina canto sas virtudes!

2. Remundu Piras
Tue has ispiegadu sos cuntzettos
chi cantas sa virtude peregrina:
de custa bella immagine divina
de pettus, d'iscultura e d'ojos nettos.
A mie invece de ogni femina
han dad'a cantare sos difettos.
E de cantare non nde fatto a mancu,
tantu pedde non b'hat chentza fiancu. (…)

____________

Cantada in Viddalba su 1958
Tema: Sa paghe e sa gherra


1. Pedru Murone
Est finidu s'esordiu e subitu
un'argumentu de trattare han dadu,
in su bigliette chi est arrivadu
unu bellu faeddu b'hat iscrittu
ed est sa paghe ch'hapo sorteggiadu,
issa regnet inghe e in d-onzi situ;
ansiosa d-onzunu abitadore
est sa paghe cuncordia e amore.

2. Chighine
A mie puru sa dea bendada
m'hat dadu como-como su messaggiu;
mi armo de ispiritu e coraggiu
e comintzo a leare cuss'istrada;
daghi sa gherra in parte m'est toccada
che gherrieri mi ponz'in viaggiu.
Sempr'istada est utile sa gherra
a difesa 'e su chelu, mare e terra. (...)