Abberi su sulcu in d'ogni ora
de Don Tonio Sau

Pellegrinend'enimus ogni annu
a sos pes de sa Virgine Maria
pro ringraziar'Issa sola ebbia
chi de male a binchidu su dannu
unida a su Fizzu Redentore
Fizza e Mama de Cristos Segnore.

Iscoberta da un'agricultore
in su sulcu fattu dae s'aradu
in cuss' iscoberta est adombradu
de Deus Onnipotente s'Amore:
sa Mama cun su Fizzu in su sinu
giamad'a iscoberre su divinu.

Sentimus ch'ogni festa de Maria
est una giamada sempr' accorada
de sa Mama Santa Immaculada
pro chi chilchemus de chelu sa via:
siana custos diese de festa
lughe de una fide pius desta.

Populu rettore e comitadu
T'implorana de Seunis Maria
sies Tue pro nois lugh'e ghia
pro ognun'e tottu sies s'aradu:
abberi su sulcu in d'ogni coro
semenabi Cristos veru tesoro.

Thiesi rest'a Maria unida
pro cantu asa in su mundu vida!.

Seunis 9-IX-2013