Dudas arcana
de Domenico Angelo Fadda

Cun su coro in ispantu
mirende sa natura
mi pregunto ‘e frecuente diciosu
abbistu a tant’incantu
cal’est sa fortza iscura
ch’at creadu cun gràscia tantu gosu.
E bisto rata-rata
cun sa mente in cumbatta
in chirca ‘e dare a preguntas reposu
ca su ch’ido est fadadu
mi rendo contu d’esser fortunadu.

Cun in ojos fiamas
rispostas no agato
mancari bi ponza bundu e intelletu
po nd’isolver sas tramas
a s’iscuru ch’imbatto
cun pinniccos chi mi ‘uddin in pettu
ch’apo sempre de fronte
cuss’immensu orizzonte
chi cuat ìnnidu tale segretu
e mi faghet pensare
a chie at fattu chelu, terra e mare.

E cust’essere umanu
dotatu ‘e pensamentu
a cal’iscopu est bennidu a su mundu?
Po totu cuss’arcanu
cun s’ànimu in fermentu
a bideas rigiro intzertu in tundu
mattanende a su pensu,
de nd’ischire su sensu
ca est ancora misteru profundu
su poite ‘e sa vida
e dae cal’isticcu est fiorida.

De dudas nd’apo a pore
ch’isforrojan in sinu
ma su ch’ido est Divinu,
fruttu, abberu, creadu cun amore.

2° Premio Sezione in rima - XXXI Edizione Premio Letterario “Nanneddu Chighine” Ittireddu 2021