ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

 


Diretzione Generale de sos Benes Culturale, Informatzione, Ispetàculu e Isport
Servìtziu Limba e Cultura Sarda


Amigas e amigos

S’assessore regionale Sergio Milia at fatu una proposta dèchida de finantziamentu a sa polìtica linguistica de pònnere in intro a sa Lege finantziària 2013 cando s’at a aprovare.
Deo, a tìtulu personale, m’atrivo a bos preguntare si calicunu de bois mi podet agiudare a cuntatare e cumbìnchere su nùmeru prus artu possìbile de cussigeris regionales. Est custu su traballu chi tocat a fàghere: si nde connoschides los depimus arrejonare a unu a unu e leare a sa parte nostra. Sa limba depet bìvere.

Podides lèghere inoghe s’argumentu http://www.regione.sardegna.it/xml/getpage.php?cat=7874

Faghidemi ischire.


A nos bìdere sanos

Dr. Giosepe Corongiu
Servìtziu Limba e Cultura Sarda
Diretzione Generale de sos Benes Culturales, Informatzione, Ispetàculu e Isport Assessoradu de s’Istrutzione Pùblica, Benes Culturales, Informatzione, Ispetàculu e Isport
Regione Autònoma de Sardigna
Viale Trieste 186
09131 Casteddu - Cagliari

Telèfonu 070 6064960; post-el gcorongiu@regione.sardegna.it

venerdì 11/01/2013 13:09