Cando partidu so emigradu
de Pietro Falchi

A giovaneddu su trenu est partidu,
po ennere in Isvizzera emigradu,
fui de ogni bisonzu oprimidu
chi tantos sacrifizios affrontadu.

Apo a sas offesas chi mi an dadu,
finzas a mi biere avvilidu
chi finzas “fizu de porcu” mi an giamadu
però che veru sardu resistidu.

Ispero chi custu oe non causede dannu,
e sia cambiadu d'ogni ambiente
de civiltade sia diventadu mannu

e sia custa zente differente,
su duamiza e sese est in cust'annu
sia felice ognunu a su presente.