Gianfranco Pintore - Un’amigu si nd’andat
de Mauro Maxia


Si eo tenzo unos cumbinchimentos polìticos finas dae cando fia pitzinnu creo chi una parte manna siat de reconnòschere a Gianfranco Pintore. In 1974,cando esseit “Sardegna: regione o colonia?”, in medas aìan criticadu custu antitzipadore de sos tempos ma a mie sas cosas mi s’ammustrein pius giaras.
Pro tempus meda Pintore est istadu pro me unu puntu de riferimentu, finas a cando m’ est cumbinadu de nos connòschere de pessone. Arresonende cun isse de chistiones de Sardigna e de sa limba nostra, m’est bènnidu fàtzile a li nàrrere chi cando fia pitzinnu isse pro me fit unu mitu. Un’annu faghet, bidende chi non fit bènnidu a una cunferentzia subra a sa limba, aìa dimandadu de isse e gai aìa ischidu chi fit gherrende contra a unu male malu. Li imbiei paritzas paraulas pro li nàrrere ca teniamus bisonzu de issu. Si nde cuntenteit meda. Su 24 de cabidanni Gianfranco si nd’est andadu dèndemi unu dispiaghere mannu. Regalu peus de custu non nde podìa retzire propiu in sa die chi lompo sos annos. Ma est guasi unu cossolu pro me su de ischire chi in custa die m’at a esser pius fàtzile a m’ammentare custu amigu chi m’at insinzadu valores mannos.
(27-09-2012)

www.angelinotedde.com