Su caddu mesusàmbene sardu

Àstula, istória, iscera e psicolozia de s’ ingresu-àrabu-sardu

 

“mi’ a mie a caddu…"Caddu istrizile e galanu, nevrile e biu, mentósigu, redossu e de bonucoro.
Bentinu: su pius est baju o mùrtinu ma finas castanzu e murru
Pesu: 450 – 500 kg.
Altaria a s’armu: 160 cm. dae pagu pius a mancu.

Su caddu sardu at un’istória antiga che-i sa de s’ómine.
In su tempus barigadu s’impitaiat pro tribàgliu e in sas festas; como est nódidu pro sas cursas, sos cuncursos ìppicos, pro sas iscolas e cun accuntéssidu mannu.
S’ómine sardu est andadu sempre de accordu cun su caddu: cun issu at tribagliadu e s’est divertidu divertende sa zente sena mai offendere s’animale chi est sempre rispettadu e trattadu comente si mereschet.
Su chi sos sardos reséssint a fagher in sas parìglias est una cosa chi leat su coro e frimmat s’alenu in sa càscia. Su caddu non mancat in sas pultesciones sas pius importantes de s’annu (S. Efis, Su Redentore, sa cavalcada de Tàttari, Nostra Segnora de Mes’Aùstu in Orgòsolo e in àteras occasiones chi non si contant).
Su caddu non podet mancare in sa Sartìglia, in s’Árdia de Santu Antine e de Putumajore, in su puddu de carrasegare…
Pro sa passione manna chi sos sardos ant pro custu animale nóbile e maravizosu, in sos tempos b’at àpidu unu mezoru finas a ottenner unu caddu che-i su de oe: s’ingresu-àrabu-sardu.
De répula sarda pro nadìa. Dae sa dominassione saratzena, caddos arabos ant sartiadu calarinas sardas pius minores de altària. In s’iscomìntzu de su séculu su de XVI (séighi), sas ebbas nostras sunt bistadas fattas sartiare dae caddos istallones de s’Adalùsia. In su 1900 propiamente pro s’intrada de su purusàmbene ingresu, semus arrividos a su caddu de oe (Ingresu) chi in donzi essu at sobradu su de prima siet brinchende o currende o attaccadu a carrotzinu lébiu.
Est de bona armiddada su “ingresu-arabu-sardu” e andat a fura tra sos intendidores, amantiosos e comporadores.
S’allevamentu de su caddu ingresu-àrabu in Italia est contivizadu in manera pius pretzisa propiamente in Sardigna inue si produit pius de su 85% de custu iscera chi nos dat su “anglu-arabu sardu”.
Custa répula est bistada mezorada e isviluppada, comente amus nadu, in su tempus de una chentinària de annos de sèberu.
In su 1874 est istadu ammanitzadu in Otieri su Regiu Depositu de sos Istallones pro assegurare su servìssiu pro garentire sa riprodussione caddina pro sos repartos de cavalleria de s’Esertzitu.
Pro ottènnere unu suzettu adattu a-i custu iscopu,faghiant sartiare s’ebba sarda dae istallones purusàmbene orientales che-i su maravizosu Osmanié e, dae su 1883 dae istallones inglesos-àrabos frantzesos.
In su 1915 su capitanu Grattarola, direttore de su depositu de sos istallones, cun s’iscopu de produìre unu caddu apposta pro sa cavalleria, ch’at catzadu su purusàmbene ingresu e at lassadu ebbia su purusàmbene orientale pro l’accoppiare cun sas seschentos ebbas seberadas in Sardigna pro sa riprodussione.
Inter custos istallones sos mezus sunt bistados: Abbajan Sciarragh, Talata u Kamsin e Etnen u Kamsin.
In su 1921 est istadu inauguradu s’ippodromu de Chilivani, accurtzu a Otieri, chi at àpidu un’accuntéssidu mannu giamende trumas de zente dae tottùe pro bider sos caddos curridores.
Sos allevadores, tando, ant pedidu de torrare a ponner a disposissione su purusàmbene ingresu chi est torradu in su 1937 cun Rigogolo fizu de Avresac II.
In su 1967 su Cunsizu de Amministrassione at adottadu su lùmene de orìzine de su caddu “ingresu-arabu-sardu” e in su 1969 cun leze rezonale n° 27 de su 29 de su mese de maju est istadu adottadu s’istatudu de s’Istitudu Incrementu Ippicu chi at leadu s’assuntu de su Depositu de sos istallones de s’Istadu.
A partire dae sos annos 60, su caddu ingresu-arabu-sardu at conchistadu propiamente una leadership totta sua, chi at otténnidu su màssimu livellu cun Rohan Lechereo, medàglia de oro a iscuadras e de prata individuale in su cumpletu de ecuitassione in sas Olimpiades de Mosca.
In sos annos 70 e 80 duos istallones ingresos-àrabos frantzesos : Fox Trott ( dae Florealys e Fera) e Clavelito (dae Fontenoi e Jolie Claire) ant mezoradu sa produssione giuttende su caddu sardu in punta a tottu sos pannos isportivos de s’Italia.
De reghente s’est impostu Piradin (dae Faritchou e Hamada) istallone poderosu ingresu-àrabu frantzesu chi at produidu meda campiones che a Quirky Mare, Quadrio e Tres Jolì. E posca Zinsalabin, chi at bissu su campionadu italianu de sos ses annos in su 2001 e seberadu pro sos campionados de su Mundu de Lanaken, Aspid, binchidore de su master de su caddu italianu de sos chimb’annos in Verona.
Àteros caddos pretziados sun bistados: S’Archittu, unu fizu de Fox Trott, istallone de oe campione de sos chimbe e ses annos.
Màssimu in su cumpletu de ecuitassione si distinghet su caddu ingresu.àrabu.sardu. Sèneca, campione italianu de cumpletu in su 1997, Bella Linda e Villeneuve, campiones italianos de cumpletu de su caddu italianu de battor annos in su 2000 – 2001.
Su caddu ingresu-àrabu- sardu est bonu finas in sas cursas pianas a galoppu e in cresuras.
Pro merìtu de sa passione de sos allevadores sardos si produit unu caddu seberadu de prima in sos ippodromos sardos e nassionales.
Dae pius de bìndighi annos custu caddu s’iscumbattat, resessende sempre bene, finas a livellu internassionale e si podet tenner mannu de Ostenda chi at bìnchidu in su Grand Prix des Pauliches a Tarbes in su 1990 e de Vituliana e Vidoc in su 1997 in su matessi Grand Prix e in su Prix Ministère

SA PSICOLOZIA DE SU CADDU

Finas si sa répula est sa matessi, sa manera de si cumportare de unu caddu est una e-i sa manera de un’àteru est un’àtera, ma, in donzi modu sempre est fruttu de una esperientzia chi s’animale at àpidu.
Si si bi ponet afficu, bidìmus chi unu caddu est divésciu dae s’àteru pro « manìas » chi, a s’ispissa, nois leamus pro vìscios.
B’at cuddu chi comente intendet tràvigu de proenda, iscomintzat a marrare sa gianna, cudd’àteru chi non bàliat de esser fattu de sos àteros e benit male a lu mantenner finas andende a passu, su chi chircat, arravanadu, sos carignos de s’ómine, su chi inbetze si mustrat revessu e grusadu, su chi iscappu cheret sa cumpanzia de sos àteros caddos e chie si cheret a sa sola. E, gai, de custu passu si tiat poder sighire fintza a non nde la finire.
Est un’intinu acchiridu dae onzunu de custos caddos in sos primos annos de vida o leadu dae s’erentzia de su babbu o de sa mama
Dae sende puddedru su caddu si faghet o in bonu o in malu. E malu lu naramus nois omines, no issos caddos!…
Sos puddedros iscappos in tanca de allevamentu, dae per issos si partint sos ingarrigos pro viver paris una vida tranchilla.
B’est su chi tuccat semper addenantis de sos àteros e los ghiat a dresta e a manca che chi esseret unu cumandante; su chi, cando arrivint a s’abba est su primu a buffare e-i sos àteros isettant, pascensciles, chi isse epat finidu. Gai puru faghent cando sunt approendados: Su chi arrivit prima de sos àteros est sempre su matessi.
Proade, finas si est domadu, custu caddu a lu ponner addesegus in duna ispassizada a bider si non tirat e dat istragu a lu muntenner ca cheret andare addenantis. O proade a non l’approendare pro primu a bider si non leat a marrare che dimóniu!…
E chie bi vivit cun sos caddos, custas cosas las devet ischire e las devet cumprendere.
In custas occasiones a pagu servit sa soga o su frustinu o, peus ancora, sos colpos de maniga de triutu.
Tottu servit a peorare su caddu e a nois etottu. Su caddu cheret sempre remiradu finas a su puntu chi mai s’at a fagher su préju addaenantis sou si si devet bèndere o comporare.
Cando un’ómine de caddos cunsidèrat custas cosas, tando cun sos caddos bi podet tribagliare ca su tribàgliu l’at a parrer unu giogu siet pro isse ómine chi pro issu caddu.
E tando, innantis de leare unu caddu a lu domare cheret chi su domadore iscat o s’infrommet de comente at vìvidu dae sende puddedru pro si cumportare cunfromma a sa situassione e a sa cundissione chi si presentat.
Su caddu est un’animale chi s’abbizat de chie li cheret bene e de chie nono; leat s’alénu si narat. E est gai propiamente: leat s’alenu e cunfromma a s’alenu de s’omine produit sas reassiones chi podent esser marradas, crabittinos, calches e cumeradas.
S’ómine tando non si devet fagher forte, pius forte de su caddu, ca o no bi reséssit o arruinat s’animale de su tottu.
S’ómine, chi at un’inteligéntzia e una rejone, devet assegundare e cumprender su caddu fintza a l’appasiguare pro chi acchiret fidùtzia in su chi l’est a costazu o in groppa.
Su de astringher sas ancas cando setzit a caddu, no est un’infadu pro su caddu, ma est comente un’abbratzu chi li dat seguràntzia. S’accottada (assetto) in sedda dat a su caddu s’acchilìbriu pro chi s’animale si potat mòver che cando est iscappu.
Su de istare time time e iscumbessu (sbilenco) ponet su caddu in cundissione de si lu chircare isse etottu s’acchilìbriu ponzende in difficultade chie lu setzit e si cuncruit cun su chertu tra ómine e animale.
Su caddu cheret leadu dae su essu giustu, amore amore ma, a su matessi tempus, cun detzisione pro l’assuzettare e li fagher cumprender chi chie cumandat no est isse ebbia. E, pro gai, ma però, toccat de li dare sos carignos chi bi cherent e calchi liccardumine non devet mancare mai. E bell’e gai finas isse at a cumprender comente si devet cumportare e comente devet ponner mente a sos òrdines chi li dant.
Mai roccos o fustes o frustinos ma sa boghe o pàsida e sulena o detzisa e pressosa (imperiosa). Tracchidare o iciocchiddare de sa limba sunt sinnos chi su caddu cumprendet derettu e guasi guasi bi leat gustu a l’intender.
E manna est finas sa differéntzia tra puddedru rude leadu dae su fiottu de un’allevamentu mannu e puddedru pesadu a mannalittu.
Su primu at a esser unu caddu diffitzile chi cheret leadu rispettende sa vida chi at fattu iscappu in sa tanca paris cun sos àteros puddedros e-i su de duos at a esser unu caddu abbitzadu a viver accurtzu a s’ómine, a intender sa boghe sua, a retzìre carignos e calchi liccardumine.
Ma, de pretzisu, ne unu e ne s’àteru ant bisonzu de fuste. Sas maneras de si b’accurtziare sunt duas e divescias ma donzunu cheret leadu dae su essu sou.
Unu caddu chi dae sende annìju o puddedru siet bistadu abitzadu a esser trattadu, carignadu e contivizadu fittianu, sena duda peruna at a esser pius intinnadu e pius arrimadu in chie lu manizat, lu carignat o l’istat a inghìriu.
Non bi cheret meda a cumprender chi in caddos pesados iscappos in tanca e in fiottu, comente cumbinat in sos allevamentos mannos, s’accostu a s’ómine est pius diffitzile e pius pagu naturale.
Est una falta manna meda a fagher su mediu de cumprender su caddu cunfromma a sa lózica nostra.
Si est una cosa cumpricada a cumprender comente pensat unu caddu pius diffitzile est a ischire comente si potat cumportare abbisu s’esperientzia sua.
De un’omine, in calchi manera, si tiat poder cumprender cale tiant esser sas timorias suas e-i sos dissignos abbisu a su chi narat isse etottu o àteros chi de issu faeddant. De unu caddu chi revudat derettu de giompare unu rizolu o de sighire a andare addenantis non si podet cumprender nudda finas a cando non nd’essit giaru su proite de custa manera de si cumportare. Una bolta eo cun dun’ebba curridora mi so àpidu in s’oru de unu riu inue passaia sempre, sena difficultade peruna. Sa die s’ebba s’est impuntada e daiat sinnos de timòria sena bi esser niunu.
Ma cando però so reséssidu a l’ispingher duos passos addenantis e apo leadu fiagu pùdidu de animale mortu, tando apo cumpresu e apo ghindadu e passadu so dae un’àter’ala.
A su caddu non si podet pedire su chi isse non nos podet dare. In occasiones che-i sa chi apo nadu o chi a issa s’assimizant, su caddu s’at a cumportare sempre in sa matessi manera e s’omine devet cumprendere chi cust’animale andat pro istintu non pro macchine. (cussa est una maladia de s’omine, non de sos caddos).
Su caddu non devet esser mai e ne ispramadu e ne addobbadu pro fagher su chi non cheret fagher ca su chi pro nois est “su non cherrer” pro s’animale est “su non poder”.
E pro cust’est, edduncas, chi a primu de tottu cheret chi connochemus sa movitia de zertos cumportamentos chi leat su caddu pro bi ponner remediu sena e ne falta e ne dannu.
No ebbia devet esser cumpresu su caddu ma cheret aggiuadu a sobrare sas situassiones de timoria cun amore e cun seguràntzia.
Unu carignu, unu cantu de fustinaja, deghe minutos de ispassizada a manu e calchi peràula nada cun amore podet esser sa mezus meighina pro appasiguare su caddu, màssimu in domadura o in calesisiat occasione.
In custa manera ebbia s’isprammu no at a offender sa “psiche” de s’animale e onzunu de nois custu chi apo nadu lu podet e lu devet fagher. Custa est sa manera pro chi su caddu no epat dannu dae un’isprammu àpidu de repente e chi in sa vida cumbinat a animales e a cristianos.
Unu caddu curridore, in allenamentu in Chilivani, cando arriviat a ojos a sas iscuderias, paraiat sas orijas e miminaiat s’andanta.
Su curridore, una die, s’est ténnidu prontu e, arrividu a cussu puntu at addobbadu unu colpu de nérviu a mesu orìjas de s’animale chi est ruttu in terra comente dismajadu.
S’omine non s’at fattu nudda e-i su caddu, dae sa bolta, cando arriviat a-i cussu puntu mujaiat sas orijas e curriat de pius.
E ite nd’at àpidu su curridore? Una die su caddu, arrividu a su situ de s’isbarriada de nérviu, apprettende s’andanta, at pérdidu s’atzione e dae su galoppu a dresta passende a manca, s’at truncadu sa cambedda e l’ant maselladu.
… E fit unu caddu pesadu a mannalittu ca li fit morta sa mama anzende.
Chie no est prontu a rispettare custas régulas chi apo nadu, bogadas dae s’esperièntzia mia etottu, podet ebbia carrare ledàmine dae sas iscuderìas a sa concimaia e cando sos caddos non bi sunt puru.

PRIMU PREMIU “PAULICU MOSSA” BONORVA 2010

 

Glossario

abbisu:
acchiridu:
accottada:
accuntéssidu:
ammanitzare:
andanta:
armiddada:
arrimadu:
àstula:
cambedda:
contivizadu:
curridore:
dismajadu:
erèntzia:
fustinaja:
grusadu:
intinnadu:
iscera:
iscumbattare:
mentósigu:
remiradu:
répula:
secondo, avviso
acquisito, acquistato
assetto
successo
predisporre, preparare
andatura
aspetto, compostezza,
posato, rilassato
genere, qualità, razza, specie, tipo, varietà
stinco
custodito, elaborato
fantino
collassato, esanime, svenuto, tramortito
ascendenza, casata, discendenza
carota
amareggiato, avvilito, depresso, intristito, umiliato
inclinato, incline, propenso
carattere, inclinazione
confrontare
bizzoso, capriccioso, recalcitrante, scontroso.
rispettato
generazione, razza
 
   
26-10-2010

HOME PAGE