A Luigi e Maria
de Salvatore Ladu

cunvintu chi non podende de prusu, azzetana sa bona volontade


Vantatinde Bolotana c’allatas
che vizu caru, custu vizu anzenu
dandeli su capricu pius prenu
l’as fatu tuo e bene lu tratas.

Forzis t’abizzas chi cantu li dasa
de amore, d’istima e consideru
ti l’est torrande de coro sinzeru
eris, oje, e t’ind’aspettas crasa.

Cale vrisca vuntana naturale
su menzus samben l’as suttu da venas
e pro cant’as godiu a manos prenas
l’as cunsideru d’omine ‘e gabbale.

Però ammenta sa raighina
chi l’alimentat fieru in s’andare
dae nascher, suffrire e gosare
cun orgogliu est de terra muntagnina.

A tanta fieresa cun amore
de su tou zardinu l’as donau
caente, allentoriu, profumau
e senz’ispina su menzus fiore.

Fiore chi fiamas ada allutu
finas chi decorosu at fatu nidu
in pianta chi bene ad’inferchidu
pro nde vattire meda e bonu vrutu.

Mai connoscan umbras, impuddile
senza sole. Ma in andala vroria
sigat sa vida de Luigi e Maria
Cant’est s’istima a issa e pro vradile.

Chi lis tenz’eo e pro simpatia
bi diat cherrer menzus poesia.