Comune di Scano di Montiferro
Comune de Iscanu

CUNCURSU DE POESIA SARDA “ANTONI PILUDU” – ANNU 2017 - XXI EDITZIONE

 

BANDU DE CUNCURSU

S’Amministratzione comunale de Iscanu paris cun sa Pro Loco bandint sa de XXI editziones de su cuncursu de poesia sarda “Antoni Piludu”.


NORMAS PRO PARTETZIPARE

Sunt amìtidas a partetzipare sas òperas iscritas in cale si siat variante de sa limba sarda. Est mègius a mandare finas sa bortadura in italianu, màssimu si in s’elaboradu b’at paràulas pagu connotas.

ART. 1
Su cuncursu est articuladu in 3 setziones:

Setzione 1: Poesia in rima a tema lìberu;

Setzione 2: Poesia in versos lìberos a tema lìberu;

Setzione 3: Poesia o prosa pro sos pitzinnos de iscola. Tema lìberu.

ART. 2
Su cuncursu est abertu a totus. Podent partetzipare finas sos furisteris (de cale si siat natzionalidade) chi siant bonos a faeddare e a iscrìere in sardu.
ART. 3
Si podet partetzipare a una setzione ebia cun un’òpera ebia. Si racumandat de rispetare su lìmite de 40 versos.

ART. 4
Sas òperas, iscritas in computer, a màchina o in ‘stampatello’, cherent mandadas in 8 còpias iscritas in craru.
Sos elaborados non cherent firmados, tocat de bi pònnere unu “mottu” chi devet cambiare dae un’annu a s’àteru. Sas generalidades (nùmene de s’autore, indiritzu e nùmeru de telèfonu, e in prus su “mottu”) cherent postas a banda, in busta sigillada posta in intro de sa busta manna.
Sos cuncurrentes devent iscrìere in sa busta de fora a cale setzione sunt partetzipende.

ART. 5
Sas òperas cherent inèditas (est a nàrrere mai presentadas in àteros cuncursos nen publicadas in libru, artìculu o Rete Internet). Sas òperas chi non rispetant custu inditu ant a èssere esclusas dae su cuncursu.
Sas òperas presentadas non sunt vinculadas dae perunu deretu de autore e ant a abarrare de propiedade de su Comune de Iscanu, chi las podet impreare pro cale si siat iscopu culturale sena cumpensu perunu pro sos autores. In casu de publicatzione sa Giuria podet fàghere (cando bi cheret) carchi curretzione de ortografia.

ART. 6
Sa busta cun sos elaborados devet imbàtere a s’ufìtziu protocollo de su Comune intro de su 19 de làmpadas de su 2017. Si podet dare manu pro manu o mandare in posta ordinària cun afrancamentu normale (l’at a documentare su timbru postale) a custu indiritzu: PRO LOCO c/o COMUNE DI SCANO MONTIFERRO - PIAZZA MONTRIGU DE REOS S.N. – 09078 SCANO MONTIFERRO (OR).
In sa busta tocat a b’iscrìere: XXI CONCORSO DI POESIA SARDA “ANTONI PILUDU” – SEZIONE N° ____.


ART. 7
Una Giuria de espertos numenada dae sa Giunta comunale at a giudicare sas òperas, e su giudìtziu non si podet cuntestare.

ART. 8
S’ant a premiare sos primos 3 classificados de ogni setzione, e sa Giuria podet dare signalatziones e mentziones de onore.
Sa premiatzione s’at a fàghere su 6 de austu 2017 a sas sete (h 19,00) in su teatru “Nonnu Mannu” de Iscanu.

ART. 9
Pro partetzipare non si pagat nudda e chie partètzipat est atzetende sos tèrmines de custu Bandu.


Iscanu, 13.04.2017

RÈGULAS ORTOGRÀFICAS DE BASE

Cherende dare un’agiudu a sos poetes, e cherende eliminare sos errores printzipales chi s’agatant in cumponimentos meda, damus carchi règula ortogràfica de base chi agiudet a iscrìere in sardu in manera coerente.

1. Sas paràulas cherent iscritas in una manera ebia: pro es. sardu (non saldu);

2. Sa de 3 pessones singulare e plurale de sos verbos mantenet sa -T finale (pro es. narat/ narant, benit/benint, cheret/cherent, etc.);

3. Sa de 3 pessones singulare de su verbu èssere s’iscriet semper est;

4. Su sonu velare s’iscriet semper CH (non K), e duncas est mègius a iscrìere chelu, chida, cane (non kelu, kida, kane);

5. Sa lìtera H non s’impreat in comintzu de paràula, duncas est mègius a iscrìere òmine (non homine), apo (non hapo), ant (non hant);

6. Sa lìtera H non s’impreat mancu cun su sonu DD, duncas est mègius a iscrìere caddu, badde, bidda (non caddhu, baddhe, biddha);

7. Sa lìtera Z s’iscriet in duas maneras:
a. Cando su sonu est ‘durche’ s’iscriet cun una Z (pro es. fizu, muzere, biazu);
b. Cando su sonu est ‘tostu’ s’iscriet cun TZ (pro es. pitzinnu, matzone, bratzu).

 

 

===============================================================================

I Vincitori del concorso 2008:

Setzione I
Vasco Giangavino (Bortigali) - Ticcos de consolu
Mela Domenico (Castelsardo) - Babbu Caru
Curreli Gesuino (Oliena) S'istria

Setzione II
Angeli Gigi (Palau) - Solidades
Piras Raffaele (Quartucciu) - Steddus fuius
Piu Armando (Mamoiada) - Appedicande sos affettos

Premiu ispetziale
Manunta Giovanni (Iscanu) Su mastru e s'ischente

Mentziones de onore
Cuccuru Luciano (Sassari) - Lampizos intro 'e s'anima
Garrucciu Gianfranco (Tempio Pausania) - Amistai
Maicu Mimiu (Santulussurgiu) Albure sena fruttu
Murtas Nanni (Santulussurgiu) A una foza
Piga Franco (Romana) Terra

Signalatziones
Cannoni caterina (Ittiri) - Ellis Island
Manca Peppino (Iscanu) - Iscanu Montiferru
Mudu Ignazio (Assemini) - Fintzas a candu memoria
Peigottu Pietro (Sassari) - Sero 'e istiu
Rosu Francesco (Orosei) Camminos vetzos

 

Poesie Elenco Autori Poesias Poetas