A s’amigu fedale e poeta Luisu Piu de Magumadas 2019
de
Serafino Putzolu


Augurios de Bonu Cumpleannu pro su 14 d’ennarzu 2019

Ca sempre tenzo a coro a t’amentare
Ti cunfirmo caru Luisu in die oe
E ti cherzo dae Parigi Augurare
Bonu Cumpleannu pro sos Settanta noe

Cun Signora Maria a bonu proe
Non deves cuss’istrada cambiare
A chittarra e in Poesia sese eroe
Finzas a chentu manizzes su cantare

In cussa bella zona incantadora
Respiras s’aria bona sa marina
Sa beridade ti liscrio e francu

Cun tottus sos eredes a fiancu
Santa Maria e Mare prottetora
Ponede a tottus sa Manu Divina

Dae Parigi bona festa e bellos
Cun d’un caru abbracciu a totugantos

Courbevoie 14/01/2019