S'ammentu 'e tiu Maganza

dell'amico Quirico Falchi

 

“E ite ... Non bos paret ora ‘e che l’acabare cum custu chimentu ...? Eppuru eppuru mannos che poleddos, parides lompidos a edade ‘e cumprendere chi a bracones abertos e a boches postas s’omine sabiu non faeddat ... ! Finas a sa carrela ‘e susu bo che sezis fattos intendere ... e a parte e annanta faghinde lumenes e paralumenes de zente connotta!”
Sas paraulas de tiu Battoi nadas cum cara seria e chizu umbrosu a boghe serregada, nos haian fattu assamudare tottu cantos. A zigarr’a mossu si fit acontradu, frimmandesi in su zannile ‘e coghina, e appustis de haer abertu ‘e bottu sa mesa porta, azuandesi cum d-un’ispuntada ‘e pče, fit avantzadu resolutu, murrunzande che porcrabu, attraessande su logu finas a s’ispuntone ‘e sa tziminera. Inie, accantonandesi in d-unu banchittu ‘e ortrigu, haiat afferradu unu titone fumosu e s’haiat torrŕdu a inchender su zigarru, abaidandenos, in lestresa in cara, unu pro unu. S’ograda ‘e tiu Battoi “Maganza” la connoschimis tottu cantos, ei cussa’orta l’haimis intesa che iscringada ‘e chintorza.
Compar’Angheleddu, su pius mannitu ‘e sa cumpanzia, ca cum tiu Battoi teniat pius ballansa, chistionande a boghe bassa e cum bonas maneras, comente chi l’haeret cherfidu abboniare: “Tiu Battň, non bos dia cherrer faghere un’affrontu” haiat comintzadu a ispuntzonare” ma bos asseguro chi sos bracones fin iscanzados ebia e no abertos in campu, comente bois hazis cherfidu sentenziare ... e, de su restu, si hamos fattu lumenes de zente connota, nos podies finas cumpatire, ca istimmeu chi sos chi dian pňdere ammentare sa notte ‘e su barrabassu, ca dei cussa notte fimis faeddande, che sun tottu mortos e interrados. E b’hat caligunu in bidda nostra chi crčet chi su chi si contat dei cussa notte ateru non siat si no unu contu ‘e foghile, una paristoria bona ebia pro ispantare criaturas”!
“Sa zente bi ponet pagu a fagher de una faula veridade e a ch’ettare una veridade in faula” haiat torratu a murmutare tiu Battoi “donzunu iscurtat su chi li paret e piaghet: sutzedit pius de una ‘orta chi intendimos carchi persone ‘ona chi appustis de haer iscurtadu cosas male contadas, las repitit cum atera zente sighindelas a istroppiare: chie che ‘ogat una paraula e chie che nd’azunghet un’atera, finas chi, a coa, de veridade non bi-nd’avanzat nudda. E gai est capitadu pro sa balentia dei cussa notte. E no est beru chi sun tottu mortos e interrados sos chi fin bios in cussos tempos. Mortu ch’est Bacarededdu, e sun mortos e interrados Bainzu su Costerinu, Micheleddu, s’Appuntadu Nieddu, Tiu Luisi Roccu e compare Bachis Maria; ma tiu Battoi za est biu e za lu sezis bidinde ancora sanu ‘e mente mancari ‘etzu; ma non betzu cadruddu. So istracu de intender macchines sena cabu ne coa, mi che so andande, che so azumai lompidu a sos chent’annos, e, mirade, mi dat fastizu mannu su pensamentu de mi che fagher interrare sutta sos opinos de Bonu Caminu, leandemiche sa veridade cum sa morte. E cantas bortas hapo isettadu sa muta ‘ona pro bos faeddare, pro bos narrer sas cosas in sa manera zusta, pro dare su suo a cadaunu, mancari che siat issu in sa santa gloria: ca oe ch’est oe, neunu si no deo, Battoi ‘Eriu, o si bos piaghet pius, Battoi Maganza, bos podet narrer su ch’est capitadu in cussa notte ‘e mes’abrile. No bos meravizedas piseddos: oe est sa prima ‘orta chi, in vida mia, happo a dare a ischire una veridade, costoida e grae, comente chi l’haere ischida dae milli annos, che morte ‘e omine. Sezis zovaneddos chi no connoschent benn’e nudda ‘e su mundu, ca sa vida bos est abreschinde; ma sezis de bona raighina e isco chi cum bois mi poto fidare. Faghinde bon’impreu ‘e su chi bos naro e finas chi tiu Battoi est in vida, tiu Battoi non bos hat nadu nudda”.
Comente bonu merigheddu ‘e domo prenu sas tatzas de inu nieddu e haia coladu sa saffatta a inghiriu a inghiriu. Intrettantu, unu attulinu nieddu, magri biancu, rassu, lughidu e bene affiancadu, appustis de s’essere isfrigazzadu miaulande in sas ragas de tiu Battoi, che li fit brincadu in coa: issu, cum s’abadiada in sas framas de su foghile, a pagu a pagu haiat comintzadu a li colare una ‘orta fattu ‘e s’atera, sas manos siccas e nodosas, in mesu ‘e origras, in mola ‘e trugu e ischina-ischina finas a sos lumbos. Dae sutta ‘e una mesa s’intendiat su tragheddu e unu cane fonnesu chi fit acabande ‘e mastulare, che molinittu, sos urtimos ossos de s’anzone.
Da intro ‘e sa tziminera, dae su mesu ‘e su fogu achicadu donzi tantu dae Tanielle e dae Pedrigheddu, s’intendiat su zoccu ‘e sas naes d’elighe chi si fin falande in brasia. Deo setzindemi asseliadu e chietu, paris cum sos cumpanzos, ispantados, mi fia postu in assentu pro iscurtare su segretu ‘e tiu Battoi.
«Bacareddu, no importet su sambenadu, fit fontomadu in cussos tempos pro corazu e pro balentia. Dae medas annos fit teracu in domo ‘e compare Bachis Maria, paris cum Bainzu Rana, unu Costerinu nieddudu, bassarattu e ogri lerzu unu regortorzu chi non s’at mai ischidu si esseret lompidu a bidda a sa sola o si caligunu l’haeret intregadu a Bacareddu pro lu cuare e pro che l’ispitzigare dae sas ferrancas de sa zustissia. Ischimis de seguru, tottugantos sos de domo, chi in Bainzu b’haiat omine, mancari segadu in russu, chi fit atrivědu e atzilosu, brigantinu in dies de festa, e istrumpadore, cantu su menzus de idda: e fit in mente ‘e tottu chi Bainzu haiat intesu pius de una ‘orta fragu ‘e sambene. A Bacareddu si fit attaccadu che ambisua e li poniat fattu fidele che catteddu: cando fin paris si podian zogare mesu mundu, ca faghian una croba chi non timiat mancu sos dimonios.
Una die, a coa ‘e Austu (andandesiche su seculu ‘essidu), ca b’haiat bisonzu in sa cussorza, si fin tuccados ambos paris cum Micheli Sale, chi ai cussos tempos fit unu pitzinneddu, derettos a Campu ‘e Lepperes. Micheleddu, gai li naraimis, si fit coizadu frimmandesi serente su muru ‘e sa ‘inza ‘e don Gantine. Děsizosu ‘e nd’assazare, cheriat intrare a si oddire un’iscaluza ‘e coghe chittoň su zuarzu, cuadu in d-una cresura in palas de sa zaga, a su brincu ‘e su muru, no de lu cuntentare o de lu zagarare, ma l’haiat zogadu a istrempiadas e l’haiat iscutt’a terra sena mancu l’haer dadu tempus de torrar’alidu. A sas boghes de su pitzinnu chi, assustadu, chircaiait cum disisperu ‘e si che fuire, Bacareddu e Bainzu fin torrados che lampos in dai segus e cum lestresa e abilidade ch’aian istratzadu Micheleddu dae manos de su zuarzu. Sigomente cussu cane ‘isterzu si fit arrogantadu avantzande carchi paraula male nada, Bainzu, atzegadu dae su fele l’haiat bettadu cottas, sestandeli paritzas isbattuladas. Cum d-unu corpu ‘e anca l’haiat istrampadu a terra in mesu ‘e sos fundos de sa ide. Cartandesilu sutta l’haiat dadu cosa ‘e isbrenugadas a costazos e afferrandeli sos corros de su cabanu cum sa manu manca, l’hait postu sa punta ‘e sa resorza in gannighinas: - ‘E za ti -nde pares cum d-una criatura! Balentiosu in logu paris! E non ti fis abizadu chi Micheleddu fit in bona cumpanzia? Non t’arrisches pius, e no ti passet pius mancu in pessamentu ‘e li torrare a ponner manu! E mira: como no ti ch’andes a pranghere in pes de su mere mannu; si no coment’est beru Zudas, ti che sego sa conca e ti ch’interro isconcadu in sas battigas de su riu Mannu, gai chie s’had’appentare a chi chircare, no t’had’a gattare mancu in chent’annos».
«Bacareddu cun Bainzu, paris cum Micheleddu, haian sighiu a fagher caminu. Su zuarzu, pesandesinde dae terra, cum sa cara chei sa tela, iscutinandesische su proěne dae su cabanu si che fit intradu, a frastimos, a su pinnetu. Su chi como bos hapo nadu, l’hapo idu e l’hapo intesu cum custos ogros e cum custas origras: in cussa die e in cuss’ora fia colande, e (Bacareddu ebbia m’haiat bidu), in s’uttorinu ‘e sa Lumera, muru muru a manu ‘e susu ‘e sa inza ‘e don Gantine: so seguru no si nde fit abizadu. Non c’haiat coladu mancu duas chidas: una deghina ‘e carabineris haiant incordonadu sa domo ‘e compare Bachis Maria. S’appuntadu Nieddu, cum batoro de issos, chirrados, zovanos e abiles, intrande a domo a poderěu, haiat tentu e ch’haiat bogadu Bacareddu e Bainzu ambos in cadenas istrintos dae sos ferros. Sende chi s’Appuntadu bi los fit assegurande, Bacareddu l’haiat abaidadu, cum ogros lůghidos che lampu: E tando za est beru chi a su mere ‘e sa idda non ti li si podet toccare mancu su cane - l’haiat suspadu accorriande. S’Appuntadu, chi fit faghine fortzis a mala gana su dovere suo, ca bi l’haiant cumandadu, no haiat tentu ateru ‘e rispondere: - Bacarč, tene passentzia e fide in sa zustissia ... custa est sa vida nostra ... como ch’est como no poto fagher ateru si no su chi so faghinde. S’Appuntadu Nieddu fit omine ch’ischiat su fattu suo, piseddos mios! Non bos isco narrere si esserat Ozastrinu o Abasantesu o Saligheresu: fit Sardu e bastat; su restu no hat peruna importantzia; e no est beru chi fit isprigu ‘e chentu caras, comente caligunu bos ha nadu.
«Cando capitait in cumpanzia b’ischiat istare cantu su menzus, sena s’irmentigare chi fit Carabineri: ei custa no est cosa ‘e donzi die, nč de tempus de oe, nč de tempus de tando. Cantas bortas mi so abizadu chi che chindulait sa cara a s’atera banda e cantas bortas s’est bettadu a surdu pro no intendere. Ma si li capitait de parare fronte a chie si siat non b’haiat nudda e neunu chi lu fatterat furriare. Non lu cumpariat, ma s’omine bi fit. Istrizile che ambidda, teniat s’avvčsu de si ch’ettare su bonette in battěles e lassait iscuguzada sa cherbeddera semper pintirinada dae unu mare ‘e uttieddos de suore. Cando fit pessamentosu colait sa limba a lebiu a lebiu sutta sos mustazzos e cum sa purpa ‘e sos poddighes si los carignaiat in sas puntas longas e sůttiles che cosa ‘e sorighe. Mi l’ammento comente chi siat oe, sueradu a mortoriu sena mancu una trama assuta, istraccu ma rie rie, cum d-unu mucadore mannu, ruzu a fiorittos nieddos, postu a intro ‘e su collette in moa ‘e trugu pro che li suspire su suore falendesinde dae caddu, a sa torrada dae bagamundare peri su logu in chirca ‘e su dovere suo! Babbai Diegu, unu sero, pompiandelu a sa ‘essida dae s’istancu ‘e tiu Serafinu, bettande a farzoninu sas ancas dortas che frochidda, haiat decretadu a sa seria a sa seria chi a furia ‘e setzere e de andare a caddu pro mesa vida, si fit ismentigadu ‘e andare a pče e de istare ficcadu. Creo chi sende in bidda ch’hapat irrunzonadu non mancu ‘e mesa dozina ‘e caddos: aberu chi in s’istalla ‘e Quarteri, non b’haiat coladu pegus de aguantare anca e isprone de s’Appuntadu Nieddu».
“Bah! Lassamos custas farfaruzas a una banda, mancari no sian cosas de pagu imprastu e torrammus a nois. Duncas, compare Bachis, dae sa die ‘e s’arrestu, non fit torradu pius in cumpanzia e bistait solu, pensamentosu e inchizadu. Carchi sero infattu haiat accraradu, sena farta peruna, chi s’arrestu fit manizu ‘e don Gatine. S’affrontu no fit paga cosa si pensamos chi Bacareddu ei su cumpanzu no fin istados tentos inue si siat, in cuile, in binza o in domo insoro; ma che los haian bogados dae domo sua, incordonada dae sa zustissia ‘e messu mundu. Non lu podimis baliare! Ei cussa ‘orta a don Gantine bi che la dimis haere fatta oddire.”
«Donzi santa die pigaimis a sa presone ‘e Cumbentu paris e a bortas cum sa muzere ‘e Bacareddu non faghinde a mancu ‘e che leare carchi cosa ‘e lis dare a manigare. Ca in cuss’epoca, fizos mios, sa galera fit galera aberu: si no che lis aporrian aunzu, sos presoneris deppian istare cum su chi colait su guvernu chi ateru no fit si no pane e abba. E pro santa fortuna chi in cussa presone “su mere” fit tiu Luisi Roccu, un’omine ‘onu ‘e coro, chi si che ‘ogaiat su pane dae ‘ucca pro sa succhena ‘e sos istranzos. Fit rassu che mannale, tiu Luisi, conchi canu e mustatzudu, betzu, risulanu e brulleri e, si bidiat, amigu fidele ‘e compare Bachis Maria: tenian semper de si narrer carchi peraula a s’iscusia: unu manzanu ‘e martu no haian mancu crunguidu ‘e faeddare, chi compare Bachis m’haiat pretzettadu ‘e non mi mňere dae idda in sas dies de luna prena de su mese ‘e abrile. Ch’aimis ismentigadu s’annu etzu; sos primos meses de s’annu nou si che fin andande: Bacareddu e Bainzu no haian avriŕdu e perun’avocadu fit resčssidu a los fagher iscappare. Appustis de sette meses, cussa galera depiat assimizare a unu cuzone ‘e inferru. Deo connoschia sa tzella ‘e Bacareddu e de Bainzu ca b’haia fattu costazu in sas istozas annos innanti, pro una bindigada; e bos asseguro chi no si bi podiat campare meda tempus sensa s’arriscu de iscassiare: frittu, ammuffadura, istufu, ‘e terra pudida e illudriada, fileras de frommiga, sisazas, sorighes e carravore in tottue, e chimighe in sos saccones; aberu unu cuzone ‘e ifferru! Ebia ebia, dae unu braconittu postu in artu, istrintu e cunzadu cum duas ferradas si podiat biere in d-una zuntighedda ‘e chelu, su muru deruttu e biancu nidu ‘e su Cumbentu etzu, chi sos Padrigheddos haian lassadu boidu e abbandonadu, fuindesiche e maleighinde a iscominiga sa idda. Dae cussu braconittu si resessiat a apubare, in carchi die netta, comente in d-una pintura, a bortas una solitaria in sa pedra pius arta ‘e su muru e a bortas unu tilibriu carrande tzilichertasa a intro ‘e unu carancolu. In perun’atera manera, si no in s’iscuta chi ‘essimis a unu corraleddu pro lear’aera, si podiat bier atera cosa».
«A mes’abrile dei cussu’eranu prenu ‘e tristura, in die crara e de luna prena, compare Bachis m’ahaiat ingarrigadu ‘e che pigare a Cumbentu, a part’e sero, una bertula prena chi aiat lassadu in su frungadu ‘e domo. Cussa recumanda fit su primu sinnale chi, dae dies e dies, fia isettande. Pigadu e Cumbentu, bogadu dae sa bertula donzi bene ‘e deus in sa coghina ‘e sos Padres, tiu Luisi haiat armadu un’ispidu ‘e sartitza e haiat comintzadu a buffare, irboidandeche in d-unu patrefiliu una zucca prena ‘e inu olianesu nieddu pighidu e cozudu chi pariat unu tziculate. Deo tenindeli ’ona cumpanzia lu assegundaia tazza pro tazza ma ateru fit s’isterzu ‘e Battoi Maganza. Bos naro custas cosas rie rie: pensandebei, si in cussu seranu no mi dia haer leadu sa cottobia ‘e tiu Luisi mesu in brulla, pro no m’ammentare su chi depiat capitare intro ‘e notte, bi fit istadu su tantu de si-nde imbruttare in ragas».
«A s’arziada ‘ e sa luna tiu Luisi bi l’haiat fatta; haiat pro issu ‘e si imbriagare e si che fit cottu che Santu Lazzaru: - Gai no isco nudda - haiat nadu, abaidande a matzoninu a compare Bachis, dies innanti - No cherzo ischire nudda - . E gai mi repitiat cantinelande limbitropeidu, tzilimbecande e lassandesi cumbincher dae su sonnu, chi li fit falande che bistrale. Colada mancu mes’ora, che l’haia corcadu ‘estidu in d-unu lettu ‘e ferru tundu, a saccone ‘e fozas de trigu moriscu, cucuzandelu cum d-una frensada addoppiada. Non che haiat mancu postu conca in cabidale chi si che fit drommidu che saccu a sorroschios chi pariant bessinde dae un’ŕrula. Sa runda si fit accosiada a tardighinu e a tardu mannu, intrande dae su portale ‘e sa corte, e, assegurada chi tottu fit friscadu dae bande ‘e intro, iscurtande sos sorroschios de tiu Luisi chi si ch’intendian finas a su Tremene, ladinos e connotos dae cadaunu, si che fit falada a intro ‘e idda».
«Un’iscuta innanti de mesanotte, cum chelu nettu e cum d-una luna ‘e prata, Bacareddu e Bainzu che fin bessidos, lebios e lestros che matzones, dae una zannighedda in palas de Cumbentu. Lis haia abertu sa tzella, lis haia nadu pagas recumandas, ma no b’haiat bisonzu, pro lis dare corazu: - E mirade chi s’aera fine ‘e istanotte no bos fettat zogu! Torrade a s’ora sua ca b’hat promissas de muntennere! - Uttorinu-uttorinu segande sas carrelas dae unu ispuntone a s’ŕteru che fin falados coata-coata a si cuare in d-unu ortigheddu a palas de sa domo ‘e sa sogra ‘e Bacareddu. Da una ‘ucca ‘e leone aberta in sa cabertura chi daiat a manu ‘e subra haiat bessidu unu sinnale. Lestros che lampu a d-ala intro ‘e una loza si fin tramudados in d-unu sinnu cum bestes e bottinos approntados dae compare Bachis e fin torrados a bessire cum resorzas a leppa atti fine chi faghiat s’arba, e cum d-un’istrale e unu ispadinu peromine. Cum passu lestru e mudos che pantasima, fin tuccados a punta susu, a sa ‘essida ‘e sa idda».
«Dae sas carrelas de bassu in su coddu ‘e su Carminu, s’intendiat ebbia in cussa notte su passu grae e lentu ‘e sa runda. Pro che lomper’in presse a sa cussorza ‘e don Gantine haian sčzzidu a groppa a pare una puddedra murtina; ch’haia domadu meses innanti. L’haian agattada bene approendada in s’olivariu in palas de sa Rughe. Rŕbida che bentu che fit corpada in lacana ‘e su sartu ‘e Illorai. Falandesinde da-e caddu in palas de su achile ‘e don Gantine, a cantu mi haian contadu a sa torrada, haian bettadu unu fruschieddu pro etogare su accarzu. A-i cussu male fadadu, chi comente los haiat bidos caratzados los haiat těmidos, sena mancu nde lu lassar’essire dae sa domo, l’haian tentu, iscut’a terra e trobeidu. C’haian comintzadu su disacatu: dae cando haiat postu pče in su achile, in pag’ora, Bainzu haiat iscarchiladu s’urtimunu ‘e sos pegos. Bacareddu a prima intrada haiat iscutu unu corpu siccu de ogru ‘e istrale a taula ‘e cherbeddu ‘e su trau e, una ‘orta postu in terra, cum pagas passadas de resorza e de ispadinu e duos corpos sestados che dae manu ‘e masellazu nde l’haiat bogadu ambos corros e los haiat posto a una banda. Bainzu Rana ch’haiat cherfidu azunghere in contu un’ainu etzu ischinicrabinu chi a origras pesadas, non de si che fuire, ma si fit postu a abaidare cuss’isempiu: - Tue puru a petta ‘e poberos! - haiat nadu abatande e iscudindeli un’isbarriada ‘e istrale a mola ‘e trugu. E cano li fit bastadu l’haiat acabadu ismativuzandelu».
«Regortos sos corros de su trau e dada un’abaidada a sos canes mortos a bucone a prima notte, si fin mňidos a passu lestru derettos a s’elighe inue ch’haian presu sa puddedra, colande in d-una cananzada e illudriandesi bottinos e cambales de ludu ‘e terracuza. Torrados a setzere a groppa ‘e pare, sa puddedra, potente e lestra che crabola, haiat imbucadu currinde a zagos sos caminos de s’Adde ‘e Mascarida, catzande iscintiddas de fogu dae donzi crastu e dae donzi iscaza chi toccaiat cum sos pčes ferrados a nou. Suerada e prena ‘e magras de isprumatzu chi a lughe ‘e luna parian fattas de prata, sa puddedra fit istada lassada, iscappa, in s’olivariu in palas de sa Rughe».
«Lebios e attrivědos che canes de catza, falados a intro ‘e idda lassande donzi pagos passos orminas cum terracuza, ch’haian accordioladu sos corros de su trau in su zannile ‘e sa domo ‘e don Gantine. Faghinde un’inghiriu mannu fin torrados a dome ‘e sa sogra ‘e Bacareddu. Sende chi si fin tramudande pro torrare a Cumbentu, s’haiat pesadu unu ‘entu malu a fruschios e orulos chi parian bessinde dae inferru, e, apustis, unu ěrridu cum abas a tragonaza chi haian fattu a trainu ‘onzi carrela. S’abreschida fit in bčnnere, ma, pro no che lompere trichiande a presone, si fin tratesos un’ischuta in pius. In cuss’isettu a Bainzu l’haiat bčnnidu ‘oza ‘si che fuire; ma sa etza l’haiat fattu torrare in resone - e za li fit costadu - cum peraulas de mama. Bacareddu, cansiadu cum sa muzere in d-unu aposenteddu a-d ala intro e s’istanzia ‘ona, li haiat dadu in d-una iscampiada ‘e ora, lusingas e bramas e affettu chi non l’haiat potidu dare in otto meses de soledade».
«Lompidos a Cumbentu a s’arborinu, che los haia torrados a istasinare in sa tzella. E nd’haia ischidadu a tiu Luisi. A primu sero, tottu sa idda ischiat de s’isempiu ‘e su bestiamene ‘e don Gantine, de sos corros de su trau, de orminas cum terracuza trazadas dae su ěrridu. In su camineddu ‘e Mascarida, zente Coronesa haiat bidu, comente piccapedradas, in duas pedras mannas, un’ormina ‘e pče ‘e caddu e una cara ‘e dimoniu: sas betzas haian cherfidu chi s’esseret nadu chi su dannu fattu a don Gantine cussa notte bi l’haiat fattu su Barrabassu pius malu de su peus culatzu ‘e s’inferru. Pro fagher zustissia a sos de’idda. Colados ateros duos meses, sos presoneris fin istados iscapados e colande su tempus mese fattu ‘e mese, sa muzere ‘e Bacareddu, in bennarzu si fit illierada in sette meses, dande vida a unu fizigheddu mascru, pius mannu de unu ‘e noe meses».
«S’Appuntadu Nieddu capitande in domo ‘e Bacareddu, haiat miradu cum ispantu cussa criatura, suinde a tirande che porcheddutzu su crabigu ‘e sa mama. Simile e pintu a Bacareddu, fit sinnadu dau unu disizu ruzu che fruscu in s’atta ‘e sa manu manca, comente lu zughiat su babbu etotu. Torrande a passu lentu a Quarteri: - No est criatura ‘e sette meses - andaiat pensande a murrunzu, toccandesi sa coa ‘e sos mustatzos - E za si podet narrer chi non siat fizu ‘e su babbu cum cussu disizu. E d-est naschidu a sos noe meses in crae, a dies contadas, dae cussa notte maleitta. Nono, no lu poto pensare, e non bi poto crčere. E cando mai tiu Luisi: non naro chi si che ’oghet su cantu ‘e su pane dae ‘ucca pro lu dare a sos presoneris; ma su ‘e lis dare a impreu finzas su lettu ‘e ferru tundu a saccone ‘e fozas de trigu moriscu cando acudini sas feminas a los bisitare, mi paret un’arriscu fora dae ‘onzi regula. Ma, de su restu, inue sun sos balentes in custa ‘idda chi, francu Bacareddu e Bainzu, tenen abilidade e lestresa pro lompere a fagher unu degogliu che su-e ‘e cussa notte? Mah! Issos de seguru no poden essere, ca za fin bene costoidos e inserrados. E chissai puru chi non siat istada aberu faina de unu Barrabassu?».

Quirico Falchi era nato a Bolotana il 26 marzo 1926, impegnato da sempre nel sociale, ha vissuto a Bosa dove ha esercitato la professione di medico.
Si è spento serenamente il 26 maggio 2020.
Alla famiglia un fraterno abbraccio con le più sentite condoglianze.

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA