Bonu compleanno Luisi Ladu
de Peppinu Rosas

Ressesidu bi sò mancar'a tardu
carchi versu a ti lu imbiare
che poeta faghindhelu s'azardu
chi mi l'atzetes cherzo isperare:

Chi poi seculare traguardu
poesias sigas a publicare
ca cuntentu lu faghes cada Sardu
chi de te s'intendhede carculare.

Poi chent'annos publiches poesias
ca che Antoni Cuccu puru tue
cun sas rimas sa limb'a as'onoradu:

Sias a prus de chentu fortunadu
su meritu ti dian'in totue
po sas rimas anzenas e sas mias.

Cust'auguru ti mandho sintezru
Già chi ti lu meritas de aberu.


Noragugùme.26.3.2021