A Luisi Ladu
de Mimmia Soro


(Bonas Pascas e coraggiu)

Bonas Pascas Luisi, Bonas Pascas
Passes serenu in bona cumpagnia
Cun nebodes, cun fizzas e Maria
Ca de sa vida sese ancora in fascas.

Deo che so vicinu a su tramontu
Pascas nd’hapo connotu un’ottantina
Tue cun salude una barantina
Caru Luisi aggiunghe a su contu.

Ca sa vida est pastu iscuisitu
De un’insaziabile sabore
Ch’istuzigat continu s’apettitu.

Est dun’indescrivibile valore
E si faghet suffrende immensamente
Pro la godire s’isforzu mazzore.

Coraggiu, paziente e cun amore,
Affronta abba, bentu, caldu e frittu
Pro chi su male benzada isconfitu
E trionfes chent’annos binchidore.

Un’abbrazzu fortissimu Mimmia Soro (Olanda)