A su bacculu
di Gian Giuseppe Contini


Bacculu poberitu, isfoltunadu,
Sa cunsorte non lu podet cumbattare
Sos pernos s’ada unfiadu
No bi podet, ne sorre, ne comare.
Naro a Bacculu, poeticu e isfoltunadu,
Calmadi, ca prima o poi in via as’a torrare
Faghere ti cheria una istrada noa
Po ti passizzare da dananti e a coa.

Mi invoco a chie leggede sa pena mia
Una manu, un’azzudu,unu consolu
Ca deo, faghere atteru cheria.
Bacculu, senza alas, podede leare olu
E tue cambiare podes sa poesia,
Ca bacculu este su meu usignolu
Pazzosu, potente e galanu
Nottedie podes tenner, bacculu in manu.

Galanu,pazzosu e potente
Giocundu, poeticu e profundu
Dammi retta e pone in mente
cun bacculu podes girare su mundu
sas americas e s’oriente
gai gia’ ti lu giras in tundu
e n’de podes mandigare longu e duru mossu
mancari no giutada, ne pulpa e ne ossu.

Bosa, 30 settembre 2005