A Mamma
de Angelino Frau

In s’asprosu caminu de sa vida,
sen’ancora cumprire duos annos,
abbandonadu m’has a sos affannos
de cust’orfanidade incrudelida!

A menzus litos Tue ses partida
lassende custu Mundu de ingannos;
et eo a turmentos pius mannos
restadu so cun s’Anim’affliggida!

Ne Babbu m’has lassadu, pro cunfortu,
ca s’ingratu destin’orrend’e feu
cunzessu no mi nd’hat ne mancu mortu!

Solu solu, a sa volontade ‘e Deu,
in cust’indifferente Mundu dortu,
lassadu m’has cun su dolore meu...!

Lassadu m’has in mesu a s’angustia,
de carignos brivadu e de cunsizos,
pro ch’a fundu gustera sos fastizos
de sa perdida Tua, Mamma mia!

Cantadu m’hant su solit’anninnia,
ma no fît cudd’antigu nidu ‘e lizos!
connot’hant da-e tando custos chizos
disisperu cun lagrimas ebbia...!

In podere ‘e s’umana caridade
so ruttu sen’ischire, oh innozente,
ancor’it’est chi fît orfanidade!

E menzus fit istadu, francamente,
pro no l’ischire mai, in cuss’edade,
d’esser mort’eo puru de repente!

Ahi, si tand’abertu su terrinu
m’haiat sutt’ ‘e pês unu trabentu,
pro viver de goie, a boltas chentu,
bistadu fit su menzus determinu!

Ne si fit com’intesu s’attreminu
de tristos passos fattos a istentu:
cale foza ch’ispinta da’ su ‘entu
pienat de tristura onzi caminu!

A Tie sol’abertu hat una losa
pro riposare, Mamma cara, inie
sos restos d’una vida turmentosa!

E hat lassad’in tantu dolu a mie
unu bóidu in s'Anim’affannosa
pienu a l’ider sol’affacca a Tie!

Cantas boltas a Tie happo giamadu,
in mes’a custos trint’ijerros cruos,
cand’ingratu su Mundu cun sos suos
insultos che isciau m’hat trattadu!

E cantas boltas cantas sonniadu
happo s’ala de sos azudos Tuos!
che puzone lantadu in mes’ ‘e ruos
da-e viles ispinas circundadu...!

Ma Tue no m’has bidu ne intesu:
sos lamentos e sos disizos mios
andados sunt che fumu, attes'attesu...

Solamente m’hant dadu forza, brios
e puntigliu a sustenner tantu pesu
custa calda e sinzera loba ‘e rios!?

Un’ammentu assumancus nde tenzera
de su Tou serenu e bonu visu,
pro chi gai in su coro dulche risu
de ìntimos cunfortos intendera...

0 assunessi a tenner sa sinzera
impressione ‘e t’haer bidu in bisu!
eppuru mancu custu: donz’accisu
cun Tegus m’est mancadu, donz’ispera!

E cantu pro ti bier dia dare
mancu eo lu poto cunzepire:
sa vida no mi diat abbastare!

No pro nudda, ma tando su patire
parrer mi diat bellu e s’isperare
dia tenner motivu ‘e persighire...

Medas boltas ch’intend’un’anninnia
invece ‘e su brassolu chi tenia !
A Tie sol'abertu hat una losa
pro riposare, Mamma cara, inie

sos restos d'una vida turmentosa!
E hat lassad'in tantu dolu a mie
unu boidu in s'Anim'affannosa
pienu a l'ider sol'affacca a Tie!

E tand’est chi cheria………..
de calchi bona Mamma premurosa,
chi, ninnende sa sua menzus cosa,
‘olat che puma rara ‘e poesia,

l’isculto: e, pensende ch’eo fia
fruttu santu eo puru, trista losa
si mi parat a ojos iscurosa
invece ‘e su brassolu chi tenia!

E tand’est chi cheria, Mamma cara,
torrare in brazzos Tuos tot’in una
pro t'imprimer chent'asos in sa lara!

Torrare che-i cussu, ite fortuna!
e pustis morrer paris, sorte rara
su no bider sa cara ‘e custa... Luna!


Bortigali, li 19/5/1952 «Manigos»
Pubbl. in “S’Ischiglia”- ottobre 1953
col titolo “Invocazione”