CUNCURSU DE POESIA
“DAMUS BOGHE A SA LIMBA SARDA”
SA DE TRES EDITZIONE – ANNU 2018
Coro Polifònicu Santu Austìnu - Alà

 

Artìculu 1 – Ortiminzadòres
Su sòtziu culturàle Coro Polifònicu Santu Austìnu, chin s’ajùdu e su patrotzìniu de su Comùnu de Alà, apròntat su bandu de cuncùrsu de poesìa in limba sarda numenàdu DAMUS BOGHE A SA LIMBA SARDA

Artìculu 2 - Partecipàntes
Su cuncùrsu est debbàdas, non si pagat nudda, e est abèrtu a totu sos sardos, nàschidos e/o abitàntes in Sardìgna, o disterràdos in cale si siat parte de su mundu

Artìculu 3 - Manèra de partecipàre
Sa partecipatziòne a sa gara de poesìa devet èssere fata cunfròmme a sas règulas sighèntes:

a) Est ammìssa sa presentàda de una poesìa ebbìa, mai publicàda in àter’ue e in cale si siat fromma, ne tantu mancu premiàda in àteros cuncùrsos
b) Cartas:
b1) Ischèda de assèntu annànta a custu regulamèntu, cumpilàda a bruscìnu in dogni parte
b2) Còpia de cale si siat carta chi mustret s’identidàde de su partecipànte
b3) Còpia de custu regulamèntu firmàdu dae chie partècipat Sas tres cartas apèna tzitàdas a su puntu b) ant a èssere postas in una busta
de lìtera tancàda e sigillàda, chentza chi si potat bìdere o lègere dae fora. In
fora de sa busta at a èssere iscrìtu unu nùmene apostìzu (istivìnzu) chi dabòi
at a èssere usàdu pro firmàre sa poesìa

c) Poesìas

c1) Chimbe còpias in fògliu A4 (21x29,7 centìmetros) chin sa poesìa e in bàsciu su nùmene apostìzu (ATENTU: non nùmene e sambenàdu beros, ma
imbentàdos) chi s’est postu in sa busta apèna montovàda subra (puntu b)
c2) A sèberu de su poète, si podet pònnere in fatu a sa poesìa, unu iscrìtu in limba
sarda chi mustret s’arrèjonu de sa poesìa Sas chimbe còpias de sa poesìa (c1) chin s’elaboràdu montovàdu a su puntu
c2 ant a èssere postos – paris a sa busta de sas “Cartas” (b), in un àtera busta de lìtera, tancàda e sigillàda, in ue in fora si devet iscrìere “Cuncùrsu de poesìa DAMUS BOGHE A SA LIMBA SARDA”
Custa busta de lìtera podet èssere dada a manu opùru ispedìda chin “racumandàda chin retzìda de torràda” a s’ufìtziu protocòllo de su Comùnu de Alà (Carrèra de Roma 74, 07020 Alà), intro de sa die 20 de santandrìa de su 2018 Sende chi carchi busta arrìvit dabòi de custa die, non at a èssere leàda in cunsidèru pro su cuncùrsu (pro sa racumandàda balet nointàmen su trimbu postàle)
Su regulamèntu e s’ischèda de assèntu s’ant a pòdere leàre deretamènte dae su contu in facebook de su Coro Santu Austìnu (www.facebook.com/corosantaustinuala), o dae su situ in internet de su Comùnu de Alà (www.comune.aladeisardi.ot.it) S’iscrìtu, chi siet bonu a lègere, e fatu chin su computer a caràtere Times New Roman, corpus de 14 e intralìneas dòpia, non devet colàre-che sas 60 rigas in totu Siat sa poesìa (c1) chi s’iscrìtu mustrànte s’arrèjonu (c2) non dèvent àere - in perùna manèra - peràulas o montòvos chi fàtant cumprèndere chie est su poète, si non sa giurìa at a detzìdere de levàre-che sa poesìa dae su cuncùrsu

Artìculu 4 - Tema e limba
Sa poesìa est a tema lìberu, e podet èssere iscrìta in “Sardu Comùnu” (menzus si chin sas règulas gràficas de sa Limba Sarda Comùna) o in “Sardu de subra” (tatarèsu, caddurèsu, agèsu, isulànu). Su cuncùrsu est abèrtu finas a su Cadalànu de S’Alighèra e a su Genuèsu de Carlofòrte e Calasèta, bastet chi si annàngat a sa poesìa puru sa revortìda in limba italiàna

Artìculu 5 - Giurìa e giùdicos
Sas poesìas ant a èssere postas a su giùdicu de una giurìa frommàda dae duos espèrtos de limba sarda e dae su Diretòre Artìsticu de su Coro Polifònicu Santu Austìnu
Su giùdicu at a èssere fatu cunsiderènde sa calidàde totàle de s’iscrìtu, su valòre de su tema e sos sentìdos chi nde bogat a campu, s’atenèntzia a sas règulas de iscritùra de sa limba sarda, s’impìtu de peràulas antìgas nointàmen de peràulas italianizàdas, sa musicalidàde de sa poesìa Su giùdicu de sa giurìa non podet èssere cuntestàdu in perùna manèra!

Artìculu 6 – Prèmios e “montòvos de onòre”
Pro sa poesìa chi at a bìnchere su cuncùrsu, su prèmiu at a èssere sa cumpositziòne de unu branu musicàle chin su testu de sa poesìa mantèssi, dae parte de su Diretòre Artìsticu de su Coro, chi at a devenìre parte de fundamèntu de su repertòriu de su Coro Santu Austìnu, chi l’at a cantàre in mai-cantas ocasiònes, permitènde-nde sa prus manna connoschèntzia. A su poète chi l’at iscrìta at a èssere reconnòtu unu prèmiu in dinàri de 300,00 èuros. Ant a èssere premiàdos finas sos poètes chi ant a ballanzàre sos “montòvos de onòre” de sa giurìa e de su Presidènte de giurìa. Su sòtziu culturàle Santu Austìnu si muntènet finas sa detzisiòne – s’incàsu - de premiàre àteros poètes, si sa calidàde de sas òperas lu diat acunsentìre

Artìculu 7 - Premiatziòne
Sas poesìas premiàdas ant a èssere postas in su contu de Facebook de su Coro Santu Austìnu e in su situ in internet de su Comùnu de Alà. In prus, ant a èssere signalàdas a giornàles e revìstas de su logu. Sas òperas ant a èssere lègidas in sa tzerimònia de premiatziòne fata in ocasiòne de s’innìsciu “Isettende su nadale”, ortiminzàdu dae su Sòtziu Culturàle Santu Austìnu su 8 de nadàle 2018 in sa cresja mazòre de “Nostra Segnòra de su Rosàriu” in Alà

Artìculu 8 – “Derètos de usu” de sas poesìas e àteras règulas
Pro su poète, sa partecipàda a su cuncùrsu cheret nàrrere atzetàre in totu su
regulamèntu, chentza perùna ripetìda o chèscia. Si at a mancàre solu una de sas currespondèntzias a sas règulas de cuncùrsu, custu at a èssere motìvu de foraessìda derèta dae sa gara de poesìa
Sos poètes, partecipènde a su cuncùrsu e firmènde su regulamèntu, acunsèntint s’impìtu de sas poesìas in sas manèras e sas frommas chi su sòtziu culturàle Santu Austìnu - borta pro borta - at a cunsideràre prus bonas e giùstas, chentza àere nudda de pretènnere comènte “Derètos de usu” dae su sòtziu culturàle mantèssi S’incàsu chi b’at a àere mudamèntos in contu de dies de iscadèntzia o de premiatziòne, sos poètes partecipàntes ant a èssere avèrtidos in tota presse

-------------------------------------
Firma pro atzetàre su regulamèntu

Pro cale si siat pregònta mutìre: 3487356397 (Salvatore) o 3315784528 (Gianfranco), opùru a sa mail: corosantagostino@yahoo.it

___________________________________________________________

 

 

 

CUNCURSU DE POESIA
“Damus boghe a sa limba sarda”
SA DE TRES EDITZIONE - 2018
(A.C. Coro Polifonico Sant’Agostino)


ISCHEDA DE ASSENTU

 


Io sottoscritto/a:


Nome________________________________________________________________

Cognome ____________________________________________________________

Nato il ____|____|_________a: ___________________________________________

Residente in ___________________________________Cap ___________________

Via _______________________________________________________ n° _______

Cellulare _____________________ E-Mail _________________________________

Titolo della poesia _____________________________________________________


Dichiaro che l’opera presentata è frutto del mio ingegno, non è stata premiata in altri concorsi e non è stata pubblicata in qualsiasi forma.
Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di concorso, di cui ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva.
Acconsento l’uso gratuito dell’opera ai fini e agli usi che l’Associazione Culturale Sant’Agostino riterrà più opportune fare, senza nulla a pretendere a titolo di diritto d’autore.


________________________________________________

Firma chiaramente leggibile

 

 


Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, ai sensi della legge di cui sotto:
_______________________________________________
Firma chiaramente leggibile


In relazione agli art. 13 e 23 del D.lgs. n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dai dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi.
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo a: Ass. Cult. Sant’Agostino, piazzale cimitero, 07020, Alà dei Sardi.