A tene – tene
de Antonio Mura

Tue, Sennore, mi yukes a pikku
mi kurres iffattu
kirkand’e mi tenner
e deo ando currende
in goi e in gai.
Annotto su kelu
e un’isteddu ki morit
tranquillu. Mi peso
m’annotto in s’ispriku
e mi paryo diversu
prus bellu
a bortas lezzu
kei su pistokku de su diaulu
iskanzo a ridere
mi pento
ma prangher no isko
ti preko, Sennore, pro m’haer
depes kurres prus lestru
pro mi tenner
tenemi.