A Santu Antine
de Bruno Agus

Moda

Isterrida
Dogni annu est custa die istabilida
Su ses esattu ’e triula su mese
Chi a Sant’Antine Sedilo onorat
S’idet zente da totue arrivida
In custu bellu e ospitale paese
Chi a festa si mudat e colorat
Pro unu eventu raru e gloriosu
Chi ’e s’istoria ’e Roma amus tentu
De Costantinu Magnu in memoria
De Elena su fieru fizu caru
Pro un’eventu gloriosu e raru
De s’istoria ’e Roma ch’amus tentu
Pro unu raru e gloriosu eventu
Chi amus tentu de Roma s’istoria
De Costantinu Magnu in memoria
Fieru e caru fizu de Elena
De s’imperu in sa capitale amena
Cun Massenziu in su duellu antigu
Pro sa zente ’e Sardigna est un’obbligu
Benner a custa festa sempre digna
Un’obbligu est pro sa zente ’e Sardigna
Bennere sempre a custa digna festa
Arrivan tottu da manca e destra
Omines e feminas tottu unidos.

Primu fiore
Fusileris armados bene estidos
Prontos sos caddos cun sos cavaglieris
A sas pandelas pro fagher affrontos
Si sunu in custa die preparados
Bene estidos fusileris armados

Prontos sos caddos cun sos cavaglieris
Bene estidos armados fusileris
Cun sos caddos sos cavaglieris prontos
A sas pandelas pro fagher affrontos
Preparados si sunu in custa die
Sa beneditzione santa inie
Dat su pride in sa prucessione
Inie santa sa beneditzione
Su pride in sa prucessione dada
De Costantinu sa gratzia invocada
Enit a custu populu devotu.

Segunda retroga
Dogni annu est custa die istabilida
……………………………………
Unidos omines e feminas tottu.

Segundu fiore
Giaru e caldu est su sole connotu
ch’in chelu paret un’immensu faru
Est su profumu pulidu ’e s’incensu
Chi est in cussu santuariu saldu
Connotu giaru est su sole e caldu
Ch’in chelu paret un’immensu faru
Su sole caldu connotu e giaru
Ch’in chelu paret unu faru immensu
Est su profumu pulidu ’e s’incensu
In cussu santuariu saldu este
E tottu in tundu sa natura areste
Sos arados cun s’ispiga madura
Tottu in tundu est areste sa natura
E s’ispiga madura in sos arados
Cando partin sos caddos isfrenados
Si pesana sas nues de pruines.


Ultima retroga
Dogni annu est custa die istabilida
……………………………………
Tottu unidos feminas e omines.

Ultimu fiore e Dispedida
Sun cosas bellas ca non sun machines
Sas pandelas chi lughen che istellas
Sos puddedros mudados sun che melas
E b’at lizeris rassas airosas
Non sun machines ca sun bellas cosas
Sas pandelas chi lughen che istellas
Non sun machines ca sun cosas bellas
Chi lughen che istellas sas pandelas
Sos puddedros mudados sun che melas
E b’at rassas airosas lizeris
Pro cumpiagher tantos furisteris
Una cursa perfetta deven faghere
Pro cantos furisteris cumpiaghere
Deven faghere una cursa perfeta
Pro chi primas arriven a sa meta
Sas pandelas de Santu Costantinu
S’ispettaculu est terrenu e divinu
Cun custu logu de zente pienu
E malaidos preghende a isfogu
Domandana a su Santu su miraculu
Divinu est terrenu s’ispettaculu
Cun cussu logu ’e zente pienu
Divinu est s’ispettaculu e terrenu
E de zente pienu est cussu logu
E malaidos preghende a isfogu
Su miraculu a su Santu domandana
A fagher votu meda ’ogni annu andana

De Costantinu caretzan su pannu
Medas a fagher votu andan ’ogni annu
A Antine su pannu li caretzan
E sa grascia cun s’ispera chi retzan
S’imbenujan preghende a conca bascia
Poi a tramontu s’idet requende
Infinita de zente un’ischiera
De sa grascia chi retzan cun s’ispera
S’imbenujan preghende a conca bascia
B’est s’ispera chi retzan cun sa grascia
A conca bascia s’imbenujat preghende
Poi a tramontu s’idet requende
De zente un’ischiera infinita
E paret bella jara e biaita
S’abba ’e su Tirsu in cussu tramontu
Cando su sole faghet cussu affrontu
A ponente si cuat e che calada
E de s’Ardia sa fine signalada
Però Sedilo lughet e isplendede
E de sas domos s’onore rendede
A s’istranzu chi ancora si trattenidi
Augurende pro s’annu chi enidi
Chi essat bella comente a oe
Pro Costantinu Magnu eroe
Su famosu Romanu Imperadore
pro chi nos diat salude e amore.