Limba Sarda

PERAULAS, OMINES E PEDRAS
di Nino Fois


Peràulas, òmines e pedras.

E beru est chi sa limba sarda cantat faeddende!
“Peràulas, òmines e pedras”
Tiat bastare sa musicalidade de su tìtulu pro narrer totu su chi amus de narrer.
E, si lu cherìmus ijaminare su tìtulu, tiamus narrer chi sa peràula no est ebbìa sa chi inzìtat una cosa, una pessone, un’animale, un’atzione o, comente naran sos grammaticos, una parte de su discursu.
Ma, sa peràula est una cosa pius manna, pius importante; est una cosa dìliga e forte in su matessi tempus.
Peràula est sa chi nos permitit de narrer a sos àteros su chi nos passat in sos sentidos e in su coro; peràula est sa chi de duas pessones nde faghet una; peràula est sa chi si dat cun fide a chie si fidat; peràula est sa chi nde brotat dae su coro de s’òmine.

In latinu si narat VERBUM chi cheret narrer ESSER, VIDA.

“PERAULA DE OMINE”. “SI SES OMINE”.

In sardu bastat ebbìa sa peràula “OMINE” pro narrer Òmine onestu, òmine sériu, òmine giustu, òmine bonu, òmine tribagliadore, òmine de seru, òmine de peràula.
"Omine de pagas peràulas" si narat de chie faghet pius de cantu narat.
Su poete, sa peràula l’impìtat propiu che-i sos colores, su pintore.
Su poete la sèberat, la ponet in su logu sou pro narrer, in dunu cuntzetu supressadu (sintettico naran in italianu) su chi cheret narrer.
E, nois sardos, impitàmus peràulas sardas: sas chi cantan faeddende.
E nois, sardos, sas peràulas sardas las semus catighende, las semus istropiende, las semus isempiende e bisestrende.
"Mi’ sa susina, mi" at fatu una fémina a s’àtera bidende sa pruna primadia in su marcadu.
E ne sardu at faeddadu e ne italianu!

A unu de Su Burgu, in s’ispidale, cuddu biazu, cando l’an leadu su samben, l’an nadu: “Tenga premuto”. Cuddu, s’iscuru chi no aiat cumpresu sa peràula s’est totu insambenadu.
“Tenga premuto! Tenga premuto!” li faghian sas infermieras. E-i cuddu sighende a fagher su risitu lassaiat falare su samben in su bratzu cant’est longu.
Tando unu dutore, passende l’at abboghinadu:”Abbàtighet!” e-i su malaidu at cumpresu deretu. B’at de narrer chi sas inermieras fin una piaghesa e una codronzanesa!
E gai semus andende a nos distruer de manos nostras etotu.
E aìte custu?
Ca su caddu rude semper pius rude si faghet si no est postu a fune e si no est domadu.
Bellu su caddu rude, a lu bider iscurrizende e brinchende e annijende, ma… càlchidat e marrat e non li podes betare anca.
E gai est sa peràula nostra, chi tiat esser sa limba nostra etotu, sa limba sarda.
Sena brìglia, sena sedda, sena ghia che rùpit peri su logu e s’isémpiat.
Sa Leze Regionale n° 26 est nàschida pro salvare sa limba sarda chi est s’espressione de su pòbulu de custa Terra nostra.
Sa brìglia de una limba est s’iscritura. Si su sardu s’iscriet, tando si lezet, s’istudiat e mantenet sa veridade (realidade) sua e-i su géniu sou.
Nos an imparadu a iscrier e a lezer in italianu e, duncas, sa limba nostra est abbarrada una peràula sena brìglia, sena leze, sena régulas, sena grammatica.
… E si calchi grammatica b’at, e chie la leat in manu?
Ma, a sos isbàglios si bi torrat.
Bi cheret bona voluntade e coràzu pro leare un’assuntu sériu chi nos ponzat in su caminu giustu pro lòmper a cumprire su dissignu de torrare a nos apoderare de sa limba nostra.
S’assuntu su pius mannu lu devet leare s’iscola ca, comente nos at imparadu s’àtera limba (s’italianu), at s’obbrìgu de salvare sa limba nostra chi si ch’est morzende.
Sa prima cosa de fagher tiat esser de l’impitare, finas isbagliende pro chi, che un’arvàda runtziada a un’ala e ruinzada, potat torrare a lugher arvende sa terra pro dare frutu.

FAEDDADA IN TOTUE DAE TOTU, MASSIMU IN SAS ISCOLAS, PARIS CUN S’ITALIANU, CHERET E ISTUDIADA DAE SOS ISCHIDOS E IMPARADA A CHIE LA CHERET IMPARARE.

Sa limba nostra est una peràula bia.

Su chi naramus in sardu si tiat poder tocare cun manu ca sa nostra est una limba cuncreta. (illatare – archìle ecc. “cavo poplìteo”).
Sa limba nostra est una peràula bia ca a médiu de sos poetes làmpinat ambasciadas de paghe, de perdonu, de amistade.
Chie no ischit lezer su sardu non podet connoscher s’ambasciada de sos poetes e de calesisiat chi a médiu de sa peràula, cherfat narrer bene, mezòru, vida.
Issos, sos poetes e-i sos premios de poesia, dae su de Othieri nàschidu in su 1956 pro sa voluntade de su Mastru Tonino Ledda, an su merìtu de àer suladu subr’e sa chijina de unu fogu chi fit bell’e mortu.
No ebbìa sa limba an avvivadu sos poetes dae su primu Cuncursu de Othieri, ma an fatu crescher sa poesia giutendela manu manu a s’altaria de sa de calesisìat leada de su mundu cant’est mannu.
Nanni Marchetti aiat leadu su primu premiu in sa prima editzione de su 1956 cun duna tertzina iscrita cun pinna de mastru.
Antoni Palitta s’annu infatu at bissu cun duna cuartina e in su de tres annos Foricu Sechi cun duna sestina.
Poesias custas traditzionales finas si bene fatas.
Sa bestimenta noa sa poesia de Othieri si la ponet in sa de bator editziones in su 1959 cun Pedru Mura de Isili, chi iscriet in Nugoresu e Rosilde Bertolotti in Tataresu.
Dae tando sa pigada de sa poesia at leadu fua e oeindìe podimus bantare poetes semper pius mannos chi non poto mentovare ca apo sa timòria de mi nd’ismentigare calicunu.
Medas sun sos Premios ma non tropu.
Nessi in sos Cuncursos Literarios s’intendet s’alénu de sa Terra sarda e manna est sa sodisfatzione, màssimu in su bider sos zòvanos iscriende versos in sa limba insoro.

Finas sos contados sun intrados in sos Cuncursos e –i sos saggios de ricerca iscientìfiga.
“Ischire limbazos est sabidorìa” nos ammentat su Calònigu Ispanu.
E, duncas, ischire limbazos cheret narrer chi non devimus faeddare ebbìa s’italianu, s’ispanu, su frantzesu, su tedescu, s’ingresu ma, a pius de totu amus s’obbrìgu de iscomintzare a ponner a postu sas cosas nostras, est a narrer sa limba nostra ca, si la lassamus andare comente est andende faghet che-i su caddu chi dae rude si faghet areste.
E-i s’òmine sardu at subr’e palas custa responsabilidade manna.
S’assuntu de salvare sa limba nostra non si lu devet leare s’Istadu Italianu ma sos Sardos.

A nois tocat!

S’aradu lu leat in manu chie at de laorare, non chie faghet sas lezes o chie dat sos contributos.
A nois tocat a faeddare sa limba nostra, a nois tocat a l’iscrier, a la lezer, a l’istudiare e a l’imparare a sos sardos chi non la connoschen o pagu la connoschen.
In sas iscolas devet intrare.
Sos Programmas de su 1981 naran: “La lingua è un oggetto culturale che ha come sua dimensione quella del tempo storico, dello spazio geografico, dello spessore sociale.”
Custa limba podet esser italiana, frantzesa, ingresa e, in Sardigna, sena duda peruna, est sa limba sarda.
Pro gai cheren ammanizados cursos de aggiornamento a sos mastros e a sos professores.
A nois tocat a rispetare, fagher rispetare e non distruer su tempus barigadu nostru.
Chie no at su pes de segus chi ispinghet su pes de nantis, est topu e addenantis non podet andare.
E gai est pro calesisìat tzivilidade o cultura: su tempus presente e-i su tempus bennidore tenen sas raighinas in su tempus barigadu.
Cantas pedras derrutas in custa terra mia!

Paret chi si su runaghe no est derrutu, non siet runaghe.
Acurtzu a su runaghe de Monte Unturzu, in su de Usini, b’at unu furru pro sa calchina, fraigadu dae antigòriu, mi paret, cun sas pedras de su runaghe etotu.
Maladìa betza tet esser sa de su distruer sos runaghes!
So nende su parrer meu ma eo non so de sa facultade.
In donzi modu lu bidet calesisìat cristianu comente sun bistados reduidos custos fràigos chi sun s’imprenta de su tempus barigadu chi est su nostru, de sa Terra nostra, de su pòbulu sardu, de domo.
Custas pedras faeddan che-i sas de sas chéjas antigas, de sos pontes, de sas domos de gianas o coronas comente namus nois in limbazu de onzi die.
S’òmine, chi est in mesu, inter sas peràulas e-i sas pedras, est su chi devet bardiare s’una e-i sas àteras.
E no ebbìa sas pedras de sos monumentos cheren rispetadas, ma finas cussas naturales, sas rocas.
Sa Sardigna nostra est fata pius de pedras chi non de terra ma, cun s’inzéniu s’òmine devet fagher s’intrada finas dae sas rocas chi s’achèran a mare.
Logos aprìgos ma imbidiados dae totu su mundu.
Logos insambenados dae frades nostros chi andan fora de caminu. (Deus los agiudet e nos agiudet!)
Finas cussas pedras tian poder dare pane si non che las betàmus in s’isméntigu e in su disprétziu.
Custas pedras semus nois!

E CHIE SEMUS?

Semus unu cràstu ‘etàdu in mare
ue armùtu fiorit e tirìa:
semus pelèa, semus balentìa:
pretzìsu est chi sighimus a chertare.

Sos males non podimus olvidare
sos chi amus in coro pro nadìa
e de benes non nd’amus a porfìa
tantu de nos nde poder gloriare.

Donzunu custu Crastu at catigadu
sena rispetu, sena reveréntzia
e s’imprenta ‘e su pe’ nos at lassadu.

A loros nos an giuntu ‘e prepoténtzia,
nos an in donzi essu ispuntolzadu
… ma de sa libertade amus s’eréntzia.

Comente s’iscola at s’obbrìgu de salvare sa limba, gai at s’obbrigu de salvare sas pedras, istigas de sas raighìnas nostras.
E duncas, sos sardos, dae sas iscolas elementares a sas iscolas mannas, deven imparare s’assuntu chi onzunu de nois devet àer pro salvare s’identidade nostra.
Potan sos sardos de su tempus bennidore incunzare su chi nois semus semenende! 12/11/99

Pervenuto: 01-05-2010