Avvincu
de Gigi Angeli

‘Nantu a li tegghj, i’ l’azza di lu mari,
ciaffittatu hani li caaddati
fauli di fuglietti e di sireni.
Bùddi lu canali i’ la currenti
ch’infundi a un latu un passu zoppu
e un trinchigghjatu skottis da l’altu
i’ lu stripizzu
di la matessi jenti
aunita, ì’ lu marinu pastricciali;
e un còiu d’avvincu anticu
torra sempri nuali, acchindulatu
da appurati di sali,
da frueddhi di baca,
da grani di multa, di listincu;
ma cu’ la libaltai d’una capra
chi siddu ‘ò …
po’ jumpà cu’ un brincu lu trambuccu
di chissu prammu appena, di lu mari.
Fili catambi di pinseri
“Pedditti” e “Turriani”
addòcani lu riccattu d’un cunnottu
di seculi passati
ch’impagna i’ la cara di li rocchi
e vassa pa’ imbucà l’occhj di sempri;
a mira di ticchjàlli senz’apprettu.
E in chiddi fili si stendini
li sciumi di sudori,
la bàa di l’affarri d’arimani
e d’ogghj,
stuppiàta i’ li matessi sèmiti
pa’ cunculdià la strinta di dui mani.

Tuttu si trasfolma
ma i’ la sustanzia
tuttu felma galu
i’ l’ ispicchiati d’ea, in asettu
d’un chizzulanu surrisu ...
....dumani !?!