A una mama isconsolada
de Gesuino Curreli

Poesia scritta in occasione di una tragedia che sconvolse la comunità di Oliena


Sena consolu, mama, ti disperas,
e mi ferint su dolu e su piantu,
chi contant de su coro sas buferas,
pro mala sorte tristu, e prus affrantu.

Oh cantu sunt sentidas e sinceras
sas lagrimas, sas boghes de iscunfortu,
t’aia de bonu coro cussu tortu
sanadu cun benignas galaveras,
ma non ti torrat, no, su fizu mortu,
ch' at preferidu terras furisteras.

Però si cras manzanu pro un' ispantu
des bidere s' arveschida lughente
cun d un' istella giara in s' oriente
cagliati appena ch' as penadu tantu.

Sa lughe limpia, tremula e isplendente
est signu de un' amore mai finidu
dae cando intro su corpus l' as coglidu
che prenda disizada immensamente.

Cun s' isteddu arrejona e de s' amore
narali cantu mannu est e dejunu
de basos, pro chi ti nde torret unu,
e in cambiu de sas penas s' ajubore.

Oliena 27 Agosto 2014