Lu battiu
di Maria Antonietta Sechi

Giuannimaria era da calchi mesi battiu.
Un manzanili andaìa, passizendi pinsamintosu, i lu pàttiu di la so' casa. A dì la 'iritai la casa e calch' èttaru di tarrenu, chi s'allungàa sinamenti a li pedi di monti Ruju, erani di Lughia, la mudderi molta, chi l'aìa erèdittati da lu babbu.
Lughia, candu Giuannimaria la dumandesi a lu colzu Pedru, aìa vint'anni. Nò era propriu la meddu stedda pa' biddesa parò era bona padrona di casa, onesta, mai algumentu di ciarra di linghimali e poi la cosa più impultanti, era fiddola sola, unica eredi di li tarreni di Pedru. A iddu pocu impultaìa l'innammuramentu, erani alti li so' pinsamenti.
Giuannimaria disizzàa chistu còiu pa' criscì d' impultanzia all'occi di la ienti. Si 'ulia cunsidiratu signoru, riccu proprietariu, silvutu cumenti lu padroni undi aia ziraccatu da minori, sinamenti a candu, lu padronu cumparèsi lu sò silènziu cun meda dinà chi l'erani silvuti pa' allungassi da lu logu di lu misfattu chi, pal casu o pà fultuna, l'aìa 'istu tistimongiu.
I lu paesi, da un di s' era dispiditu, era cunnotu cumenti imbriagoni e briatori. Avali, cu li dinà di “lu silenziu”, aìa mutatu la 'ita cumparendi un mucalori di tarra e la casedda cunfinanti cu' Pedru.
Smintichèsi buttighini, imbriagheli e brei, trabaddendi meda. A la primma incungia piddesi un ziraccu pà aggiutallu, in paga d'un mossu di pani. A pocu a pocu era rializendi lu sonniu d'esse padronu.
Pedru aìa cuasi pruppostu la fiddola a Giuannimaria. Lu stimàa meda palchì trabaddàa chen'orariu e pristàa meda attinzioni a curà l'intaressu. No era imbriagoni, non spindia in buttighinu, era siguru di pudell'affidà li tarreni e da fattu, la cosa più impultanti, la so' fiddola.
Infattu a la molti di la mamma, essendi Lughia pultendi li dez'anni, cu' l'aggiutu d'una ziracca, attindia a d'ungia bisongiu di casa, cumenti una femmina manna.
Pedru, molta la muddeli, s'era didicatu a smannà bè la fiddola cummenti prummissa fatta. Attentu a d'ungia sò disizu li cumparàa tuttu lu chi 'ulia francu chi pilmittilli d'iscì da chissa giagga chi ciudia lu murettu di lu ialdinu e lu patiu inghiriati a la casa.
La stedda non cunniscendi mundu no aìa pritesi manni.
L'ingiuranzia rindìa un Paradisu chissa prisgioni dorata undi smannàa commu bonfiddola
Criscendi Lughia s'avvidìa ch'era cambiendi. Da steddita s'era trasfulmendi in femmina. Figgiulendisi nuda i lu spicciu ambaràa tulbata da pinsamenti e disizi chi non l'arriscìa a cumprindì.
D'una cosa era sigura: la 'algogna di dumandà spiegazioni a lu babbu o a la ziracca
Pedru, s'avvidesi chi la stedda era mutendi. Non sabèndi cumenti affruntà la dilicatesa di lu mamentu, l'affianchèsi una femmina di lu paesi.
Agnura era battia, chena fiddoli, seria, digna di sta accultu a Lughia e infulmalla, cuntrastendi di chiss'argumenti dilicati, cumenti aarìa fattu una mamma.
1
Agnura sighìa la stedda e cun amori l'imparesi a guvilnà la casa da padrona. Ascultàa li so' problemi in cuntrastu cumenti mamma e fiddola.
Cu' lu tempu Agnura piddesi padrunanza di la casa, palchì da la balla di lu fenu i la stadda, s'era trasfiruta i lu lettu di Pedru, furendili l'àminu e li pinsamenti chi l'ommu cridìa di non pudè dà più a nisciunu
Idda sustinèsi lu pinsamentu di Pedru pa' lu coiu di Lughia cu' Giuannimaria. Cunniscendi l'unu e l'alta li idìa bè insembi.
Candu, mandata da Pedru, infulmèsi la stedda chi lu babbu l'aìa prummissa a Giuannimaria, Lughia trattenìsi lu cori chi li baddàa i lu pettu e abbassèndi lu capu a lu 'uleri di lu babbu, accussintèsi.
L'ommu l'era di med'aggradu.
Lughia non aìa mai incuntratu a faettu lu prummissu, si no ch' i li sogni
Calche 'olta lu 'idesi d'allongu. Ciarràa cù lu babbu candu s'attuppàani i la carreredda di trèmini tra lu pussedimentu di Pedru e lu muccalori di tarra di Giuannimaria.
Giuannimaria l'ispiràa disizi mai cunnotti, chi l'azzindiani lu cori e la cara.
Candu lu 'idia a la sola e più accultu , si cuàa addaretu lu muru a siccu di lu trèmini e ciusi l'occi immaginàa l'ommu chi l'attuppàa, ficcutu inn'ant'a un cabaddu biancu e, commu i li foli chi li cuntàa la mamma, la pisàa da tarra e cù' dilicatesa, la pusàa innant'a la sedda e andendi cu' li briddi a 'entu l'allungàa da chissa prisgioni ch'era la casa e la so 'ita cù lu babbu e Agnura.
Iddu, scunniscendi non solu li sogni ma puru la stedda, l'aìa 'ista ma no' figgiulata, cu' lu pastranu innant'a li spaddi chi pultàa da Ginnaggiu a Pasca di Natali e più, li mani i li busciàccari di la casacchina, lu zigarru in buca, passizzàa dendi oldini a Rimundu, lu poaru maniali.
Giuannimaria pinsamintàa chi dà oldini a lu ziraccu cu lu pastranu innant'a li spaddi li daìa la frigura di padronu da rispittà.
Pà' la stedda, chi lu figgiulàa a cua e incantata, era un prìnzipi e lu pastranu mancari raddosu, era lu mantedduu rigali.
Lu sposu fu appustatu i la cappella di Santu Giuanni, fora di la casa di Pedru, tantu l'invitati erani solu li ziracchi pa' no imbarazzà lu sposu chi era chena parenti. Pa' la coppia aia fattu appruntà, i la so' casa, dui cammari diffarenti siparati da una stanza cu lu salottu.
Pedru pritesi pà cuntrattu chi la coppia aussia stata cù iddu, sia pà tinì d'occi lu giennaru chi intràìa in pussessu di la so' tarra, sia pà cuntrullà lu cumpultamentu di Giommaria cù la fiddola.
L'ommu tinia cussì meda all'onori innuzenti di la fiddola chi algumintendi cun Giuannimaria li dumandesi di cumpultassi cu' la mudderi cumenti 'ulia la gescia: “ammenta! solu pa' ginirà un fiddolu poi intrà i la cammara di Lughia, pà l'alti disizi toi vi n'ha femmini!!”
A Giuannimaria non l'iscì un tunciu.

2
L'impusizioni di Pedru l'andèsi propriu bè. Pal nienti innammuratu di Lughia, era libaru e riccu.
Agnura piddesi l'ingarrigu di priparà la stedda secundu lu 'uleri di Pedru.
Pusata innant'a lu lettu cù la stedda a occi: “fiddola cara” incuminzèsi a dì, piddendili li mani fritti i li soi.
Cunniscendi l'innuzenti ingiuranzia di Lughia non sapìa da cali palti incuminzà. S'ammintesi chi una 'olta aiani 'istu dui asini in pultera. A la dumanda di la stedda incuriusita, 'algugnosa aia rispostu cun d'un siccu ” non figgiulà, so' animali!!!” Cun chistu ammentu a cabi bassu piddèsi lu cuntrastu: “fiddola mea t'aggiu d'istruì pa' stasera. Candu Giuannimaria, oramai tò maritu, s'aarà a prisintà i la cammara toa... t'ammenti la 'olta chi videsimi chissi dui asini?...” a pocu a pocu la femmina sempri più impacciata, arriesi a la fini....” la me fiddola, non t'hai di prioccupà, l'ommini so' commu l'animali!!... tu ciudi l'occi, stringi li denti, non ti bruligà...cussì iddu cumpri lestru e si ni torra a la so' cammara. Sta sirena, appena esci iddu ti saraggiu accultu cummenti una mamma. Tu sei fultunadda chi hai un babbu chi ti ho bè. Ha fattu li 'ostri cammari siparati palchì tu possia acciappà alleviu candu tò maritu non v'è. Parò hai di sabè chi non v'ha altu modu pa' aè fiddoli. Deu ha fattu la femmina solu pa' suffrì!”
Cumpriddu la cunsegna ingrata, figgiulendi la cara trista di la stedda li piddesi la gana di zicchirrià la 'iritai e cunfissà cantu Pedru fussia eguista, disizàa un nipoti impidendi a la fiddola l'amori 'ulutu e binidittu da Deu mattessi.
Li sogni di Lughia, li sintimenti, l'emozioni si spingiani commu fogu da furria di ielu.
Giuannimaria adimpìa a lu doveri di maritu chena passioni, idda lu subia pinsendi chi l'amori era solu i li foli.
La 'ita di Lughia continuèsi piatta mancali l'aggiunta di dui nubitai.
Li crampi a lu stogamu candu lu maritu intràa i lu sò lettu , pa' fultuna raramenti e puru l'alta era a faori dill'ommu.
Ungia duminica, beddu 'istutu, accumpangiàa la mudderi a Missa.
Intràia in gesgia cù Lughia a lu brazu e si punia a lu primma bancu, cussì li femmini gesciurani 'idendili aarianii pinsatu ch'era un 'eru signori.
Pedru era moltu da pogu, candu Lughia, una manzana i lu pisassinni da lu lettu, presa da un mancamentu, falesi a tarra .
Agnura currì a lu zoccu. La cussenzia non l'aia più datu pazi. Giraa pa' la casa silinziosa commu l'umbra di la tristura di Lughia, tant'era schicciata da lu rimursu daè ascultatu Pedru.
'Ista la stedda in tarra li s'abbundesi una pienta commu piena di riu. A li so' gridi Giuannimaria arrièsi spramatu. piddèsi in brazzu Lughia uldinendi ad Agnura di ciammà lu duttori.
L'ommu non si n'era mai avvistu ma, la mudderi era un sacchettu d'ossi.
“Nienti di mali, Lughia è graida....raccumandu riposu e....cumplimenti a lu babbu!” disi lu duttori lassendi la casa.
3
Giuannimaria ambaresi solu cu' la mudderi.
Lughia tinìa l'occi sarrati.
L'ommu silinziosu figgiulà la cara trista di la so' femmina “cunnoscu bè li sulchi di li campi, diritti, pieni di ita, no l'aìa mai 'isti i la to' cara, intulticati, accabbaddati chè undi marini in timpesta!”
Pinsamintesi l'ommu istantu chi s'accultiàa a lu lettu di la mudderi.
Presa una manu la stringìsi i la soa calda e folti. Vi si paldìa indrentu, cussì minoredda, debuli e fritta.
A lu cuntattu lu cori di Lughia piddesi a battì folti e lu sangu scurrendi i li 'eni pultàa un calori un tempu, solu immaginatu.
Chissa manzana, Giuannimaria, passizàa pinsamintosu i lu patiu di la so' casa. A dì la 'iritai, la casa l'aìa ereditata...
Aìa casa, ziracchi,tarrenu ma...ungia manzana zilcàa cu la menti lu calori, l'amori di la strinta di manu chi Lughia li dunesi andendi incontru a la fiddoledda appena nata ma già agnulu di Deu.

Il vedovo.


Giuannimaria era vedovo da qualche mese.
Una mattina passeggiava pensieroso sullo spazio davanti alla sua casa. Ad esser sinceri la casa e qualche ettaro di terreno che si estendeva fino ai piedi di monte Ruju, erano di Lughia, la moglie morta, che aveva ereditato dal padre Pietro..Lughia, quando Giuannimaria la chiese in sposa a Pedru, aveva vent'anni. Non era proprio una bella ragazza però era una brava padrona di casa, onesta, le malelingue del paese non ebbero mai a dire niente di lei, ma la cosa più importante era il suo esser figlia unica e unica erede dei terreni di Pedru. A lui importava poco esserne innamorato, erano altri i suoi desideri. Giuannimaria desiderava sposare la donna per migliorare, agli occhi della gente, la sua posizione sociale. Voleva esser considerato un signore, ricco e possidente servito, come il padrone che serviva da piccolo e vi rimase fino a quando il padrone comprò il suo silenzio con tanti soldi che usò per allontanarsi dal luogo e dal brutto episodio di cui, per caso o per fortuna, era stato testimone. Nel paese che aveva abbandonato era conosciuto come ubriacone e litigioso, ora con il denaro del “silenzio”aveva deciso di cambiare vita comprando un pezzo modesto di terreno confinante con Pedru. Lasciò perdere le sbornie e le zuffe nelle bettole dedicando tutto il tempo a coltivare il suo terreno. Al primo raccolto prese con sé un servo che lavorasse per lui per un pezzo di pane. Pian,pianino vedeva realizzarsi il sogno di essere un “padrone”.
Pedru aveva quasi stimolato Giuannimaria perchè sposasse la figlia. Aveva stima del giovane come gran lavoratore senza limiti d'orario, attento al profitto della sua terra. Non era ubriacone e non spendeva il denaro nelle bettole, l'uomo era sicuro di poter affidare al giovane i suoi terreni e poi anche la figlia.
Dopo la morte della madre, Lughia che aveva compiuto i dieci anni, con l'aiuto di una serva, curava la casa occupandosi di ogni incombenza come se fosse un'adulta. Pietro, morta la moglie, si era dedicato alla figlia, come aveva promesso. Attento ad ogni suo desiderio o richiesta le concedeva tutto tranne il permesso di oltrepassare il cancello di legno che chiudeva il muretto del giardino e dell'entrata che circoscrivevano la casa. La giovane, non conoscendo la vita oltre quel cancello, non poteva avere grandi richieste. L'ignoranza faceva sì che la ragazza vedesse come un Paradiso la prigione dorata dove cresceva come una brava figliola. Nel crescere Lughia, prese coscienza di come il suo corpo da bambina si trasformava in quello di donna. Osservandosi nuda, davanti allo specchio, era turbata da pensieri e desideri ai quali non riusciva a dare un senso. Aveva solo una certezza: “la vergogna che provava al pensiero di parlarne con il padre o con la cameriera”. Anche Pedru si accorse che la bambina si stava trasformando. Non sapendo come affrontare questo delicato momento, mise accanto alla figlia una donna che aveva cercato in paese. Agnura era vedova, senza figli, seria, degna di stare vicino a Lughia per cogliere l'occasione e informare rispondendo adeguatamente alle sue domande, come farebbe una madre con una figlia. Agnura seguiva con amore materno la ragazza mentre le insegnava a gestire la casa come una signora, comunicavano tra loro, proprio, come una mamma con la figlia. Con il tempo Agnura prese le redini della casa perchè dalla balla di fieno della stalla si era trasferita nel letto di Pedru impadronendosi della sua anima e dei pensieri che l'uomo pensava di non dover donare più a nessuno. La donna fu favorevole quando Pedru le parlò di un eventuale matrimonio tra Giuannimaria e Lughia, conoscendo l'una e l'altro li vedeva bene insieme.
Su richiesta di Pedru, si recò da Lughia per informarla che suo padre l'aveva promessa a Giuannimaria, Lughia trattenne a stento il suo cuore impazzito e abbassando la testa in segno di obbedienza al volere di suo padre, acconsentì. Il fidanzato era molto gradito alla giovane. Lughia non aveva mai scambiato parola con il promesso sposo....solo nei suoi sogni. A volte lo vedeva in lontananza. Chiacchierava con suo padre quando s'incontravano nella stradina di confine tra i terreni di Pietro e il fazzoletto di terra di Giuannimaria.
Giuannimaria faceva nascere in lei desideri mai conosciuti che le accendevano il cuore ed il viso.
Quando le capitava di vederlo da sola e più da vicino, si nascondeva dietro al muro a secco del confine e chiusi gli occhi, immaginava che l'uomo le andava incontro seduto sopra un cavallo bianco, come nelle favole che le raccontava sua mamma, la sollevava da terra e con delicatezza la sedeva sul cavallo e si allontanavano, a briglie al vento, lontano da quella prigione che era la sua casa e la sua vita con il padre e Agnura.
Egli, ignorava non solo i sogni ma persino la ragazza, mentre con il pastrano sulle spalle, che indossava da Gennaio a Natale ed oltre, le mani nelle tasche della giacca, il sigaro in bocca, passeggiava dando ordini a Rimundu, il suo modesto servo. Era convinzione di Giuannimaria che dare ordini alla servitù con il pastrano sulle spalle fosse la vera immagine di un padrone da rispettare.
1
Per la ragazza, che lo guardava incantata, era un principe e il pastrano, anche se lurido, era il mantello regale. Si decise di celebrare la cerimonia del matrimonio nella cappella di San Giovanni, fuori la casa di Pedru, perchè furono invitati solo i servi, onde evitare disagio allo sposo che non aveva parenti. Pedru per gli sposi aveva fatto preparare due camere differenti, separate da una stanza con salotto, nella sua stessa abitazione. L'uomo pretese che la coppia abitasse con lui, sia per tenere sotto controllo il genero che avrebbe posseduto i suoi terreni , sia per badare al comportamento di Giuannimaria con sua figlia. L'uomo ci teneva a che la figlia conservasse quell'innocenza che le dava onorabilità, per cui parlando con Giuannimaria gli chiese di tenere con la moglie un “rapporto” come previsto dalla chiesa “ ricorda” disse “ solo per procreare un figlio potrai entrare nella camera di Lughia, per gli altri tuoi desideri ci sono altre donne!!” Giuannimaria non emise una parola. L'imposizione di Pedru gli andava bene, non essendo innamorato di Lughia si sentì proprietario ricco e libero. Agnura assunse l'incarico di preparare Lughia secondo richiesta di Pedru. Seduta sul letto,di fronte alla ragazza “ figlia cara” esordì, prendendole le mani fredde tra le sue. Conoscendo l'innocente ignoranza di Lughia non sapeva da dove cominciare. Si ricordò che una volta avevano visto due asini accoppiarsi. A la domanda della ragazza incuriosita dalla strana postura, vergognandosi, aveva risposto con un secco “ non guardare, sono animali!” Aiutandosi con questo ricordo, chinata la testa parlò “ Figlia mia, devo darti delle informazioni per questa sera, quando Giuannimaria, ormai tuo marito, verrà nella tua camera...ricordi quella volta che vedemmo quei due asini?...” poco per volta la donna, sempre più a disagio, disse tutto ciò che aveva da dire. “ figliola mia, non stare preoccupata, gli uomini sono come gli animali!!...tu chiudi gli occhi, stringi i denti e non fare niente...così lui terminerà subito e se ne ritornerà nella sua camera. Tranquilla, appena uscirà lui ti starò vicina come una mamma!...Tu sei fortunata che hai un padre che ti vuole bene. Ha fatto preparare le vostre camere separate perchè tu possa trovare sollievo quando tuo marito non verrà a trovarti. Devi sapere, però, che non vi è altro modo per avere un figlio. Dio ha fatto la donna solo per soffrire.!”
Terminata l'ingrata consegna, osservando il volto triste della ragazza le venne il desiderio di urlarle la verità e confessarle quanto Pedru fosse egoista, desiderava nipoti negando alla figlia l'amore che Dio stesso aveva voluto e consacrato con il matrimonio. I sogni di Lughia, i sentimenti, le emozioni si spensero come fuoco in bufera di gelo. Giuannimaria adempiva al dovere di marito senza passione, lei lo subiva pensando che l'amore fosse solo una favola. La vita di Lughia proseguiva piatta, nonostante si aggiunsero due novità: I crampi allo stomaco quando il marito entrava nel suo letto, per fortuna raramente ma, anche l'altra era a favore dell'uomo. Ogni domenica, ben vestito, accompagnava la moglie alla S. Messa. Entrava in chiesa con Lughia al suo braccio, si metteva al primo banco, così le pie donne vedendoli passare avrebbero detto che lui era un vero signore.
Pedru era morto da poco tempo, quando, Lughia, una mattina nell'alzarsi dal letto, presa da un capogiro, cadde per terra. Agnura al rumore arrivò subito. La coscienza non le dava pace. Vagava per la casa silenziosa come ombra della tristezza di Lughia, tanto era grande il rimorso per aver eseguito gli ordini di Pedru.
Vista la giovane per terra, fu colta da un pianto come un fiume in piena. Alle sue grida Giuannimaria arrivò spaventatissimo, raccolse tra le sue braccia Lughia e ordinò a Agnura di chiamare il dottore. L'uomo non si era mai accorto che la moglie fosse un sacchetto d'ossa.
“ niente di male, Lughia è incinta...raccomando riposo e...complimenti al padre!” disse il dottore apprestandosi ad uscire. Giuannimaria rimase solo con la moglie. Lughia teneva gli occhi chiusi. L'uomo in silenzio osservava il volto triste della moglie. “ Conosco bene i solchi dei campi, dritti e pieni di vita ma non avevo mai notato i solchi del tuo volto, storti e accavallati come onde marine in tempesta!” Pensava l'uomo avvicinandosi al letto della moglie. Presa una mano la strinse nella sua calda e forte, quella della donna vi si perdeva dentro, così piccola, debole e fredda. A quel contatto, il cuore di Lughia cominciò a battere forte, il sangue riprese a scorrere a ritmo costante nelle vene trasportando un calore un tempo, solo immaginato.
Quella mattina, Giuannimaria, passeggiava pensieroso sullo spazio davanti alla sua casa. Ad esser sinceri la casa e qualche ettaro di terreno che si estendeva fino ai piedi di monte Ruju, erano di Lughia, la moglie morta, che ….
Aveva la casa, servi, terreni ma...ogni mattina cercava con la mente il calore, l'amore della stretta di mano che Lughia gli aveva donato mentre andava incontro alla figlioletta appena nata ma...già angelo del Signore.

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA

Questo spazio è a disposizione gratuitamentedi quanti intendono inviare i propri racconti