S’Amministratzione Cumunale de Samugheo
(Assessoradu a sa cultura)
Bandit


Su IV cuncursu
de prosa in limba sarda
“Santa Maria de Mesu Mundu”

Regulamentu

Sardos Istimados chi iscrieis in limba sarda seis brindados a pigare parte a su 4° cuncursu litterale in prosa “Santa Maria de Mesu Mundu.”

Art. 1 A su cuncursu podent pigare parte tot’is sardos chi iscrient in limba sarda siat chi biviant in Samugheo siat chi biviant foras. No benint accolidas cussas limbas chi funt drivessas meda.

Art. 2 Benit accolidu unu solu contu bastes chi no apet pigadu parte in atru cuncursu litterariu.

Art. 3 Su tema est liberu e depet essere iscrittu in fogiu de paperi A4 (word carattere tipo Times New Roman dimensioni 14) de-a 3 a 8 paginas, de 40 rigas donniuna. Est aggradesciu su sinnificadu de is foeddos antigos e de cussos chi funt isparidos, iscriendo sa traduzione “a piè pagina”.

Art. 4 Is paperis chi imbiais depent essere iscrittos a macchina (o computer) in numeru de chimbe pàriga e numerados dae su computer etotu in automaticu. In fundu de donnia pagina, in pitieddeddu, ponìde su numene de su contu chi cuncurret.

Art. 5 Totu su chi ais iscrittu ddu depeis ponnere a intru de una busta manna. Intru de custa nde ddu-e depet essere un’atra, prus minore, inue iscrieis su numene e su sambenadu, su logu e sa die chi seis naschidos, sa bidda inue biveis, sa ‘ia e su numeru de telefono. Sa busta minoredda, bene serrada, dda poneis a intru de s’atera. Poschindo dd’imbiais a:

COMUNE DI SAMUGHEO
Assessorato alla Cultura, Concorso di Prosa in lingua Sarda
Piazza Sedda 5. 09086 SAMUGHEO (OR)

Art. 6 Totus is iscritos chi imbiais abbarrant inoghe; su Cumunu chi bolet, unu cras, ddos podet pubblicare.

Art. 7 Sa piritzia de is contos at a essere posta in manu de pressonas de capia chi s’Amministrazione Cumunale at a isceberare inprus nodidas. Su chi decidint issos abbarràt.

Art. 8 Duas seziones:
a) Po totu is pressones chi bivint in bidda.
b) Po totus is istrangios

Is binchidores ant a bennere informados cun littera e/o po telefono.

Art. 9 Iscadenza e premiatzione
Su cuncursu iscadit su 7 de austu de su 2009 (at a balere su timbru de s’uficiu postale).
Is premios s’ant a giare in su mese de Cabudanni.

=======

Premios
po donnia setzione
Ant a bennere premiados su 1°, su 2° e su 3° classificadu po donnnia sezione segundu su chi decidit sa cummissione.
Sempere a giuditziu de sa cummissione ant a essere menzionados is contos chi ddu meritant.

 

CLICCA PER VEDERE I PREMIATI

 

 

Poesie Elenco Autori Poesias Poetas