Sardigna intrea in agonia
a chie podede pius cumandare
pius passada sa vida mia
e pius los bio deo furare
isperende chi sanu sia
cando su contu ana torrare
finas sa inza po faghere a b’inu
an vincoladu cun su terrinu

caru Tiu Peppinu si torras terrenu
medas cosas asa nottare
semus che balca in mesemare
a s’approdu de algerinu sena frenu.
Prima o poi nos’anacumandare
sos africanos bennidos a remu
po cumpensare che suni sos cinesos
chi comporan domos e casteddos

ispero solu chi sa limba mia
issos puru la potan faeddare
e da s’Africa a s’Oriente dare
custa istroffa aissos cheria
pudindela gai cummentare
si leggene crasa custa poesia
sarda limba non devede perire
sa cultura sarda faghide sighire

Caru Tiu semus in fermentu
puru cun s’energia alternativa
poden faghere manna inventiva
ma no cherene mulinos a b’entu
ca naran chi sien fea attrattiva
e deturpana paisos chentu
mancu cuncentrados in situ
ca assimizana a ispinas de erittu

custa bella sardigna mia
de maestrale colpida in b’entu
salvare cherede s’inquinamentu
e deo puru gia bi creia
ma no passada s’argumentu
cheren solu mulinos de olia
caru tiu Peppinu a parere meu
unghene sas palas cun ozu seu

caru tiu de torrare ispera
po cantare da nou a poesia
fra pagu pagamos s’aria
chi trazzada su sambene in vena
de morrere deo gia creia
ma no essere iscazzados in chera
tiu Peppinu si torras a sos logos
terrinu isterile agatas da sos fogos

Gian Giuseppe Contin,i Flussio-Bosa 08-05-07

 

 

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!