Abbadias
de Giovanni Michele Migali

Sa sorte, naras, ti est bistada avara,
no as tentu lindos lizzos a primore.
Teracheddu da pitzinnu minore
sen’ancora ti essire tuddu in cara.

Ruzzas bottas ti ant bestidu solu a izzu
in andainas de troulones e malesas.
Mai sas ancas tuas si sunt resas,
crabarzande, cun sa manu post’in chizzu.

Furriadolzu? Unu miseru cuile,
cuncordadu cun s’apprettu de s’appentu,
cun sas frunzas. Apozzadu da su entu.
Meda prus cheghente fuit s’annile.

E tue cun sa manu post’in fronte
dòminas sa terra illacanada,
natura, buscos, cantu b’ada,
da s’altura fintzas a s’orizzonte.
Abbadias. Raru fruttu, est cuss’ojada!

Iscanu 2021