Unu pessu pro su poeta Franziscu Dedola
de Gigi Angeli

 

 

 

Tres dies faghede hat "cumpridu" su poeta/iscrittore Franziscu DEDOLA

 

Chered'esse custu unu pessu 'e ammentu de coro, pro una pessone amiga e cumpanza de nois tottu (e no solu ...) chi nos interessamus de Poesia e chi hamus appidu s'occasione de lu connoschere in sos varios cuncursos in Limba chi si tenene in Sardigna.

De Franziscu si podet narrere chi fidi veramente su "Poeta/pastore". Fitzu de una familia manna de Montresta, fit alzadu dae minore a sa Marina 'e Sosso pro faghe su pastore dae tios suos chi istaiana in cue; e pastorighende in cussa marina s'est fattu mannu e in Sosso fit restadu.

A mannu haiat istudiadu in sos iscolas serales, ma ischiat iscriere dae sempre; in sas pagos momentos de pasu dae su tribagliu, naschiana sas suas poesias. Passadu, a mannu, a faghe' s'oltulanu ad appidu puru una esperienzia, no longa, de emigradu in Germania. Hat iscrittu puru testos de cantones.

Fidi una pessone meda rettirada e de pagos faeddos ma s'abberiat e s'esprimiat meda ene in sas suas poesias. Poesias chi restana gasi comente restat s'ammentu de su poeta Franziscu DEDOLA.

(23-02-2013)