S’àrbore ‘e su zìnzaru
di Giovanni Piga


 

S’àrbore ‘e su zìnzaru fit su pessamentu prus mannu chi pissichìat su jocu e su sonnu de sos pitzinnos de Montetundu. Pro cussu, fin semper a bìnchides de pare (1), unu bichinau chin s’àtteru, a chie nche li podiat furare una junta de cussu fruttu, durche e sustantziosu che i su mele. Fit un’àrbore anticu, prantau fortzis dae su bisaju ‘e tziu Cadorna, su mere de su locu ube su prantone fit créschiu e imbetzau. Fit mannu meda a ghettu de nch’ispàrgher su mesus de sos brattos a cudd’ala de su muru ‘e s’ortu, artu bell’e tres metros, chi lu seperabat da-e su gùtturu e da-e s’ingùlumu (2) ‘e sos pitzinnos, mascamente da-e cussos ch’istaban in su fùrriu de Su Datzieddu.
S’àrbore non faddiat mai chin su fruttu; sàpiu che i su tempus, garrigabat a pileri cad’annu, chi fit un’ispantu petzi a lu pompiare, totu pimpirinau ‘e ruju. In su tempus de su zìnzaru, a Su Datzieddu, ube bi fit s’ortu e sa binza de ziu Cadorna, a s’imbuccada de sa falada ‘e Sa Solidai, suprìan peri sos pizzinnos de sos àtteros bichinaos. Ma non fit sémper chi resessian a bi cròmpere; a banda ‘e s’ortulanu, semper a ocru a bia, bi fit sa cumarca ‘e Mentevine, ch’istaban a pacu trettu da-e s’ortu. S’àrbore rughiat in sa cussorja issoro e àttere nemmos depìat toccare su fruttu suo. Lu badiaban, a cando s’unu a cando s’àtteru, appostaos in su baddicru de sa ‘e Predru Corbu, chi li beniat a cara a cara, ca tziu Cadorna non fit maccu chi los fachiat intrare a su podere, ja bastabat su dannu chi li fachian chin sa preda ch’iscudian da-e s’ala ‘e foras, pro nche ghettare sos pisìliches (3) de su zìnzaru chi pendian, a chimizones, a s’ala de su guruttu. Ma sa preda, isssìa da-e manos, fit mala a cuberrare e nche rughiat a s’ala intro, a sa coperta de sa dommo, pistàndeli sa teula matticruda, e carchi borta arriscande de isconcare peri su mere. Tziu Cadorna isperabat chi s’àrbore no esseret battìu prus fruttu pro non deper battallare chin cussos malincrinìos chi pro su zìnzaru li pistaban su locu. Fit semper artis-artis (4), non tantu pro su zìnzaru cantu pro su dannu chi li fachian chin sa preda chi iscudian pro lu boddire. Pro cussu, cando los intendiat a ordiminzu, istuppabat derettu a foras e lis untzabat a Tundeddu, unu bette cane nigheddu e pilosu. S’animale, prus mannu che malu, los curriat appeddande, azocatzau, in sa falada ‘e Sa Solidai, prus pro jocare che pro los mòssere. Ma sos pitzinnos non si fidaban, lu timìan su matessi e s’iserghian a labore ‘e pedes, ispramaos da-e s’appeddu grussu de su cane e da-e sas boches de tziu Cadorna chi parian sos ùrulos irgurdaos de sa trumba de ziu Turgusone, su bandidore de sa bidda. Sa cumarca de Mentevine si fit bene impostada pro badiare s’àrbore da-e sas mìrias de sos pitzinnos de sos àtteros bichinaos e pro bocare a pizu carchi irbìrgu (5) a collonare su mere de s’ortu e pòder atzocchiare, a pustis, a su zìnzaru, chi si lu bidian peri in bisione. Su ‘e su zìnzaru non fit petzi disizu pitzinninu, fit peri gana codiada chi pissichiat fittianu sos pitzinnos e los imberghiat a turmentare a tziu Cadorna. Su recattu in famìllia fit secherru (6). Sa pàntama de sa gherra, accabbada da-e pacu, fit galu a tràbicu in sos gùtturos de Montetundu, e “Mastru Jubanne” fit galu appoderau in cada dommo, in su pessu ‘e sos mannos e in su jocu ‘e sos pizzinnos.
Tziu Cadorna da-e s’ortu non si moghiat mai. Fin raras sas bortas chi ghirabat a bidda, mascamente a su sero, si non b’aìat carchi bisonzu in famillia o carchi gara poetica in sa Pratta manna de Montetundu. Mentevine ischiat chi s’omine fit amantiosu de sa poesia, anzis chi issu matessi poniat cantones, peri a sos pitzinnos chi nche li furaban su zìnzaru. S’omine ischiat a mente sas cantones de sos poetes sardos prus anticos. Est istada sa prima gara poetica ch’aìan battìu a Montetundu, a pustis accabbada sa gherra, a traìcher a lu traìchere e a ingulumare sa cumarca a su zìnzaru suo. Peri su babbu ‘e Mentevine poniat cantones, fit pro cussu issu puru amantiosu de sa poesia. Mentevine, connoschende sa passione de su babbu pro sa gara, aìat pessau chi peri tziu Cadorna non fit istau mancau a cuss’addòbiu poeticu. Pro su zustu, sa zente de Montetundu supriat a fiottos a intender sos cantadores. Omines e feminas, cando b’aìat gara, chin iscanneddos e cadireddas abbratzette, istuppaban da-e sos guruttos a filera, che furmicas da-e locu ‘e cala, pro chi no esseren pérdiu su bolu de sos versos chi naschìan in su parcu. Mentevine aìat resone. Tziu Cadorna, su sero, si nche fit impostau de sos primos a sa Pratta, chin d’unu zumpeddu nobu de férula sutta su bratzu, e si nche fit séttiu in prima fila, addainantis de su parcu, imbentau chin d’una mesa betza, isancada, e unas cantas cadiras de buda pro simbararen e si séder sos cantadores. Fin sas duas de notte cando tziu Cadorna fit ghirau a Su Datzieddu, cuntentu che Pasca, cantàndesi sos versos de sa gara chi li fin abbarraos in conca. Ma su manzanu, cando aìat bidu s’àrbore de su zìnzaru mazau a fuste, pranghende a curriolu, a chimizones pendende pro cante non si crepabat de s’arrénnegu. Da-e cussa notte, pro neche de sa gara poetica, s’àrbore ‘e su zìnzaru de ziu Cadorna no at apiu prus asséliu.
Sa cumarca de Su Datzieddu fit cumandada dae Zenerale e dae Amorosu, su prus mannu e su prus forte de sos cumpanzos. Mentevine, semper malancònicu, fit su prus abbistu ‘e totus, pessabat e ordiat sas bardanas de su zìnzaru e sas battallas contras a sos fedales “invasores” de sos àtteros bichinaos. Pedelestru, ca fit su chi curriat de prus, aìat s’impreu de s’appilicare a su muru, e abberguare (7) si tziu Cadorna fit a fùrriu de sa dommo o a cudd’ala ‘e s’ortu, marrande sa binza. Cando s’assicurabat bene, fachiat de attu a sos cumpanzos, chi abbarraban a s’ala ‘e fora de su gùtturu, e totu paris crompian a su zìnzaru, che ribales, chin fustes e a carranzos de monte, a dolu mannu de sa téula de sa coperta. Cando cudd’omine, abbisau da-e s’appeddu ‘e Tundeddu, si nde sapìat (8), istuppabat a foras bochinande, in cherta de los piccare a piccu. Chin cussas ancas intorticadas dae sos artrosis, non bi cheriat issu a ténner a Pedelestru. Su pitzinnu, chin d’unu brincu olimpionicu, sartiabat dae s’arbore e s’irghelabat (9), chin sos cumpanzos iffattu, che frusiada ‘e bentu. Pipiajolu, ca fit su ch’ischiat fruschiare mezus, aìat s’impreu de remonire sa cumarca. Cando b’aìan addòbiu, si fachiat su ziru de sas dommos, ub’istaban, e da-e su gùtturu, chi non l’esseren bidu sas mamas, abbisabat unu pro unu sos cumpanzos, chin d’unu fruschieddu fine, chi pariat de pipiajolu, chi petzi issos connoschian su sinzolu. Ocriarbu fit su chi fachiat sa guardia a sa làcana tra unu bichinau e s’àtteru pro chi sos ribales non si nche seren intraos, chene si nde sapiren, a su zìnzaru issoro. Non fit semper chi bi resessiat. In su corfu ‘e s’istiu, cando su sole fit artu, Ocriarbu non connoschiat mancu sos cumpanzos: su pizzinnu fit brundu de pilu e de pedde e chin cussos chizos e cussas pipiristas in colore oro a sa luche forte de su sole diventabat bell’e tzecu. Candeledda, chin d’una candela ‘e muccu semper pendiolande dae unu naricru, ca fit su prus minore de sa cumpannia e galu andande a iscola, aìat s’impreu de remonire su chi abbarrabat de sa bardana ‘e su zìnzaru e de àttera fruttora, pro si lu manicaren a discassu cando non resessian a collonare tziu Cadorna. Cubabat sa robba in dommo de su jaju, in d’unu columberi de sa lozedda, ube s’omine prendiat su poleddu, cando ghirabat dae sartu. A la cubare in dommo sua non s’attriviat, su babbu, comente peri sos babbos de sos àtteros cumpanzos, fit amicu de tziu Cadorna, e si l’aìat àpiu iscopertu arguai de issu.
Amorosu fit su prus reberde de sa cumarca, fit derreddu e arguai de li narrer cosa chi non l’aggradiat ca si bortabat che tziorcu contra a tottus. Cumandabat che tzecu. Sos cumpanzos lu timian a bentu, pro non lu facher nechidare fachian tottu su chi cheriat. Petzi Mentevine non lu timiat. Si s’artuddabat lu dassabat irbentiare, tantu ischiat chi Amorosu, secau in grussu comente fit, chene sos cussizos suos non resessiat a croncuire nudda. Cando non resessiat a negossiare chin sa mente lu fachiat chin sa forza: fit unu pitzinnu mannatzu, bene attarjau de nérbios, chi mustrabat prus de s’edade chi aìat. Ma su cherbeddu non si nche lu manicabat chin su pessamentu: fit mesu agreste in su fàcher e in sa tratténtzia chin sos pitzinnos e chin sos mannos. Peri in iscola, cando non supriat a ghelare su còmpitu chi li poniat sa mastra, prus de una borta istratzabat su fozu de su cuadernu, dae s’arrénnegu. Pro cussu, dae sicunda, chi l’aìan rimandau, su babbu nche l’aìat retirau e, pro non lu dassare a curruntonare in sos crùsios de fùrriu, dae cando in cando lu piccabat chin issu a carrare linna pro sas piatzas de su carbone chi fachiat in sa sedda de Fàrcana. Cando Amorosu abbarrabat in bidda fit su turmentu de sas famillias de Su Datzieddu. A banda de andare a zìnzaru chin sa cumarca, andabat in ziru, in sos gùtturos de bidda, a ténner gattulinos chi, a pustis, poniat a sa mìria de su tiralàsticu suo e de Zenerale. Su sero, cando allughian sas luches, bressallu de su tiralàsticu suo fin sas lampadinas de Su Datzieddu e de Predalonga, pro cussu sos bichinaos fin semper a s’iscuru. Sas feminas aìan resone de lu jacarare (10) che cane da-e crésia cando lu bidian colande a fùrriu.
A banda de Candeledda, pustis de Amorosu peri Mentevine chin su restu de sa cumarca, si nche fin retiraos dae iscola. A Pipiajolu che l’aìan postu a dischente barberi chin tziu Sarbestru, chi aìat sa butteca in sa Pratta Mezore. A lu bier gai dilicheddu, chin sa cara isarbulìa (11), pariat a si secare dae commo a tando, ma issu puru fit male intrannìu, prenu de chentu fileddos. Pedelestru, imbetzes, fit dischente ferreri chin Toelle, un’omine nen betzu nen pitzinnu, bachianu bidustu, e la fachiat totu sa die zirande su fodde de su fravile. Pro cussu, su bortaidie cando istaccabat, iscappabat a currer in su bichinau chircande sos cumpanzos pro tuccaren in runda a bardanare zìnzaru e àttera frùttora. A Ocribarju su babbu nche l’aìat postu dischente cattolaju chin su nonnu, ziu Pericu Mundanu, su cattolaju ube si serbian sos propietàrios de Montetundu. Ocriarbu, cando su nonnu non l’imbiabat a imperjare, colabat sa die ponende a modde sa sola e untande ispau chin su piche chi, nessi cussu, bidiat bene ca fit nigheddu e non l’illughinabat sas pupias. Zenerale, a intender sos cumpanzos, fit su prus assortau ca su babbu, chi fachiat su mastru ‘e muru, nche l’aìat cravau a dischente meccànicu chin su compare, tziu Nicu Pittulongu. A narrer sa beridade, peri issu nde fit bragheri de cuss’impreu, ca li permittiat de bier e toccare chin manu sas vitturas e sas britzichettas de focu, chin fin cominzande a si bier semper prus ispissu a tràbicu in Montetundu. Sos pitzinnos, e non solu issos, cando nde bidian calicuna, s’arressaban a si la pompiare incantaos.
Mentevine forzis fit s’ùnicu de sos cumpanzos chi andabat de bonu coro a iscola e chi nde fit aénde profetu bonu. Ma su bisonzu in famillia, in cussu tempus, no aìat perdonau mancu s’abbistesa sua: in antis de comintzare sa terza nche l’aìan retirau pro badiare s’ortu de Murrone, a manu ‘e susu de Sa Solidai, e pro azudare, in su chi podiat, a contipizare su cunzau de mastru Careta, su matessi mere de Murrone, chi su babbu aìat in fattore e chi si contipizabat cando no aìat zorronada. Mentevine fit unu pitzinnu de grista séria, chin duos ocros nigheddos e abbistos semper a fùrria e borta in su concale, osserbande e meledande, a sa muda, tottu su chi bidian.
Cussa tristìa ch’isserrabat in s’anima fin fortzis sos patimentos rucraos dae sa famìllia, in sos annos de sa gherra, e chi issu aìat respirau dae sa nàschida; patimentos fisicos e morales pro sa misèria fittiana ch’aìan colau e chi galu fin rucrande. Pro annatta, juchiat semper in uricras s’ispramu de sos apparècchios, cando rucraban sas àgheras de bidda, tuccande chissai a ube a bumbardare, e chi sa zente timiat chi esseren bumbardau sas dommeddas culiséttias de Montetundu. Intendiat galu in s’anima sas arpilìas chi li poniat sa sirena de Cuccubajos cando, che pìpera benenosa, fruschiabat s’allarmu, cando colaban sos apparécchios, abbisande sa zente a fughire a sos rifuzos. In cussu tempus, chie non fit irfollau in su Monte fughiat a su rifuzu de Su Cuzone. Petzi sa famìllia sua, in cussas oras de affusu, cando su babbu che fit in sartu, fachende carbone, irfollabat a s’ortu de tziu Cadorna, a duos passos dae bidda, che cando esseret istau su rifuzu anti atòmicu prus sicuru de su mundu. Una distànzia de duchentos metros ebbìa seperabat sa dommo de Mentevine dae s’ortu de tziu Cadorna. Sa mama, zia Mattia, si remoniat sos fizos e iserghiat, che prédiche ispramada chin sos puddichinos iffattu, ocros a Su Datzieddu. Impessu arribbaos, sa mama e sos frades, paris chin sa muzere e sos fizos de tziu Cadorna, si remonian a sa dommo, in d’una cochina affocada ‘e fummu, e si ponian a precare. Su rifuzu de Mentevine fit imbetzes in s’àrbore ‘e su zìnzaru. Aìat àsiu sa mama de s’iscréder (12) e de lu bochinare pro ch’esseret intrau chin issos a su sicuru de sa dommo. Issu, mancu ca l’intendiat, impessu arribbabat s’appilicabat a s’àrbore, che unu grassìmile, e s’accoconabat in d’una tuva, a ghettu de bejone, de su brattu prus mannu, tappàndesi sas urìcras pro no intender su tìrriu de sa sirena chi lu cancarabat de assustru. Sessau s’allarmu, pro nche lu falare lu depian azudare sa mama e sa muzere de s’ortulanu, tzia Tomasa, ca non resessiat a s’irborticare dae sa pagura. Pezzi pacos zìnzaros, a s’ùrtimu, li fachiat passare sa timòria. Tziu Cadorna lios boddìat e manerosu lios dabat e derettu lu torrabat in sestu, che medichina de assustru.
Cando assazabat su zìnzaru, Mentevine s’irmenticabat de sos apparècchios, de sa sirena e de s’anneu ‘e sa gherra. Fintzas a cando, “Mastru Jubanne” non lu torrabat a pissichire. Pro su pitzinnu cussas botzicheddas rujas che coraddu fin sa cosa prus bona de su mundu. Si nde cossolabat petzi pro si las sapiret in manos, si las pompiabat, ammaghiau, carinnandesilas chin sos ocros ispapajaos. Ma sa gana fit manna e coitabat a dizirire cada casta de recattu, mascamente cando custu fit pacu, durche e a disizu che i su zìnzaru de tziu Cadorna. Atzommai, mancari li ghettabat ispramu, isperabat chi sa sirena esseret tirriau a s’ispissu, pro currer a Su Datzieddu a s’accoconare supra s’arbore de sos sònnios pro poder, a pustis, assazare su fruttu suo. Tziu Cadorna, chi a Mentevine li fit tziu de largu, ghermanu primarju de su babbu, cando non fit tempus de zìnzaru, li boddiat carch’àttera frùttora: ficu, cariasa, carchi iscalutza de àchina, carchi pira gamusina o àttera ortalìssia chi contipizabat in s’ortu. Ma nudda pro issu aìat su sapore de su zìnzaru. Perun’àttera cosa li dabat sa cuntentesa chi li daban cussas gràdderas coraddinas.
Cando est accabbada sa gherra, Mentevine aìat bell’e ses annos, luego depiat intrare a iscola, chi dae pacu aìan torrau a ponner in impreu. Bi cheriat galu unu mese pro chi esseret apertu. In su pestantu, a sos pitzinnos fin cominzande a lis facher sos vatzinos, pro los bardare da-e sas maladias chi si podian imbénner pro neche de su mal’istare patiu in su tempus de sa gherra. Cando l’aìan fattu su fermizolu, Mentevine fit abbarrau tres dies chin sa frebbe arta, a irbariones.
Sa prima die ‘e iscola, l’aìat accumpanzau sa mama, mudau chi pariat unu sennorinu: su pantaloneddu curtzu, codiau dae su frade prus mannu, nettu che i s’oro, juchiat unu tàppulu in sa nàdica gai bene cosìu chi pariat pintau, sa mallichedda in colore ‘e fenu, chin s’iscritta U.S.A. in pettorras comporada a barattu da-e sa Pratta de sa posta, issa puru netta e bene pranzada; in pedes una paja de iscarpeddas de tennis, chi dassaban su fracu de sa gomma ube colabat. Tusu a rapu, in sa cara isarbulìa, ispapajada, sos ocros maduros si moghian che culifùrrios osserbande comente sa mama l’aìat contzau. Abesu a curruntonare iscurtu, chin sa bretella pendende, in sos gùtturos de Su Datzieddu, li pariat d’esser inintro una camisa ‘e forza. Sa paràgula iscola in cussu mamentu fit pro issu de su matessi colore de sa paràgula presone. S’iscola, si li presentabat a dainnantis che unu locu isconnottu, unu mundu chene luche, chene àghera, chene àrbores, chene nidos, chene identidade, inube peri s’àghera chi respirabat li fit istranza. E tando s’ammentabat su zìnzaru e un’ispera ‘e sole pro un’azicu l’iscrariat s’anima impaguria.
Peri s’ispramu ‘e sos apparécchios e s’ùrulu de sa sirena ‘e Cuccubajos, in cussu mamentu li parian prus amicos; assumancu, cando tirriaban issos, podiat currer che coette, chin sa bretella pendiolande, a s’ortu de tziu Cadorna a s’appilicare, in duos brincos, a s’àrbore ‘e su zìnzaru a s’ammattare in su rifuzu suo de pagura e disizu.
Su pitzinnu isperabat chi sa mama, in su dare borta, nche l’eret ghirau chin issa a dommo sua; chi non l’esseret dassau solu, sa die, in cussu locu ube sa zente lu faveddabat in d’una limba chi non connoschiat, chi lu fachiat inténder divressu dae sos àtteros pizzinnos, e li fachiat pesare che tronu su tàppulu chi juchiat in culu de pantalone. Cussu bette ànditu frittu de s’iscolàsticu “Podda”, si li fit presentau in pupias che i s’intrada ‘e s’ifferru. Un’isserru de presone ube non podiat currer, facher e pessare su chi cheriat.
Ma sa mente de unu pizzinnu fachet in presse a s’ispalattare a sos lucores de sa bida. Superada sa diffidéntzia de sas primas dies, peri aénde ite facher chin d’una limba differente de sa sua, Mentevine aìat accoitàu a si pònner a s’ambiente nobu. A pustis de duos meses, comintzabat a pompiare s’iscola chin ocros prus amicos. Sa pinna, su tinteri, sos “maccarrones” chi prenaban sas pàzines de su cuadernu, isoricreddau, commo los fit biende che sinnos de connoschéntzia noba, de affettu e amicàntzia; sinnos chi però non sun resessios mai a nche furare su locu a s’àrbore de su zìnzaru in su coro suo. Cando peri s’iscola li fit ammustrande amistade, e fit cominzande a s’allicchionare a issa, che a sa titta de una tataja, su babbu, pro su bisonzu, comente amus nau innantis, nche l’aìat retirau. Mentevine, tristu e cuntentu in su matessi tempus, aìat dassau impessu a su comintzu su caminu nobu de sa connoschénzia pro torraret a currer, che crapolu, in s’àndala antica de su connottu. S’iscola si nche fit issìa impresse dae su passamentu suo. Sa libertade de curruntonare, sas bardanas de frùttora, sos jocos de bichinau, cando ghirabat chin su babbu dae su cunzau o dae s’ortu, aìan piccau sa binta a s’impreu de s’istùdiu. Non b’aìat gana o istracchesa chi lu tropediat de brincare, che crapittu istittau a friscu, jocande a lunamonta, a caddicalongu, a tene-tene e a bullinu in su campicheddu de sa ‘e Predu Corbu, chin sos cumpanzos de sa cumarca. Cando s’irfadaban de jocare, tando moghian, totu pizaos, a pilisare sa passéntzia de tziu Cadorna. S’àrbore ‘e su zìnzaru fit semper s’ùrtima durcura chi annaghiat sapore a sa turta de cada jocu. In sa mente issoro, fit che unu sònniu de lucura intro su cale si pesaban a bolu, che mariposas d’innosséntzia, sos disizos issoro. Ma sos sònnios an bida curtza, a sos primos lucores d’impuddile, si nche bolan, che nues solianas, a s’imbergher (13) in sos chelos de s’ammentu pitzinninu. Comente si nche fit imbertu, isfachéndesi che nèula, su sònniu de Mentevine e de sa cumarca sua, una notte de sa temporada manna de su 1951.
S’àrbore ‘e su zìnzaru, chi fit resessiu a si frànghere pro assumancu duos séculos dae sos bìssios de su tempus, e a bajulare sos carranzos de monte de sos pitzinnos de Su Datzieddu, fit mortu brusiau e fattu a carbone dae unu tronu chi li fit falau intro ‘e notte. S’annu, fit una chida proghende, semper a unu tamanu (14). Sas dommos de preda e ludru de sos pòveros de Montetundu, non lia fachian prus a regher cussu dillùviu; non b’aìat coperta ube s’abba no intrabat a pore allagande sos mìseros aposentos; sos gùtturos fin che traghinos, atzommai non si podian trabicare. Unas cantas dommos, in su bichinau de Su Datzieddu, las aìan dépias appunteddare sos de sa comuna, ca si nche fini rughende. Carchi barra ‘e muru nche fit zai rutta. Su bonu ‘e sos muros de sas àtteras dommos, fin uffraos che busucca, in cherta de s’isperraren in duos. Sa zente isporada, e a pedes a modde, chircabat reparu in carchi dommo prus assutta. Ma locu assuttu si podiat accattare petzi in sos palatteddos de sos propietàrios de sa bidda. Non fit cosa pro issos. Pariat torrau s’ispramu de sa gherra, cando sonabat sa sirena e sa zente curriat, chin su coro assustrau, a su rifuzu de su cuzone e a sa dommo de tziu Cadorna. Eppuru, mancari in disisperu, cando su manzanu fit issìa sa boche de su tronu, fit suprìa bell’e totu sa bidda a bier cuss’àtteru disacattu de sa natura e a dare cuffortu a sa famìllia de su mere ‘e sa dommo. S’àrbore de su zìnzaru pariat su restu de una piazza ‘e carbone impessu ischejada: unu muntone ‘e tizzos, galu a fùmmiu, ischintziddande, in d’una pischina de abba, a costazos de sa dommo, chi si l’aìat irfrancada dae sas iras de su tronu.
Mentevine chin sos cumpanzos fin curtos derettu, issos puru, pro abberguare si sa boche chi fit currende in Montetundu bit bertera. Fin arribbaos a Su Datzieddu isalenaos, iffustos che puddichinos. Ma a s’ortu non bi fin intraos. Si fin paraos a s’ala ‘e foras, isantalaos, pompiande, forzis chin sa làcrima in s’ocru, dae s’àghidu mannu chi s’abba e su tronu aìan apertu in su muru, cussu babizone de carbone e chisina chi bi fit abbarrau de s’ascusorju de sos sònnios issoro. Chin s’àrbore ‘e su zìnzaru, cussa notte, su tronu aìat fattu a chisina peri s’innosséntzia pizzinna de sa cumarca de Su Datzieddu.

(3° a su Premiu “Montanaru” de Desulo 2002)

Notas de crarimentu:

1) Bìnchides de pare = fare a gara, sfidarsi.
2) Ingùlumu = vezzo, golosità, abitudine
3) Pisìliche(s) = penzolo, penzoli
4) Artis-artis = vigile, teso, sul chi vive, in allarme.
5) Irbìrgu = espediente, stratagemma, invenzione
6) Secherru = poco, appena sufficiente, scarso, lo stretto necessario
7) Abberguàre = sincerarsi, accertarsi, rendersi conto, appurare un fatto.
8) Sàpit (sapìre ) = accorgersi, sentire la presenza di qualcuno, il tatto di qualcosa
9) Irghelabat (irghelàre) = dileguarsi, allontanarsi, nascondersi alla vista di qualcuno
10) Jacaràre = mettere in fuga,mandare via. Jacarau: : cacciato via
11) Isarbulìu = pallido, scialbo
12) Iscrédere = stare in ansia, preoccuparsi
13) Imbérghere = nascondere, immergere, spingere, anche costringere
14) Tamànu = ininterrottamente, di seguito

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA