Augurios de Bonas Festas 2018/ 2019
de
Serafino Putzolu


Dae custa Bella Capitale Parigina
Dogn’Annu bos iscrio e puntuale
Innoghe àn decoradu ogni Vitrina
Cun Nostra Dama sa manna Cattredale

Dae Sacru Coro a Santu Luisu e Pasquale
Dae Santu Austinu Maddalena e Caderina
Sos Ristorantes chin àn famosa cughina
Preparana su Veglione mannu Principale

Certu Parigi és bene ispartu in mannu
Cun tantos abbitantes già l’ischimos
Luminos chei istellas Sole e Luna

Ma che sempre Augurare bos cherimos
Bonu Natale e Felice Bon’ Annu
Cun Paghe a tottus salude e Fortuna
______________________________
Ca bos penzamos mancari lontanos
Festade Bene e nos biere Sanos


Courbevoie Nadale 2018