Diegu lughente ispera
de Bruno Agus

Sun degh'annos Diegu ch'as cumpridu
in cust'umana vida passitzera.
E ses da sa die chi ses naschidu,
pro sa familia una lughente ispera.

Dae Deus chi sias assistidu,
in cada fortunada caminera.
In su chi bramas cun bonu sentidu,
fetas una brillante carriera,

fin'a tenner chent'annos e piusu.
Sos benes de sa vida los apretzes,
de s'onestade sighinde sa via.

S'umiltade la tenzas sempre a usu
e tra fizos e nebodes t'imbetzes,
cun d'un'isposa 'ona in cumpagnia.