Don Zuseppe-me
de Gavino Oggiana

Eo cherzo vivere in paghe
in custu meu chelu de sonnios,
in custu meu chelu ispantosu
ue lughen sos ojos a totu,
ue s'erva, su fiore, sa frutture,
su pane, sa terra, su mare
e-i s'amore sunu de totu
che-i s'abba, s'aria, sa lughe.
Cando hat a bennere s'ora
eo cherzo morrere chena
frastimos in coro, cun in laras
su risu 'e s'ispera pro totu;
e siat, su chelu promissu,
s'ismentigu 'e totu su male
chi hamus e nos hana fattu:
un'oasi de eternu gosare.