Lu Sangu no è èa
di Giovanni Piredda

 

 

Sèmu a lu cumenciu di l’anni 30, di lu sécculu passàtu. Li campagni tàndu érani abbèddhu abbittàti rispettu a li tempi nostri, pal càntu li cumuditài no fussini gran cosa.
Lu stazzu di Carruléddhu,(1) éra allugghjàtu in una conca a occhj a sòli, a pochi chilometri da una ‘iddha impultanti di l’alta Gaddhùra.
Aìa un discrèttu nummaru d’èttari di tarrènu pascolattivu chi cunsintìa l’alléu di lu bistiammu e, tarreni a buscu chi pilmittiani una celta intràta in dinà, da lu taddhu di la ligna e da la èndula di lu calboni.
La casa éra a pédi in piànu, una stanzia àìa lu pamentu, l’alta, l’appusèntu, éra fatta cu li mattoni licciati. No mancàa in casa lu furru ne l’arrèdi pal càntu ruzzi, distinti, comu s’usàa illi stazzi gaddhurési.
La familia d’ Antoni Stévanu, (2) chi s’àìa spusàtu una femina piu cioana d’iddhu, si sistimési illu stazzu, autu a mez’a paru cu lu patronu.
Lu còiu, sigundu li sposi nuizzòli, dìa istà lu cumenciu d’una ‘ita noa, ma una cosa abbèddhu impultanti lassàa calà un’umbra chi stintési a scùmparì.
Pà dilla tutta, éra un còiu commu suzzidìa spessu, fattu da li manni e Micalina,(3) no cuntenta, àìa appena cumpritu li 20 anni, bèddha comme una rosa illu mési di magghju, no pudisi ribiddhassi a lu ‘ulé di li sò magghjòri.
Da chistu còiu, illu mési di lampata di lu 1932 nascìsi un fiddholu, Linaldu,(4) stéddhu sànu, alluttu e intelligènti.
Lu stazzu di Carruléddhu, éra in làccana cu la ferrovia chi da Sassari ghjunghja a Tempiu e poi sighìa a Palau e, a pocu ‘jettu da li casi, v’éra una cantunéra, ancora chista abbittata da la familia di lu cantunéri; cumposta da una bèddha sciòlta di fiddhòli.
Spèssu, Micalìna, ill’ori libbari andagghja a passacci una frìa e a cuntrastà unde la sò ‘icina, Filumena,(5) muddhéri di lu cantunéri.
In chiss’eppica, la ferrovia da pocu inaugurata, vinìa visittata spessu da passunagghj tecnici, chi fàciani li controlli e li collaudi linia, linia.
Cussì chi càndu chisti tecnici viniani a passà, no stagghjani chena intrà a bissi un caffè o una tazza di ‘inu illa cantunéra, offèltu da li ch’érani l’ abbittanti di la casa, dotti com’érani di l’uspitalitai gaddhurésa.
Micalina, cunniscisi e intrési in cunfidenzia cu unu di chisti técnici.
Una séra Antoni Stévanu, càndu turrési a casa da poi di lu trabaddhu illa campagna, no agattési nè la muddhéri nè lu fiddholu.
Chiammàa, buciàa, nisciunu li rispundìa, <Micalinaaa? Linalduuu ?>
nisciunu rispundìa a chissi boci, cilchési in casa, ma no v’éra umbra di cristianu. Cussì spasimàtu, andési a la cantunèra in cilca di li passoni sòi e chì, àisi una brutta nuttizia. Filumèna, la muddhéri di lu cantunéri, un pocu a mala gana riscìsi a fà l’ambasciàta lassàta da Micalina.
Linaldu, chi àìa appena dui anni, éra ghjuchendi, dàtu contu da una fiddhòla mannitta di Filumèna, insembi a l’alti stéddhi.
Micalina, insèmbi cu lu cantunéri àìa fattu a fugghjtùra lassendisi marìtu e criatùra. Antoni Stévanu, a siccuttu e a lagrimi ill’occj, si rimutisi lu stéddhu e s’avviési a turrà a casa sòia.
La dì infattu, alzési a viddha, e andési a raccuntà tuttu a lu pàrracu.
Préti Malcu, dispiaciutu pà lu ch’éra suzzéssu, prummittisi l’intaressamentu sòiu.
Infulmati da Préti Malcu, intilvinisini li magghjori di Micalina prioccuppati illi riccelchi, ma a cosa risciùta, àisini un nettu rivviuttu da palti sòia di’ùlé turrà a casa.
Antoni Stévanu, di piena soia no pudisi fà àltu cu lu passà di lu tempu, che buscàssi un’alta cumpagna, pà dà contu a iddhu e a lu stéddhu, cussì s’affantési cu un’alta fèmina puru iddha spiccàta ma chèna fiddhòli.
La ‘ita, illu stazzu di Carruléddhu sighia lu mattèssi, tra alti e bassi, pal cantu l’alligrìa no fussia tanta, Matalena,(6) la cumpagna noa, cu lu passà di lu tempu, s’éra affizziunàta a Linaldu, chi lu tinìa contu comme chi fussia fiddhòlu sòiu natturàli, Antoni Stévanu, no àìa che èssène cuntèntu, un pocu di luciùra éra nizzissaria in chissa casa, da poi di chissa brutta intrinàta fulzàta. Passésini li mési, dapoi di calche tempu, arriési lu primma fiddholu di Matalena, poi lu sigunda e alti ancòra.
La familia d’Antoni Stévanu e Matalena, criscìa sana e allégra, parìa biniditta da lu Signori; li stéddhi, manu manu chi criscìani s’attaccàani sempri più unu a l’altu e, inn’ètai di pudé punì in fattu; lu babbu si li pultàa a fall’impàrà li trabaddhi di la campagna.
Linaldu chi éra lu più mannu, cu lu passà di l’anni dagghja un grossu agghjùtu a la familia, Antoni Stévanu l’àìa imparàtu a fà di tuttu, a trattà la zappa, la falcetta, la ranza, a trattà la piòla, l’impinnatu e agghjutàa puru lu babbu a tirà lu sarroni candu àìani di taddhà trunchi grossi e longhi.
Aìa imparàtu cussì, tutti li faccultài di la campagna.
Càndu a branu Antoni Stévanu si lu pultàa a fà li chei di lu calboni, iddhu no vulìa mai lassà sòlu lu babbu e càndu drummìa illa baracca s’accuntitàa d’unu strapuntinu imbuttitu cu la fronda di lu tarabucciulu.
Li notti chi passàa illa baracca, érani pà vinélli mèddhu a dà contu la chèa cucèndi, cussì chi Linaldu imparési puru a cucì lu calboni, chi no éra una cosa semplici, anzi, ricchidìa una celta cunniscenzia di la faccultai.
Da la ‘iddha, accultu a lu stazzu, dui òlti a la chita falàa una signorina a càaddhu d’una calarina bianca, era la mastra di la scòla, signorina Beattrici(7) chi éra sassarésa.
Li stéddhi di la cussògghja, s’àunìani tutti illa cantunéra, masci e femmini di dugna ètài, a volti érani setti o ottu, calche volta puru di più.
L’impàru si sà, no pudìa esse abbeddhu specciali, s’imparàa malamenti a ligghj calche riga, a iscrì calche paràula, ma supra tuttu s’imparàa a punì la filma.
Linaldu chi éra tra li più manni, si distinghia puru inni scola pà intelligenzia e spiltitài, riscisi a piddhassi la licenzia di la cuinta, poi andési a l’avviamèntu.
La scòla d’avviamèntu dìa friccuintalla in Tempiu, cussì dugna dì andagghja di pédi lìnia lìnia insembi a l’àlti stéddhi piu manni, a la stazioni più accultu pà piddha lu trenu chi andagghja a Tempiu.
L’innuzzenzia di cà no sà, e lu gustu di fassi un ghjru in trenu cuntribbuìani a tiné trancuilli li stéddhi.
Antoni Stévanu invecci àìa postu odiu eternu a la ferrovia, a lu puntu chi no alzési mai più innantu a una carrozza di trènu.
La ferrovia e la cantunéra, érani istati la ruina soia, pà cantu a li stéddhi, no istési dittu mai nuddha, pà Linaldu la mamma sòia éra Matalena.
Una dì Linaldu , andési invitàtu da un cumpagnu sòiu di l’avviamentu e da la sò familia, a una festa di campagna chi facìani in una ghjésgia ill’azza di lu riu di Cucina.
La cumittiva allégra e tuttu lu chi pilmittia la festa, piacisini tantu a Linaldu, a lu puntu chi s’innammurési di lu sunèttu, in chiss’occasioni lu sunèttu éra trattatu da un sunadori ploaghésu.
La festa, scurrisi allégra e diiltuta, tra canti, soni e baddhi.
Turràtu a casa Linaldu, riffirisi tuttu lu chi àìa àutu piacéri di idè, cumprésa la gana di ulé imparà a sunà lu sunettu. (ghjà è gana di pudé caccià disi in cori sòiu Antoni Stevanu)
Una beddha dì, turrèndi da Sassari, da poi d’àé vindutu lu calboni a li “Magasini,” Antoni Stévanu cumparési un sunettu a lu fiddholu, ancòra pà cumpinsàllu pà tuttu lu trabaddhu chi facìa, ancora candu turràa da iscòla. L’insignamèntu di lu sunettu, avvinia bèdd’e sempri lu fini chita, candu lu sunadòri ploaghésu chi stagghja in un altu stazzu accultu, calàa a lu stazzu di Carruléddhu, tra lu spasimu l’uncantu e lu cumpiacimentu di li stéddhi . Linaldu, oramai crisciùtu, cuminciàa a friccuintà di più lu paési e li cumpagni, abbeddhu ‘olti li ‘inìa pilmissu di istassi a stragnà in casa di li cumpagni, natturalmènti érani tutti piatti d’imprèstu.
Una bèddha dì, Linaldu, invitàtu a la festa di Santu Bacchisi, cunniscisi un cioanu piu o mancu di l’étai sòia e, dapoi d’èsse istati tutta la dì manna insembi, divintésini subbitu amichi, nascisi tra li dui un’ammistai di fa invidia a cassisìa. Mànu mànu chi lu tempu passàa, chist’amistài cun Francischéddhu,(8) divintàa sempri più istrinta e friccuintata, a lu puntu chi Francischéddhu vinisi invitatu abbeddhu olti a stragnà a casa di Linaldu, prisinziàa a dugna occasioni di fa fèsta, ammazzatogghj di polcu, tunditogghju, battisgimi e cuminioni di l’alti fratéddhi e cussì via.
La familia di Linaldu bè accittàa chissa prisenzia in cantu chi Francischéddhu éra un cioanu abbeddhu edoccatu e rispittosu, cun Linaldu, arrìàani a lu puntu di divvidissi puru la sigaretta, candu a fultu di li manni sinn’andagghjani a lu cammasinu a pippà.
Antoni Stévanu e Matalena, no cunnisciani nè la familia nè la inìa di Francischéddhu, ma ancòra iddhi s’érani affizziunati e lu figghjulàani comme un fiddholu.
Lu cuntrariu invecci avvinia in casa di Francischèddhu, palchi la mamma, bè cunniscia lu stazzu di Carruléddhu e la ‘jenti chi vi stagghja, ma no s’èra mai pilmissa di fanni paràula .
Cussì càndu Francischéddhu dummandàa in casa soia lu pilmissu d’invità a Linaldu, no riciìa mai nisciun rivviuttu da palti di la mamma, fossi palchì éra fiddhol’unicu ed ‘éra filmàtu olfanu da sendi minori, cussì chi tutti l’accuntenti li ‘inìani cunzéssi.
Linaldu riccambiàa a Francischéddhu li stragnugni chi l’uffrìa iddhu, e ancora iddhu in chissa casa angèna, vinia trattàtu cun tutti li rigualdi e cun tutti l’imberri chi si pudiani dà.
Li dui ciuanotti oramai àìani cabulatu li 20 anni , Linaldu n’àìa tre di più e da passoni manni chi si pudiani cuntà érani divintati tutt’e dui omini di pruvèttu, sapìani fà tutti li trabaddhi di la campagna, àìani imparatu puru a bucà sùaru e sapìani pruccurassi lu chi silvìa pà lu sustintamentu d’ una familia, li stippéndi no èsistiani.
Una bèddha dì, da poi di tàntu tèmpu chi li dui cioani si friccuintàani, la mamma di Francischéddhu oramai malatòsa e piena di middhi scusi, convocchési li dui ciuanotti a fassi una cuntrastàta in seriètai, commu si cunvinìa tra passoni manni.
La nuttizia chi dìa dà a li dui cioani, no éra una cosa tantu pal dì, éra una nuttizia abbeddhu impultànti chi senz’altu àrìa criàtu no pochi malumori.
Micalina in sustanzia, si scupiési èsse la mamma di tutt’e dui li cioani, chi ascultésini aricchj paràti e cu l’occj sbarracàti, chi no sapiani cosa dì, filmésini tutt’è dui chena pudé bucà un àlenu, siddhu l’ariani punti, no l’éra isciutu un guttigghju di sangu…..
Micalina, tra li lagrimi e lu disispéru, ispièghési tuttu pà filu e pà signu a li dui “fratéddhi”, piddhèndisi dugna culpa e dummandèndi paldonu pà lu sbagliu fattu in ciuintùra, tra li lagrimi, li signuzzi, l’abbracci e lu roncu di tutt’è tre, Micalina cunfidési d’esse malata malamènti e chi no si sintìa di pudé campà abbeddhu; cussì dummandési a Linaldu d’andassinni a istà a casa sòia alumancu finza a la dì di la sò molti, pà allivvialli un pocu li dolori, chi ghjà àìa suffeltu abbastanza.
Linaldu chena aé bisognu di nisciun cunsiddhu, rivviuttési illu stantu chiss’invitu, pà cantu l’assigurési lu sò paldonu e la sò assistenza.
(Linaldu)- No, no possu stuppìa illu piattu undi agghju manghjàtu finza ogghj! Cussì dicendi tra lagrimi e a siccùttu si pusési in briccicchetta e si ni turrési a casa sòia.Ghjuntu a Carruléddhu la séra a taldu, Linaldu, sempri cu lu cabu attaccàtu a li spaddhi, da ommu di pruvettu ch’éra, cunvucchési a un latu prima lu babbu, pà raccuntà lu ch’éra suzzéssu, Antoni Stévanu missu dananzi a una ‘iritai cussì chiara, no pudisi che cunfilmà lu ch’éra istàtu.
Stési cjammàta ill’appusentu puru Matalena chi intési chissi cuntrasti, cilcàa di pasà la situazioni, Linaldu no àìa parauli pà ringrazialla di tuttu l’amori, l’affettu e l’attinzioni chi àìa ricìutu, cosi chi sòlu cal’éra mamma pudia fà, cussì dicèndi assigurési chi éra sò prattésa di vulè sighì a istà in chissa casa, chissa casa chi l’àìa ‘ìstu nascèndi, criscèndi e divintèndi ommu.
La cumpagnìa di Francischéddhu, da chissu momentu éra divintàta ancòra piu friccuenti, Linaldu illi scampiàti libbari da li trabaddhi di lu stazzu, ancora di pédi candu pudia andagghja a visittà la mamma, candu no àìa pressa di turrà a Carruléddhu, si filmàa a drummì, no più a istragnà. Passésini pochi mési ancòra, Micalina, ricoveràta illu spidàli di Tempiu, vinisi a murì; un mali malu éra istata la causa.
La dì di li funeràli, Antoni Stévanu, Matalena e tutta la so familia cumprésu Linaldu, paltizzippésini finza a l’intarru.
L’alti parènti di Micalina, invitésini Francischéddhu a rittirassi cun’ iddhi illu stazzu di la Bumbalda(9) pal no filmà sòlu, ma Francischéddhu, figghjulendisi ancòra una òlta in cara cun Linaldu, si cumprindisini a la miccàta di l’occhj; in Carruléddhu maccari inni strintu, allunghésini la casa illu caponi a lianti cussì fésini lu locu puru par’iddhu.
Cussì, mànu,mànu chi viniani manni, s’assuzziésini puru illu trabaddhu, pà tant’anni la soccetai andési a innanzi cun bon pruvèttu.
Tutt’e dui poi, si spusésini piddhèndi femini boni, àisini fiddholi masci e femini, chi ancòra ogghj sò prinzippali di impultanti imprési chi oparigghjani illa Gaddhùra di la marina, dui fiddholi di Linaldu sò titolari d’una grossa imprésa di costruzioni, li fiddholi di Francischéddhu unu masciu e una femina sò cunfilmàti e cunnisciuti “illa Costa smeralda”, illu “mundu” di la ristorazioni.

L’òmu pruppòni, Déu disponi, ma è puru’éru, comm’è véru, chi puru lu sangu no è èa.


n°1 Carruléddhu località dove era situato lo stazzo;
n°2 Antoni Stévanu era il capo famiglia;
n°3 Micalina era la moglie di Antoni Stevanu;
n°4 Linaldu il primo genito di Ant. Stev. e Micalina;
n°5 Filumena era la moglie del cantoniere;
n°6 Matalena la nuova compagna di Ant. Stefano;
n°7 Beattricci l’insegnante sassarese;
n°8 Francischeéddhu fratello di Linaldu e figlio di Micalina;
n°9 La Bumbalda, località dove era ubicato lo stazzo di Francischeddhu.


Menzione alla 5^ edizione Premio Pabàriu 2015

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA