A MARIO CASSARI
Pro s'ordinazione a Nunziu Apostolicu

Nunziu apostilicu ordinadu
Accetta custu fervidu auguru
De sa cadrea chi asa occupadu
Pro cunvertire ogni coro duru

As sempre su vangelu preigadu
Ue sa zente ancora est'a s'iscuru
De su chi fina ai como a semenadu
Sos fruttos los eppas in futuru

Sese s'ambasciadore cun diploma
Preigas sa dutrina cristiana
In sos puntos buiosos de su mundu

Sa residenzia ti fettana in Roma
Aintro de sa sede vaticana
A su postu de Paulu Segundu

Nino Deligia - Ghilarza