Augurios meda!
de Anghelu de sa Nièra

Custa olta bene da ogni dolle dolle, fizolu meu e de muzere mia, Federicu Santoni, chircadore a s'Universidade de Ginevra at iscobertu su virus chi faghet bennere s'AIDS e cun custa iscoberta at a benner tempus in su cale custa maladia fea at a essere debellada. Propriu s'ateru die, faeddende cun muzere mia apo nadu:- Custu pitzinnu at esser unu bonu chircadore, ma in cue a Ginevra tribagliant totumpare e si issu iscoberit calchi cosa andat totu a su matessi orriu, intamen no est istadu gai e da oe su numen sou cun s'articulu subra su c'at iscobertu est finidu in sa rivista iscientifica Nuture. Bravu fizolu meu semus meda cuntentos de a tie. Ello pro dare meritos a s'amigu e compare meu Zusepe chi meda bortas est bennidu a Tzaramonte devo narrer chi cun su babu dae una parte tataresu e de Cossoine pro parte de mama, bisonzat fentomare puru sa mama de Federicu chi est de Bolotana, sa mastra dutora Teresa Nughedu, e tando fato sos augurios a compare meu e a comare mia e a totu sas zenias de Tatari, de Cossoine, de Bolotana. Augurios meda a totu e bravissimu a Federicu. Ello abbidadelu a fizolu meu no at forsis s'aera de un iscientziadu, lampu! (07-10-2015)