A unu gherreri sardu
de Giuseppe Calvia

1

Gherreri, ti auguro chi s'alturia
la lasses a su nie e a su entu,
e prestu fales a sa pianura,
e attacchet su tou Reggimentu
cun impetu romanu e sarda furia
chi s'inimigu nde tenzat paura...
A ferru frittu,senza oltare cara,
bolende che arrivedas fin 'a Zara!

2

Boltulade che unu trimizone
cussa barbara zente, ingrata e fea
sempr'armada de odiu e rancora,
e posca a terra dai sa Cadrea
su sambenosu modernu Nerone,
ch'est Franziscu Zuseppe Imperadore!
Siedas de sa patria aggiutoriu
Tott'i in giru currende a re Vittoriu!

3

Finza deo chi so repubblicanu,
corale a s'opprimida umanidade,
ca in su mundu semus frades tottu
tia afferrare ispada o lanza in manu
pro chi amat sa nostra libertade,
cuntentu 'e fagher parte 'e su fiottu...
Pro cussu che a babbu lu servide,
ubbidientes, giustos e con fide!

4

Est veru rattu 'e truncu romanu
Vittoriu,de fattos e de numene
e latte hat suttu ' e sa latina terra...
Est re,ma prima veru italianu,
de mente fine e de bonu costumene,
piedosu in sa paghe e duru in gherra!
Sa corona li brillat che unu lampu,
ma est modestu e umile in su campu!

5

Presente nos cumbenit s'unione,
non bestat ruzzu linu o seda in oro,
preparados istemus a sa morte!
Umile e altu cun sinzeru coro
Si nutrat de neuddos de leone
E pungat s'inimigu piu forte!....
Posca umpare lobremus sos disizos
de sa matessi mama essende fizos....

6

Como ch'est totta s'Italia in prua,
est contu dai Deus cunsacradu,
d'esser istrintos a unu tenaghe:
Daghi vittoriosa enit sa paghe,
ognunu afferret s bandera sua,
iscettru, pinna, marteddu o aradu!
Su ferru chi est servidu a distruire
Fettat totta sa terra fiorire!

Mores - ottobre 1915