ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

 


Diretzione Generale de sos Benes Culturale, Informatzione, Ispetàculu e Isport
Servìtziu Limba e Cultura Sarda


Amigu, amiga

tèngio su praghere de t’informare chi amus cuncordadu, paris cun sa Sotziedade Cooperativa L’Altra Cultura de Aristanis, afidatària de s’aparitzu de sa faina, unu cursu de formatzione/agiornamentu a indonu de is operadores de sa limba sarda (F.O.L.S.) chi potzat serbire finas pro cumpilare un’elencu a disponimentu de s’assessoradu de operadores ativos e professionales. Difatis, paris cun is àteras carreras de interventu pro s’avaloramentu de sa limba sarda, amus pensadu chi esseret utilosu a contivigiare fintzas sa formatzione/agiornamentu de is operadores de sa limba sarda, chi sunt s’interfache atziva intre sa polìtica linguìstica regionale e is comunidades de is faeddadores. E in prus, deo, apo semper pensadu chi sos titulares de ufìtzios linguìsticos siant oe s’ischina bera de su movimentu linguìsticu.

Nd’amus pòdidu istantargiare totu custu gràtzias a s’art. 4, comma 40, de sa L.R. 15 de martzu 2012, n. 6, e a sa Deliberatzione de sa Giunta Regionale n. 32/66 de su 24/07/2012. S’initziativa, chi si balet pro onni mòdulu de su cuntributu de giudu de dotzentes de esperièntzia manna, s’at a fàghere in Santa Cristina de Paule, cunforma a su programma e a su calendàriu alliongiados, incumentzende dae lunis 21 de ghennàrgiu fintzas a lunis 4 de martzu 2013.

Sunt a disponimentu chentu pòssibiles iscritziones cun prioridade pro sos operadores de sos ufìtzios e, si nd’abarrat, finas pro aspirantes operadores. No amus a pòdere rembursare sos gastos de viàgiu, ma podimus cumbidare ogni die de formatzione su pràngiu.

Cale si siat àteru informu si podet preguntare a su n. 349.6025986 e a sa postel altracultura@tiscali,it e a Antonello Garau chi est su coordinadore de s’initziativa.

Seguru chi as a bòlere aprofitare de custa oportunidade de formatzione e crèschida professionale, ti torro gràtzias e ti mando is saludos prus nòdidos.

A nos bìdere sanos

Dr. Giosepe Corongiu
Servìtziu Limba e Cultura Sarda
Diretzione Generale de sos Benes Culturales, Informatzione, Ispetàculu e Isport Assessoradu de s’Istrutzione Pùblica, Benes Culturales, Informatzione, Ispetàculu e Isport
Regione Autònoma de Sardigna
Viale Trieste 186
09131 Casteddu - Cagliari

Telèfonu 070 6064960; post-el gcorongiu@regione.sardegna.it

mercoledì 09/01/2013 18:28

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------