E lu diseltu …
presa l’ha di ‘inta

Da tempu lu disèltu
s'è pòstu a vìa e avvànza
truvvatu da un dissignu innaturàli;
tambè di lu scussèltu
n'intèndi la lagnànza
e sì figghjuli l’hai illu mitàli ! ...
Par'àltu no è sòlu;
n'àrreca i'lu so bòlu
la mutanza, cu lì noi signàli
di trìsta veritài:
un pàlu in pena d'ùn'umanitài;

e curri pissighìta
da sìti, da la fàmi
e dà siccari a pàca di tiràni;
a rèna po’ cumprìta
ni pèsa li so cràmi
pa ghiumpà mari a rìscu; e lu dumàni
sbalcà in tarr'angena
undi spunì la pèna
e àgatass'in pàci a faca a màni;
ma chìssu Palu d'Ita
sidd'ànda bè, ni stènta la cumprìta.

In chìsti tarri nòi
da tèmpu sunniàti
un'àltu è lu disèltu chi paràtu:
arìnatu, si vòi,
di còri svacantàti
priì di bon sintìtu adducàtu;
e pegghjiu è l'intillètu
chi pògli pa pruvettu
galèri cun sulàgghju scarragghjàtu
undi a’li bènvinùti
scùmpini lu chi rèsta di Salùti.

A pàru ghjùnti sò dui diselti
e nn'è digoglju mà no naturali !?!
è l'Omu lu sugghjèttu causali
chi s'è, di saitù, chjusu li scelti.
Suldu tèn'allu zittu di l'Ispelti
lu Bè cridia fùssia eternàli;
e sfrucèndilu insembi a la so ‘ita
lu chì n'avvànza abà … è la cumprita !?

 

Ed il deserto …
ha preso il sopravvento

Da tempo il deserto
s’è messo in marcia e avanza
spinto da innaturale disegno;
tant'è dello scompiglio
ne senti i lamenti
e se guardi lo hai già alla soglia !
Peraltro no è solo
ma porta col suo volo
mutamenti, con nuovi segni
di triste verità:
la corsa tragica di un'Umanità ...

e corre perseguitata
da sete, da fame
e da sicari al soldo di tiranni;
e a deserto percorso
invoca con lamento
di poter guadare mare a rischio, e l'indomani
sbarcare in altrui terre
per porre fine a travaglio
e ritrovarsi un'alba di pace;
ma quella "corsa" per la vita
se pur va bene, tarda ad arrestarsi.

In queste nuove terre
sognate da tempo
vi è un'altro deserto lì in attesa
insabbiato, se vuoi
di cuori vuoti
privi di custodito buon sentire;
ancor peggio è la ragione
che porge per riscontro
galere a cielo aperto
dove ai benvenuti
aggravano la già cagionevole vitalità.

Si son così congiunti due deserti
e ne è tragedia ma non naturale !?!
è l'uomo il soggetto causale
che della saggezza s'è chiuso i rubinetti.
Sordo all'avvertire degli esperti
il "bene" (comune)credeva fosse eterno
e sperperandolo assieme alla sua vita
ciò che ora procede non è … che la fine !? …

 

Gigi Angeli


1° Premio al Concorso poetico "Forti con le Rime per l'ambiente"

Bulzi 2023