Su lìberu de sas damas
de Pier Giuseppe Branca

Cuss’istìu Rosina si nde pesaiat chitto e poniat su murrale a Borronchera, s’ebba ispana. Coglionende sas preguntas pisigulas de sas tias santiccas, setziat a caddu e tucaiat a s’abbojaiare cun Giona, chi in sedda a Fogu ispàinu, l’aisettaiat affacu a su càntaru de Badde Janas.
Umpare truvaiant finas a un’iscra de su riu, aumbrada dae sàlvaros mannos. Falados dae caddu e isortos sos fiados, si setziant in s’oru de sa currente e, donzunu cun sa còpia sua in manu, legiant e chistionaiant subra s’ùltimu lìberu de Gratzia Deledda, bessidu s’annu in antis, su 1913.
Rosina l’aiat lègidu finas a nde consumire sas pàginas e prima de recuire in vacàntzia dae Roma, inue faghiat s’universidade, aiat detzisu de nde mandare una còpia fintzas a Giona, cun lìttera alligada.

Roma, 30/06/1914

 

Amore meu istimadu,

como chi ti ses illebiadu de sa pelea manna de sa tesi, chistionende-la chena ti lassare pònnere in timòria dae sa commissione de làurea chi, nachi, at appretziadu meda su tema Elementi di profilassi terapeutica nella prevenzione antimalarica in Sardegna, ti podes cuntzèdere, de tantu in tantu, un’iscutta de pasu, legende custu ùltimu romanzu de Gratzia Deledda. A mie est piàghida meda donzi peràula de s’istèrrida, francu su tìtulu. A sas cannas in balia de su ‘entu prefero s’idea de s’àrvure chi no tzedit, a costu de si truncare. Pro custa rejone, mi benit pius fàtzile a lu giamare su lìberu de sas damas. No ti cherzo isvelare proite, ma so sigura chi, legende, l’as a cumprendere a sa sola.

Oramai dae una chida, s’aposentu pius mannu de domo Farris sighiat a retzire istranzos a donzi ora. Acudiant a festare sa famìlia pro sa làurea de Giuanne Nartzisu, giamadu cun carignu, Giona, dae amigos e parentes.
Dae su muru a in subra de s’ottomana, sas teraccas nd’aiant ispicadu sa catza reale, sighende a sa lìttera s’inditu de donna Petronilla.
In cantu cunsorre mazore de sas fizas de Maria, chena fentomare totus sos àtteros ingàrrigos uffitziales, sa fèmina no podiat tzertu rinuntziare a s’allicu de pònnere in mustra su tìtulu appena logradu dae fizu sou.
Ma sa pergamena, inghiriada a gregas de prata e declinada in plurale majestastis…Noi, magnifico rettore della Regia Universitas Sacerenensis…addì venti giugno millenovecentoquattordici….conferiamo la laurea in Medicina e Chirurgia…risurtaiat minudedda. Ispèrdida subra su muru illacanadu, guasi ammentaiat s’allega de su pìscamu nanu chi, pigadu a sa trona, cun sa barandiglia de màrmaru a paris de nares, s’agattesit impedidu a preigare, apprettende sa zente a si che fuire a carrela a iscracàglios de risu.
Cun sa timòria de un arriscu sìmile, sende su pabilu troppu minore pro campizare subra unu muru gai amprosu, donna Petronilla aìat fattu giamare, curre curre, a Prìamu Nues.
Peleande dae puddiles, cun isgùbias e iscuadra, su mastru de linnas aiat sestadu una cornice, frorizada a fozas de laru, chi si cojuaiat a primore cun su mobìliu de s’aposentu sestadu dae frades Clemente, mastros de linna fentomados de Tàttari.
Como, peroe, a la mirare cun attentzione, cussa cornice parìat ingullire-si-che sas peràulas de sa pergamena, gregas de prata cumpresas.
E pro las lègere, toccaiat a s’accostare a s’ottomana, arrischende de che rùere in coa a sas àtteras santiccas fizas de Marìa, avvesas a su no-mi-tocchedas-chi-mi-segades.

Sas istrinas faghiant bella mustra de se subra sa banca: unu grammòfono cun trumba de ottone e discos in bachelite; una bùscia de mèigu; unu fusile de catza cun garrighera de pedde; su cuzone de s’orarìa cun pinnas istiliogràficas, portasigarettas e frimmacravattas, una sedda de cadderi e cambales cun isprones de prata.
A banda de onzi regalia, unu bigliette de pabilu biancu naraiat nùmene e sambenadu de chie istrinaiat, cun sas mezus uras pro unu benidore de siendas mannas.
Ma sa prenda preferida dae Giona fit una bicicletta Bianchi in colore ‘e pruna, cun frenos a bacchetta e sedda ‘e pedde in colore ‘e mele. Pro no pesare imbìdias in sos istranzos, torraiat in s’aposentu a de notte e, bessende-che peri sa gianna a bidros, s’appentaiat a longu a pedalare in sas camineras istrintas de su giardinu de Domo Farris.
“….Duos òmines pigaiant dae s’istradone, e mentras unu fit sètzidu a caddu a unu cammelleddu, s’àtteru s’ingrusciaiat subra unu bete ‘e tilipische, cun alas chi pariant mandare in subra e in giosso sos pes longos de su cadderi. Su giarore de su fogu, a misura chi sos duos pigaiant, allughiat, misteriosas, sas friguras insoro; e sa prima fit cussa de Efix subra unu caddu gobbu de bèrtulas e cabidales, e s’àttera cussa de un istranzu, sa bicicletta de su cale lampizesit rujastrina rujende a bolu sa corte…”

Unu tilipische sìmile l’aìat puru Enea Niolu, su posteri. Propiu como fit pedalende a Domo Farris a cunsignare unu paccu imbiadu dae Roma a nùmene sig.na Demontis Rosina e destinadu a: gent.mo dottor Farris Giovanni Narciso, via E. d’Arborea, n. 40, Nùrighes, SS.

“- Su duttore? Emmo, mih… l’appo bidu seddende-si a Fogu ispàinu. Ite bellu fiàdu, li diat dèghere sa peràula! Si l’at sètzidu a caddu, imberriende-lu cun milli carignos e iscappu l’at a cùrrere a bentu in giua a s’ala de su padente, como est pag’ora.
Comente? Emmo, lèssat-lu a mie. Cando recuit, bi appo a cunsignare dae manos mias. No bos preocupedas, tiu Enè!”
Gai aìat prommissu Violante, sa teracca bajanedda, frobende-si sas manos in sa falditta, pro sestare una rughe a disa de frimma, subra sa retzida. No ischiat iscrìere, ne lègere mancu una peràula: ne cussas de sa pergamena, ne cussas de sos bigliettes e nemmancu cussas de su giornale subra sa banca, chi naraiant: “Saraievo: uccisi a colpi di pistola l’arciduca d’Asburgo, Francesco Ferdinando, e la sua consorte Sofìa. Catturati i colpevoli.”
Noantamas, Violante fit pisedda abbista e totu. A cua de Donna Petronilla, aiat parpizadu a longu su paccu imboligadu in pabilu sèberu e groghittu, cun s’indiritzu iscrittu in grafìa geniosa chi traighiat manu de fèmina.
Si sereit luego chi fit istrina differente dae sas àtteras…de cussas chi no si podiant pònnere in mustra subra sa banca de s’aposentu mannu, ma costoire in su culumberi pius remusu de sos sentidos.
Abizada-si chi fromma e misuras faghiant pensare a unu lìberu, un istillu de dolu li pertunghesit su coro. De totus sos sentidos de amore chi podiant brotare dae cuss’imbòligu, Violante ischiat de non nde pòder’ gosare manc’unu.
Tzertu s’iscola no li mancaiat e nemmancu sa bestighitta de mastra Fele. Peroe, a parte cussa sùrvile in munnedda, su de no ischire lègere, a Violante la poniat de mutria mala.
Gai si frobesit, lestra, sos chizos cun sa manu e, torrende a sas faìnas de onzi die, de tantu in tantu s’accheraiat a su giannile. Bi teniat meda a intzertare sa recuida de su duttore pro li cunsignare s’imbòligu de manos suas. Nessi cussu, si no àtteru.

Sas ermosuras beraniles chi aiant bestidu a birde porrale sas cussorzas de Nùrighes, como si fint mudende in un’istèrrida indeorada de laores. Carignadas dae alenos de ostru o soloppu, campuras de trigu, orzu e avena gosaiant sas ùltimas marettadas de frina tott’umpare, prima chi sos messadores nde fetterent mannujos, pro nde chirriare ranu dae pula, in sas arzolas.
Chirriare ranu dae pula… peràulas intesas milli bortas in bucca a teraccas e massajos in tempus de messeras, chi Rosina aiat mudadu in ranos de sabiesa.
A disa de sèmenes, in sos annos birdes de s’iscola, sa pitzinna, las aiat piantadas in sas tulas de sos bisos suos e fit crèschida resoluta a si fraigare una vida destinada a onores e fentomos, e a refudare unu benidore de gloria pater, missas e ricamos, arrischende de diventare a malu gèniu muzere de calicunu. Calicunu calesisiat, ma cun terrinos e dinari, chi deviat piàghere pius a sa familia sua de printzipales, chi no a issa.
Aìat sighidu a istudiare, binchende s’isfida contra su babbu, pro s’iscriere a sa facultade de biologia in Roma.
Fit dae inie chi donzi istiu recuiat a domo, cun un’aèra de ischires noos e lodes a donzi esame logradu. Fit dae inie chi donzi istiu recuiat cun su coro divisu tra sentidos de fele e carignu. Sentidos chi, comente una soga, la teniant ligada a sa domo nadia e comente una sula l’ispronaiant a prenettos de fuas.
Chirriare ranu dae pula, peroe, podiat èssere fintzas geniosu, dìligu e aggradesidu, comente passare s’istiu cun Giona. E cumpensare in cussos tres meses de ternuras, sas luas de un’attesura chi la faghiat suffrire meda, ma chi issa ischiat èssere su preju pro fraigare su dessignu sou de fèmina lìbera e indipendente, capatze de bìnchere s’òmine in sas artes suas matessi.
Massimamente in cussa de cùrrere a caddu: padronizaiat un estru de ghiare su fiadu, chi solu una fèmina che issa podiat àere. E fèmina fit puru Borronchera, s’ebba chi non faddiat una die de curare e ghiare in cùrridas ispantosas peri sas cussorzas de Nùrighes.

Como, sos pessonazos e sas allegas de su romanzu, pobulaiant sas manzanadas amorosas de sos duos bajanos, imbrossinados in s’oru de su riu, a s’umbra de sos sàlvaros.
Cun risu mariolu, una ‘orta Rosina nesit a s’ammoradu:
“ Cantu ti giogas chi intro su lìberu b’agato puru a mamma tua, pretzisa e pinta?” “Marranu!”, rispondesit Giona.
“…Milla ancora, tra una pinnetta e s’àttera, in su cuzone de sa corte, sa pidrissa arrumbada a su muru inue tia Pottoi aiat bidu Donna Maria Cristina imberriada comente una Barona dae totus sas vassallas chi andaiant in piligrinazu a sa cheja…”. Ah, ah, ah, ah, ….
Dies a poi fit istadu Giona a pitzigare buglia a s’ammorada, nèndeli chi in su de bìndighi capìtulos fit retratu su babbu:
“…Un òmine, isvalengadu subra unu caddu nieddu, pigaiat lentu, totu covacadu dae unu cabanu de fresi, forradu a ruju. Su bentu pesaiat sos chìrrios de custa ispètzie de mantiglia ispagnola e lassaiat bìdere sa bèrtula ricamada e sas ancas russas de su cadderi cun sos isprones lùghidos che prata. Su cuguzu umbraiat una cara bonària e beffulana chi, ‘ortende-si a sos pedidores cun unu risittu de beffe, lis bettesit pagas sinas…”

Tzertas dies, lassadas sas àrvures, sa frina abbratzaiat sos neulaches in una dansa de fiores biancos e rujos, chi a Giona pariant nueddas de nie e lidone in sa friscura risulana de su riu.
Rosina, pro nde lu recuire a sa pàgina iscritta, l’ammonestaiat de no si los mirare troppu ca, pro cantu bellos e dìligos, cussos frores fint velenosos. E isse, in tonu de bùglia, ribattiat a s’ammorada, chi sa sua fit tota imbìdia. Poi, imitende frinas e neulaches, afferraiat sa bajana a chintu e li ghindaiat unu passu torradu furriosu chi los lassaiat chen’alenu, a bèmidas de risu.
“…In su pèsperu sa festa si fesit ancora prus animada. Sos òmines si mustraiant prus atrividos cun sas fèminas, trasinende-las a ballare, e su sole, de rujadis, tinghiat in colore ‘e rosa sa corte chi muidaiat comente unu casiddu de abes…”

Fogu ispàinu e Borronchera pasculaiant in sos intòrinos e sos duos amantes sighiant a s’impojare in unu riu de peràulas. Dae cussu dillìriu de sentidos e ternuras, retziant ammajos gai dìligos in tzelembros e in coro, chi lis beniat guasi naturale a tramudare s’italianu in sardu.
Su pessonazu preferidu dae Rosina, mancu a lu nàrrere, fit Lia. Li piaghiat sa pius ribelle de sas sorres Pintor pro s’atza chi aiat mustradu contra babbu sou, Don Zame, cando, cuntrastada dae cuss’òmine isfidiadu e dispòtigu, fit resèssida a fuire dae sa famìlia, pro coronare su bisu sou de libertade e indipendentzia.
“… Noemi ammentaiat de no àer’ partitzipadu mai meda a sa festa, mentras sas sorres mannas riiant e s’appentaiant, e Lia accuccada comente unu lèppere in unu cuzone erbosu de sa corte forsis finas dae tando meledaiat sa fua…”

“ Ma libertade e indipendentzia sunt duos lussos anzenos a sas fèminas”, naraiat Rosina, mustrende a Giona sa pàgina inue Don Zame, bajanu, nesit a Pottoi, chirchende de l’allorare pro si nde gosare sas grascias, chi si s’amore est su chi ligat s’òmine a sa fèmina, su dinare est su chi ligat sa fèmina a s’òmine.
“Cherzo resèssere in vida mia, a no dèver’ dipender’ mai dae perun’ òmine e si custu cheret nàrrere andare peri su mundu in chirca de tribàgliu, no m’appo de tzertu a tirare in segus….”.
Giona si miraiat s’ammorada cun una ruga in cristas. Divertidu dae s’atza chi cussos ojos nieddos fint bonos a mòvere, in parte restaiat iscrètidu pro unu benidore chi pariat mustrare-si sempre pius diffitzile e inue sas siguresas de deris arriscaiant de no èsser’ pius bonas pro s’incras.
Ma luego, s’unu e s’àttera sighiant a lègere e ponzende fattu a s’ispantu de sas peràulas, nde retziant su seru ladinu chi in perunu àtteru logu, a in fora de cussu, aiant pòtidu gosare un’ermosura gai funguda e intragnale.

Como, lègere si fit fattu un imbèrriu inghiriadore e sos duos bajanos s’isfidaiant a chie resessìat a tramudare mezus in sardu, passos intreos de s’istèrrida:

“Tota sa die Efix, su teraccu de sas damas Pintor, aiat tribagliadu pro affortigare s’àrghine primitivu dae isse matessi fraigadu, pagu a pagu, a fortza de annos e peleas, in fundu a su cunzadu, a costazu a su riu: e a s’interrighinada, miraiat sa faìna sua, sètzidu a ojos a sa pinnetta, sutta sa trema biaìtta, a mesa costa in su montiju biancu de sas palumbas”.

Cussos colores, che pinzelladas de pintore, naraiant tota sa fitiania intre òmine e paesazu, inue ambas duas naturas, cussa umana e cussa terranza, cunviviant dae mizas de annos in unu ligàmene chi las amparaiat dae cambiamentos raighinales fattos in nùmene de unu faltzu progressu, avvesu, atterue, a dare vida a disacatos mannos.
“Donzi sero don Predu, chi possediat tancas mannas a s’ala de su mare, passaiat, recuende a bidda, e si bidiat su teraccu, inditaiat cun su pòddighe sa terra de sas sorrastas, e pustis si toccaiat sas petorras a nàrrere chi isettaiat s’espropiu pro s’impossessare de su cunzadu: ma Efix, abituadu a cussa mìmica, saludaiat e faghiat tzinnu de nono, de nono, cun sa manu e cun sa conca…”.

Iscobiaiant, manu a manu, comente si intre òmines e logos, b’esseret unu filu invisibile de ischires e sabidurìas antigas dae ue bessiat a pizu cussa sabiesa chi los munteniat ligados a pare:
“…Alta e iscarrida, cun sa cara egitzia incuadrada dae su mucaloru nieddu, cun sos chìrrios dados borta subra de conca, sa fèmina filaiat sètzida in su giannile de domo sua, fraigada a pedras nieddas. Una fila de coraddos l’inghiriaiat su tuju grogu, duos pendentes de oro li tremulaiant in orijas che buttios lughentes chi no si detzidiant a nde rùere…”
Sa frigura de Pottoi ammajaiat a Rosina, pro s’atza mustrada dae sa fèmina in defendere s’onore sou, cando fit bajana, dae sa malintragna de Predu.

S’appentu de Giona, imbetzes, fit a pisigulare intro sas domos de su lìberu, in chirca de signos fora dae su tempus presente, chi li fatterent torrare a conca memòrias de pitzinnia, cando, cun sos fedales suos, rundaiat peri sa bidda, ojos e orijas paradas a giàmidos e sèmidas de tempos colados.
“…Fintzas sa coghina fit medievale: manna, bàscia, cun sa bòveda a traes rujadas, nieddas de fumàdigu; unu setzidorzu de linna tribagliadu, arrumbaiat a su muru a un’ala e a s’àttera de sa tziminea manna; addae de sa ferrada de su balcone, imbirdiat s’isfundu de sa montagna. In sos muros nudos rujastrinos si notaiant galu sos signos de sas sartàghines isvanèssidas; e sos rocchittos lijos e lùghidos a inue unu tempus beniant apiccadas sas seddas, sas bèrtulas, sas armas, pariant postos in cue pro ammentu…”

Un àtteru logu chi ispronaiat sa fantasia de Giona fit sa basìlica de Galte. Non ebbìa sos fràigos derrutos, ma fintzas sas pinturas chi bestiant cussu logu sagradu cun istorias bìblicas, aiant su podere de brionire in s’ànimu de su giovanu duttore, sentidos de una fungudesa chi creiat no àer connotu mai e pariant guasi a probe a l’isvelare s’arcanu mistèriu de s’esistèntzia...
“…Sa basilica ruiat in dissàntaru; totu fit pìdigu, mugoradu e piuerosu: dae istampas in sa copertura de linna, pioiant rajos de piuereddu de prata chi ruiant in conca a sas fèminas imbenujadas in terra, e sas friguras groghittas chi brincaiant dae sos fundales nieddos de sas pinturas chi galu ornaiant sos muros, simizaiant a custas fèminas bestidas a nieddu e biaìttu, caribiancas comente s’avòriu e fintzas sas pius bellas, sas pius fines, cun su pettus iscarridu dae sas frebbas de sa malaria. Fintzas sa pregadoria aiat un’intumbu lentu e memulosu chi pariat vibrare attesu, addae de su tempus…..Su preìderu biancu e nieddu si bortaiat lentu cun sas manos altziadas, cun duos rajos de lughe chi li dansaiant affacu e pariant bessidos dae sa conca sua de profeta….”

Ma su giassu de su lìberu chi Giona amaiat de pius fit su logu de sa memòria pius funguda de Noemi…unu cuadorzu de relìchias.
“…Noemi aberzesit s’immariu pro remunire su tribagliu sou e su càncaru tzirriesit in su mudine comente una corda de violinu, mentras su sole, già chena rajos, bettaiat unu lugore rosadu subra sas tàulas bestidas de pabilu biaìttu. Totu fit in òrdine, in cue intro: in altu trapuntas consumidas, tappetos de seda, mantas de lana chi su longu impreu aiant ingroghidu comente su tanfaranu: pius in giosso sa biancheria, nuscosa de mela chidonza e canistreddos de isciareu e de giuncos cun isfundu groghittu, inue si dessignaiant a nieddu sos istelzos, sos pisches, sos idoleddos de s’arte sarda primitiva…”

Sas antas de s’immariu remuniant unu siddadu de s’arte de tèssere, ricamare e cosire chi Giona, ponzende fattu a sas peràulas de su lìberu, ammentaiat de àer’ bidu bessire dae manu a sas teraccas de domo Farris. E gai etotu pro sas faìnas de su samunonzu in su riu, cando, lìberu dae impignos de iscola, su pitzinnu podiat agiuare sas fèminas a fàgher’ su fogu, pònner’ s’abba a buddire in su labiolu e passare sos pannos in lìscia. Pranciados e assentados in sos immarios, daìant un’idea de limpiesa ìnnida, nuscosa de fiores beraniles.

Fit cussa, pius de medas àtteras, s’idea chi Giona e Rosina aiant detzisu de si remunire in coro pro ammentare cuss’istìu de su 1914. Su tempus de s’amore fit coladu lestru, mirende-si-los intentos a lègere su lìberu de sas damas e a si cumbidare pari pari basos e ternuras.
Ma, una die de su beranu sighente, Enea Niolu su posteri, falende-si-nde dae sa bicicletta, tzocchesit a sa gianna de domo Farris. Devìat cunsignare su pabilu-pretzettu chi ordinaiat a Farris Giovanni Narciso di Bartolomeo, de si fàghere agattare duas dies a pustis in sa caserma de su 152° rezimentu fanteria, II battaglione, in Tempio Pausania.
Fit istada Violante, a falditta in chintu, a retzire sa lìttera e mancari no ischèret lègere, si fit serada luego chi intro cussu pabilu biaìttu no bi podìant èssere noas bonas. Dae sa die, a Giona, su benidore cuminzesit a li pàrrere pius mùrinu de cantu si l’aìat pintadu cun Rosina s’istiu passadu in Badde Janas.

A sa partenzia dae Portu Turre, su 19 de maju 1915, Donna Petronilla no bistaiat in sa pedde, pro sa cuntentesa de bìdere a fizu sou in divisa de tenente mèigu. Abbratzende-si-lu a sa lestra, li nesit : “Ite bella divisa chi giughes, fizu me’…. e cantu ti deghent custas mustrinas biancas e rujas. T’ingalanint sa frigura”.
Sas peràulas de sa fèmina repicchesint un ispreu de astraore in s’ischina de Giona e li torresint a conca cantu naraiat Rosina, bugliende, subra sos fiores de neulache in s’oru de su riu.
Ma Donna Petronilla, pazosa e presumida, si la bisaiat già sa recuida lestra de su fizu, affortigadu in mermos e tzelembros dae cussu battijimu de su fogu, dae cussu lestru samunonzu de su mundu, chi a preju de su sàmbene de sos ùmiles, podìat mudare sa terra in unu logu pius bellu e ordinadu.
“ Cun tottus cussas armas de màssima pretzisione chi pitzigant s’òmine dae una cussorza a un’àttera, chena li dare tempus mancu de tunciare, cantu pòdet durare una gherra? Dies? Chidas? A su pius calchi mese ”, meledaiat Donna petronilla. “ E no b’at mancu ite timire meda, ca tantu sos mèigos sunt a s’amparu in sos ispidales militares, attesu dae sas primas lineas.
“…Unu baroniesu istrìzile, altu e nieddu comente un àrabu cumbidesit Efix a bìere e li nesit contos de gherra. Emmo, naraiat, mirende-si sas manos. Appo istratzadu su tzuffu a unu sirdussu, unu chi adoraiat su diàulu. Aia fattu votu de bi l’istratzare, su tzuffu, de bi l’istratzare intreu, cun sa pedde e totu. E tando l’appo leadu, gai m’agatedas tzegu si naro fàulas. L’appo giuttu dae su capitanu, istringhende-lu comente unu budrone: buttiaiat sàmbene nieddu che pupuiones de ua niedda. Su capitanu nesit: bravu Contzinu…”
“ E agabbada sa gherra,” pensaiat Donna Petronilla, a ventagliu in manu, “ amus a dèver’ pensare a comente lu cojuare, custu fizu nostru. Cale chi siat su sèberu, isperemus chi si che boghet dae conca cussa cherveddi-ortada de Rosina. Sa giustìscia la papasset, ite bajana mala a ammasettare!”

Buscu Cappuccio, Sedda de Santu Martine, Trinceas Frascas e Razzos, Monte Fior e Monte Zebio, Montijos del Rosso e d’Echele, riu Piave. Giona las aiat gherradas totas, sas battaglias pius sambenosas de sa gherra. Sempre unu passu in dae segus de sa prima linea, comente aiat divinadu sa mama, ma sempre imbèrghidu in su matessi riu de sàmbene.
Comente podiat, chircaiat die e notte de lu frimmare cussu riu, seghende, cosende, disinfettende e imbolighende mermos fertos cun bendas e garzas e fintzas cun bandas de uniforme, bogadas a cumpagnos ruttos.
Una ‘orta, a cua de su cumandante, aiat dèvidu impreare fintzas unu chìrriu de bandela. Fit servida pro imboligare sa ferida a una nàdiga de unu soldadu chi, sa die matessi fit torradu in trincea.
Durante un’ispetzione, unu generale cun gregas de prata simizantes a cussas de sa pergamena de làurea, si li fit accostadu. A boghe bàscia l’aìat nadu de no isperdisciare materiale sanitariu subra a feridos graves, ma de l’arribare a sos òmines chi podiant torrare a gherrare. Giona aiat devidu rispòndere “signorsì”, ma si fit birgonzadu de s’ordine retzidu.
Li piagheret o nono, como fit su tenente mèigu Farris, responsabile del II reparto di sanità someggiato del II battaglione del 152° Fanteria della Brigata Sassari, destinadu, die e notte, a prestare assistentzia sanitaria de primu succursu in sas retrovias de su fronte.
Cumandaiat tres iscuadras de deghe òmines e deviat contivizare una dotatzione de battor barellas, buscias de sanidade cun bendas, garzas, presorzos emostaticos, filos de sutura, siringas e ampullittas de iodio, cloroformio, ètere e morfina. Duos de sos battor caddos de repartu, los aiat giamados Fogu ispàinu e Borronchera.
In sas dies pius pàsidas, cando no si devìat gherrare, e su tempus pariat non colare mai, tantu in s’àstragu frittu de s’ierru, cantu in sos furraghes affogosos de s’istiu, in mesu a su ludu o a su piogu, Giona s’ammentaiat de su lìberu de sas damas.
Si faghiat pensativu un’iscutta, comente a nde bogare a pizu sas peràulas dae sa memoria e nde contaiat unu o duos passos a sos cumpagnos suos.
Iscultaiant a sa muda, cun sos ojos pèrdidos in su bòidu, comente chi esserent intendende su gìamidu de sa terra issoro. A bortas fint issos etotu chi preguntaiant a su tenente de sighire a contare sas allegas de su liberu.
Finas a ue imbatìat s’oju, sa gherra aiat mudadu su terrinu in un’istèrrida niedda de disacatu. Sos carasos de sos soldados mortos, abbarraiant dies intreas trobojados a sos filos ispinados. Remuniant in sos mermos frittos, s’ultimu, disisperadu movimentu, propiu un istante in antis chi sa balla nemiga nde lis messeret pro sempre s’alenu e nd’ istuderet pro sempre s’istintidda galana de sas vidas issoro. Vidas anzenas a cussu inferru de caddos de Frìsia e forrojos de bombas; anzenas a cussu manchispreju de s’òmine contra sa natura; vidas ùmiles, nàschidas e crèschidas atterue, inue su sentidu de amistade tra òmines e terra daiat vida a colores ìnnidos e lùghidos:

“…Milla, tot’in-d-una s’ ‘adde in s’istèrrida sua e subra sa chima, sìmile a unu muntone mannu de muridinas, sas ruinas de su casteddu: dae una muraglia niedda, una ventana biaìtta comente s’oju matessi de su tempus passadu, mirat sos chentales annicados in colore ‘e rosa de su sole a puddiles, sa piana ondulada cun sas upas groghittas de sas mattas de giuncu, sa ‘ena birde de su riu, sos trighinzos biancos cun su campanile che su pistiddu in su fiore, sos montijos subra sas biddas e in fundu sa nue in colore ‘e prammutza. Efix andat minudu e nieddu, in mesu a tanta mannesa luminosa. Su sole, de rujadis, fàghet lùghere sa piana intrea; cada giuncu at unu filu de prata, dae cada matta de lattùrighe si pesat unu tichìrriu de ae: millu su conu birde e biancu de su monte de Galte sulcadu dae umbras e dae bandas de sole, e a pes suos sa badde chi paret cumposta ebbìa dae sas ruinas de s’antiga tzittade romana…”

Cando, ispèrdidos in cuss’isperrache de disisperu pìdigu e cascu, sos cumpagnos de Giona l’iscultaiant contare dae su lìberu de sas damas, lis pariat, comente pro maìa, de s’agatare in domo issoro o in calesisiat àttera domo, in bidda issoro. Resessiant guasi a las bìdere. Nde gosaiant frommas, nuscos e colores e s’ispantaiant de comente cussa peràulas resesserent pro un’iscutta a lis fàgher’ ismentigare su coro de iscurigore de sa gherra:

“…Efix si frimmesit dae nanti a unu giannile a costazu a cussu de s’antigu campusantu. Fint guasi pretzisos, sos duos gianniles, pretzedidos dae tres iscalinos inghiriados dae s’erva….cussu de sas tres damas aiat un arcu fraigadu e subra si notaiat s’avansu de unu istemma: una conca de gherreri cun s’elmu e unu bratzu arnmadu de ispada; su mottu fit: quis resistit huias? Efix rujesit sa corte manna, pamentada in mesu, comente sas istradas, dae un’ispètzie de sulcu in làbides pro s’iscolu de sas abbas pioanas…Sa domo, a unu pianu ebbìa, fit posta in fundu a sa corte… tres giannitas s’aberìant sutta una ventana de linna a veranda chi fascaiat totu su pianu de subra de sa domo, a ue si pigaiat peri un’iscala a s’ala de fora, malecontza. Unu cannau, nieddu, annodadu e frimmadu a fustes inferchidos in sos cuzones de sos iscalinos faghiat de barandiglia. Sas giannas, sos fustes e sa batrandiglia de sa ventana fint de linna picada in fine…
Inoghe e incue peroe, in sa barandiglia de sa ventana, addae sas colonnas ancora intreas, si podìant bìdere avansos de cornice inue curriant decoros de fozas, frores e frùttures, e Efix ammentaiat chi dae pitzinnu cussa ventana l’aìat brotadu un rispettu guasi religiosu, comente sa trona e sa barandiglia chi inserraiat s’altare de sa basìlica…”


Sos chi tra issos, recuesint a domo issoro, intreos o guasi, sighesint a contare finas a betzesa, fumende tzigarros a fogu in intro, cussas allegas a parentes e amigos, dende testimonia de su miràculu de unu lìberu chi fintzas sos disamparados fint resèssidos a imparare.
Su tenente mèigu Giona Farris, no bi l’aìat fatta a recuire a domo. A gherra agabbada, Donna Petronilla aiat torradu a giamare a Priàmu Nues, su mastru ‘e linnas. Bestida a luttu, l’aiat cumandadu un’àttera cornice pro pònnere in mustra, a costazu a sa pergamena de làurea, sas decoratziones de gherra de su fizu.
Pro annos e annos, donzi istiu, Rosina recuesit a s’ansa de su riu de Badde Janas, sutta sos sàlvaros e sos neulaches biancos e rujos, a lègere a sa frina passos dae su lìberu de sas damas.


Primu classificadu in sa setzione prosa a su cuncursu “Il mondo di Grazia” 2016, ammanizadu dae sa Pro loco de Nùoro e dae s’assotziu culturale Comitadu Nùoro 2000 pro sas tzelebratziones Deleddianas.

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA