Cuntrastu tra Deus e s’omine
de
Antonio Sanciu

(Deus)
It’azis fatu ‘e su donu divinu?
Bidende deo so como un’aspriddalzu.

(S’omine)
Ti ses abbistu como ‘e su declinu
ca a chelu ch’est balciadu su neulalzu?

(Deus)
Prima sa terra fit unu giardinu
e como nd’azis fatu un’arenalzu.

(S’omine)
A desertu s’est fatu su terrinu,
su mare puru est unu muntonalzu.

(Deus)
Si non lassades su malu caminu
restades chena pane e chena imbalzu.

(S’omine)
Mere m’as fatu tue in su criadu
ei su mundu m’as dad’a guvernare.

(Deus)
E de cussu mi so già impudadu
ch’apo imbagliadu a ti l’intregare.

(S’omine)
Tue mi l’as dadu e deo m’ap’isfrutuadu
su chi b’aiat in chelu, terra e mare.

(Deus)
Su ch’apo dadu tue ti l’as gastadu
e non si torrat pius a zenerare.

(S’omine)
E però meda b’apo balanzadu
e bi chelzo sighir’a balanzare.

(Deus)
E a pessare chi t’aia cumpostu
pro essere che a mie in assimizu.

(S’omine)
E male s’aficantzia tu’ as repostu!
Ma non l’aias chie ti dare cussizu?

(Deus)
Ma deo so andadu a poddighe postu
non pensend’a mi nd’enner un’impizu.

(S’omine)
E s’idet chi a s’arriscu fis dispostu
e si l’as fatu nde tenias disizu.

(Deus)
Est propriu gai! E tue m’as currispostu
chin su frastim’e ochendem’unu fizu.