Tziu Mazolu
di Antonio Brundu

 

Tziu Predu fit un’omine antigu de gabale, chi pacos si nd’agatan a tempos de oe. Lu mutian Mazolu ca fit unu cristianu mannu meda de carena, e tando che a isse pacos si nde bidian, ma fit peri tranquilliu chi non lu tremian bentos, onestu e de unu bonucoro ispantosu: si fit istadu poddine l’haian postu pro facher ostias. Tzertu chi un’omine gai, comente nan, su carru lu tiraiat, e cando sos boes fin istracos los azudaiat ponendesi isse puru a facher fortza. Una borta nan chi fit colande in d’unu guturu in intro ‘e bidda chin su carru prenu ‘e linna; custu si fit postu a istuturu, arreschendesi, e non b’andaiat né a innantis e né a secus. It’ haiat fat’ isse? Fit faladu dae su carru e, chene azudu perunu, dae secus, inue fit pius garrigu, l’haiat artziadu a sa sola torrandelu a surcu, e degai haiat sichidu in su caminu. Sa fortza non li mancaiat... Tribagliadore mai istracu, fit semper a teracu de sos signores de bidda chi fachian a gara pro si l’aparagulare.
Teniat in sos chimbant’annos e fit massaju chin sos Puzones cando in bidda est coladu unu romanu in chirca ‘e vendere s’arte ‘e su casu. Fit unu bete zovanu, frimu cantu ballentiosu. In Sardigna fit abbarradu ammachiadu dae s’istrumpa; zogos gasi in sos sartos de Roma nde fachian de chentu zenias, e in custos fit abile meda. In cada bidda sarda inue fit istadu haiat semper gherradu a s’istrumpa chin sos omines pius fortes de sas cussorzas e, finas a tando, nemmos fit resessidu a lu binchere. A pustis de su zogu, fachiat a bisera sos istrumpadores imbolandelos a intro ‘e su lapiolu ‘e s’ajota, in manera chi nde seren bessidos allichidos. In bidda puru si fit fatu connoschere deretu pro custu disaogu macu, e su lumene suo curriat lestru che astore dae una tanca a s’atera, fachende ispola dae su sartu ‘e susu a su ‘e zosso. Calicunu chi teniat pilos in coro de piusu haiat detzisu de parare fronte a s’istranzu, e degai a carchi muzere l’est tocadu de isfricatzare sos pannos de su maridu finas belle a nde los cossumire, ca cussu fiacu est malu a moere. Cando mai non b’haiat omine bonu a intregare un’impodda madura a custu furisteri ballentiosu? Cando custe fit iscampiadu a una tanca ‘e sos Puzones e haiat torradu a facher su zogu suo chin d’unu pastore insoro, sos meres si sun mirados a pare pessande a sa matessi cosa...Tziu Mazolu, chi a s’ora fit contipizande s’aronzu in sas tancas de zosso, no haiat galu bidu s’istranzu, ma calicunu l’haiat contadu de sa ballentia maca. Tziu Predu non fit omine chi si fachiat leare in trampas, fit de noe meses isse puru, e s’antifona l’haiat cumpresa vene cando a innantis s’est acatadu sos meres de tribagliu chi l’apompiaian de un’ispetzia ‘e ghetu, chin sa ghigna de sas persones chi cuan carchi cosa. Isse no haiat mai fatu mustra de sa fortza sua si no in su tribagliu o pro vardare sa sienda chi Deus l’haiat dadu in sorte: sa familia e unu giubu. Isse vajulaiat totu sas traschias, ma a li tocare sa familia e su chi li bisonzaiat pro la campare fit isballiu mannu. Una note duos malefadados postos de fusile haian pessadu de nde li furare sos boes... cando tziu Mazolu si nde fit abizadu, si nde fit aperricadu a supra ‘e sa loza inue fin sos boes dae s’ala ‘e secus, e dae artu haiat iscutu unu brincu a supra unu de cussos duos carramerdas. Chin sos fratzos l’astringhiat in petorras dae secus finas belle a li secare su respiru, e su presoneri fit abarradu chin su fusile in manos in su mentres chi su cumpanzu fit fuinde che lepere. S’intendiat solu sa boche de tziu Mazolu chi naiat a cussa mata ‘e lacu chi haiat tentu, si teniat corazu, de isparare a s’amicu chi haiat pinnicadu sas pallietas. Cando cuddu fit ja atesu, haiat iscapadu su presoneri, nandeli de non si facher pius bider a cussas alas...
...e a cussas bandas pacos fin sos chi iscampiaian, si non carchi borta sos meres de tribagliu pro bider comente fin incaminadas sas campagnas. A tziu Mazolu no haian mai nudda de narrere, ma l’est parfidu ispantu cando sos Puzones sun falados inie sa ‘e duas bortas in chimbe dies. De tzertu issos puru haian connotu su romanu e tantu fin inie ca dian haere cherfidu chi tziu Predu haret proadu a lu binchere. Isse non fit naschidu pro gherrare: custos zogos los haiat semper dassados a atere. Sa fortza de un’omine, pro isse, si bidiat in sas virtudes chi teniat, chene dare mustra a sos ateros de su chi baliat. A lis narrer chi no a chie li daiat su tribagliu non fit cosa fatzile pro tziu Mazolu ma, a sero, sos Puzones sun torrados a domo insoro a saca bodia, chin sos isteddos chi lis luchian su caminu, dassandesinde in palas sa note chi fit belle pro nde lis ruere a supra.
Ateru die, cando tziu Mazolu, cossoladu dae un’aerita frisca chi li carignaiat sos canterzos e acumpanzadu dae sas boches tenoriles de sos tazos in sas tancas acurtzu, fit cariende a manu lepia su terrinu chin s’arvada, est faladu a inie pro nde lu cumbincher a si zogare cuss’istrumpa carchi cumpanzu suo. Unu de custos, chi cantaiat a cuncordu paris chin tziu Predu, l’hat nadu: «Compare Mazo’, picaela comente unu zogu. L’ischimus chi bois sezes un’omine ‘e bonu grabu chi non depet mustrare nudda a nemmos. Totus in bidda bos tenimus in cussideru ca connoschimus cantu balies, ma non podet benner a inoche unu dae su corroncone ‘e s’unchinu pro leare a risu sa Sardigna intrega nande chi non bi semus bonos a nudda. Petzi bois li podies arridare sa corgiola! Dazenos custu cuntentu, pro piachere, non bos pedimus ateru. O, fortzis, lu sezes timende?». A da chi l’han lumenadu sa Sardigna e chi l’han preguntadu si timiat a s’istranzu, tziu Predu l’hat rispostu: «Deo hapo una tzerta edade e, mancari sia galu in fortzas, non bido pruite bi depet haer su bisonzu de gherrare a s’istrumpa ma, pro custa borta, bidimus de caentare sas nadicas a chie si bantat de haere fatu isasciu in Sardigna, ca non timo a nemmos e a zente gai pius pacu puru. Nadeli chi comintzet a cuare su lapiolu ca custa borta tocat a isse a si sapunare cue».
S’incrasa tziu Mazolu haiat tribagliadu petzi a manzanu. Bi cherian nessi tres o bator oras a puleddu pro lomper a sas tancas de susu de sos Puzones. Coladu in bidda, si fit arrimadu un’urdu in domo sua a paspiare de calore s’areu, a pustis haiat sichidu su caminu fintzas a su cuile mannu, inue l’isetaiat paritza zente. Sos eliches li vardaian su passu in cussa caminera astrinta e sas laras suas totora basaian su piuere chi su bentu pesaiat fitianu. In sos ojos teniat galu su lucore de su manzanile, tintos de cussas luches de oro chi si miran petzi a s’arveschida, cando su lentore indurcat sos arbules fozidos inue cada puzoneddu diat cherrer facher nidu.
Jumpadu su vadu minore e dassadu su puleddu in sa jaca ‘e zosso, est aperricadu in s’istrampile chi batiat a su cuile. Cando l’han bidu artzande, duos cumpanzos sun andados a l’atopare assustados dae sa mannaria de su romanu chi lu fit isetande. Liu fin pintande comente unu boboi chin d’una mola ‘e tuju cantu a sa de unu travu e chin sas palas chi parian fatas de chercu. Tziu Mazolu non chinniat oju a sas boches insoro e fritu che nie est istadu finas cando l’est paradu a innantis s’istranzu. Comente duos frades si sun dados un’astrinta ‘e manu e han postu in fatu a sos Puzones. Custos haian cumbidadu peri ateros signores, sos massajos chi fin a lacana chin sa insoro e totus sos teracos chi tribagliaian cue. Tziu Mazolu connoschiat bene su locu ca fit istadu cue in arzolas paritzas bortas; non li fit noa sa nuche chi l’haiat fatu umbra tantas bortas in dies de messonzu, cando s’erichine si mascaiat de sos males de su poveru e su muschitu non daiat pasu a sos laorantes. Cue como b’haiat ateros massajos tribagliande, isse che fit in zosso, ma s’ammentaiat galu de su manizu in cussu zassu. Como, infatu suo e de su romanu, b’haiat medas persones chi non fin bennidas cue pro lu bider tribagliande, ma cherian solu cuss’istrumpa. Inghiriadu su cuile, sa piata los fit isetande. Bi fit carchi cradea in tundu, ma su bonu e sa zente fit ritza.
Boches a cada ala los acumpanzaian in cussu ballu a passu grae. Issos duos in mesu, chin su lapiolu ‘e s’ajota, e su mundu chi lis moiat in tundu, comente cando, leada dae una cotobia, una persone bidet sas domos chi nde li rughen a supra. Tentos a pare, che sos “gladiatores” de su tempus passadu si daian gherra, pilisande su piuere suta sos pes insoro, mentras sa zente a intundu abochinaiat a cada alenada de sos istrumpadores. Su suore lis falaiat che vena bundante in tota sa carena, mentras chin sas manos chircaian de leare s’unu a s’ateru in su tretu zustu pro lu facher ruere. Istripitzos potentes chi parian tamburinos gurdos si franghian in mamentos de muda firmesa, finas a cando s’ispantu de sas persones in tundu non prenaiat s’aera de ammentos chi nde fin atesu de gherreris chi in cussas incontradas haian bidu totu su lucore de sas atrividas insoro. Finas sos puzones si fin assamudados pro bider cale omine fit s’omine pius forte, e sos nodos de granitu chi fin a inghiriu haian hapidu iscritu su lumene suo finas a cando duraian sas predas in custu mundu.
In d’una in d’una, chin d’una trassa chi solu sos gherradores pius abiles resessin a facher insoro, tziu Mazolu fit resessidu a istrampare su romanu a intro de su lapiolu ‘e s’ajota. S’istranzu haiat hapidu su chi fit chircande. Tantu fit s’ispantu chi lampizaiat dae sos ojos suos chi non bi creiat mancu isse: haiat perdidu pro sa prima borta un’istrumpa e contra un’omine chi teniat medas annos in piusu.
A su romanu non li pariat galu beru e, mentras chi sa zente a inghiriu fit ridende e su fiacu ‘e s’ajota si fit fachende s’aghidu intro sos prumones suos, s’est acortziadu a tziu Mazolu pedindeli de torrare a gherrare... e gai sa die s’hat fatu un’atera nadada in s’ajota, ghetadu torra a intro dae tziu Predu chi, a pustis, l’hat astrintu torra sa manu, hat saludadu a totus e si nd’est ghiradu. Su romanu imbeces est iscampiadu a ue fin sos Puzones nandelis: « Signori miei, voi mi avete messo di fronte all’uomo più forte della Sardegna ».
Non s’ischit si, a pustis, su romanu hapat chircadu ateras caddas; calicunu nat chi dae sa die no hat piùs postu pede in su sartu ‘e bidda o chi, fortzis, non b’est pius inciaradu in Sardigna. De tzertu s’ischit solu chi, dae tando, tziu Mazolu hat gherradu solu un’atera istrumpa, carchi annu a pustis, contra unu zovanu de un’atera bidda, chi non teniat nemmancu su mesu de sos annos suos: sos ballentiosos, pro chi fortes sian, fachen totus sa matessi fine, e peri sa mama de cussu zovanu si depet esser dada ite facher in sa bratza.
Bi sun cussos chi istana molende paraulas chene arribare a su nudda, sos vavules , e cuddos chi, a sa muda, fachene meda chene si facher mannos. Cantu balet sa persone si bidet a su prou e, sos chi si pessan menzus mustrande a cara isparta sos bantidos insoro, nde l’agaban che a su romanu, in mesu ‘e s’ajota. Bisaju meu, tziu Mazolu, no hat mai contadu a nemmos cantu iscritu inoche. Sos suos sun contos chi hapo semper intesu dae atera zente, ma nemmos in familia los hat mai fentomados. Isse hat semper sichidu a gherrare s’istrumpas chi sa bida l’hat postu a innantis chin onestade, mustrande semper rispetu pro totus, chene mai jucher a bantu sa virtudes sas cales ispero aguanten semper in domo mea.

(3° premio sez. Racconti – IV Concorso Bardia – Dorgali 2006)

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA

Questo spazio è a disposizione gratuitamentedi quanti intendono inviare i propri racconti