Lu banzicu di mamma
di Maria Antonietta Sechi

 


“Cummari Minnia, cummari Minnia!!!Una bozi d'ommu, attruppigliata arrèa dall'olteddu. La femmina s'acciara “ eh, cumpari Giuà e chi buldeddu? Intredd' a drentu e diti lu c'aeddi.! ” L'ommu agitatu entra e cù l'alenu cultu, rifiutendi la cattrea e la tazza d'ea chi la femmina l'appuglìa: “m'aarèti a scusà cummari mea, ma lestra...puniti da fattu, Lughia ha li peni! !” Ansìma.
“ Cumpà, àggiti pazenzia! si li peni sò appena incuminzàti v'è tempu!.” Parò 'ista la cara prioccupata di Giuanni, lu tratteni a faeddu: “.paristantu chi eu mi priparu e ciammu cummari Antonia, voi turreti a casa e puniti una pignatta manna, piena d'ea a scaldì i lu fogu e stèti passigatu , a 'ostra mudderi e a lu chi ha di nascì v'aarèmmu a pinsà noi.” L' assigura Minnia.
Cù lu cori turratu a cascia, cumpari Giuanni pidda lu caminu pà la sò casa.
Cummari Minnia lestra accapitta dall'armoà asciuamani, calche telu di linu, tuttu lu nizissàriu pà aggiutà la palturenti e ciammata cummari Antonia s'avviani insembi da cummari Lughia
Intrati i la càmmara s'avvidini ,a lu mamentu, chi li peni di lu paltu sò incuminzàti..
Cummari Lughia cù lu 'idelli s'assiriniggia: “ grazi cummari mei!”
“cummà, steti appasigata, avali vi semmu noi!” L' incuraggia Minnia, la più ansiana e mamma di tredizi fiddoli.
Lu steddu, nadendi ill'ea tebia di lu banzicu di la mamma, asculta cù attinzioni. Li dui cummari non li sò di med' aggradu: “uffah! .. sò arriati chissi magliai, poltaearrega di cummari Minnia e Antonia! ... Aval' incumenzani, ciarra chi ti ciarra, che zinzuli mali, a piddassi l'attinzioni di mamma...uffah, già mi bastàa l'assùstu presu anzora...chissu tarramotu m'ha tuttu scussaltattu ..pà fultuna chi è passatu”... bulbutta assintendisi illa banzicallella pà giucà.
Attacati li manareddi a lu culdoni chi lu teni liatu a la mamma, si banzicalleggia.
'Istu chi la mamma ciarrendi s'è sminticata d'iddu, canta a la sola ...” banzica, banzica lu mè stedditu..” Chena la bozi di la mamma non si diilti.
Tristu, svilutu, solu e abbandunatu fala da lu culdoni, si poni a mazzasubbra illu pìciu d'ea tebia, cù li mani addaretu lu cabu. E' pinsamintosu, Chissu banzicu tebiu di la mamma è maraigliosu parò s' è sminuricatu, strintu. No è meda tranquillu, ha l'aricci attenti a cuntrullà chissi strangi infadosi. I la ciarra intendi la bozi di cummari Antonia : “cummari Minnì l'ea è buddendi”
“oh,oh !” dà un brincu d'alligria lu steddu: “ oggi si mangia ciusoni a manu, boni, boni!!
Mancu cumprìttu lu pinsamentu una scuzzulata di tarramotu buliendilu lu poni torra a cabingiò.
“ohi,ohi! Oggi semmu posti propriu mali...mi pari chi “lu ciarabaldu” malca colpi!”
Cù meda sfolzu, l'arresci a turrà a capu insubbra.
I chi intendi la bozi di cummari Minnia:” oia, s'è postu di traessu, spiremmu chi si torria a svultulà!”
Un' iscossa più folti lu torra a bulià a cabingiò.
”Mamma cos'è suzzidendi? Palchì chistu trambustu?.mammaaaa faeddami, cantami la ninna nanna, bogazi a fora chissi due strii.chi poltani mali....!” Nienti.
Arrea un' altra spinta . Un'ispinta da fattu a l'altra, lu sò allunghendi da lu banzicu pà spingillu in d'una strinta buggiosa. Disispirattu :” sogu affuendi mamma, non m'arresci di nadà, aggiu frittu e lu culdoni m'è strangulendi”. S'avvidi chi la mamma no l'asculta, è a fòddita, spingendi...spingendi???
”.oia e chi tontu !! aggiu cumpresu ...sogu nascendi! ...”Dai mamma spingimmu, insembi chi ti 'oddu 'idì”. Ancora calche spinta e lu steddu è fora. Cummari Minnia lu pidda e pisendilu in altura pà mustrallu:“è un beddu mascitu!” dìi a bozi manna. Lu steddu zilca la mamma. La idi falata,stracca. Accultu v'è Antonia chi l'asciutta lu sudori
Iddu trimma, ha frittu...vò la sò mamma. Minnia lu pidda pà li pedi e postu a cabingiò li dazi una frigata di sculivitti. “cantu sei mala!” pinsamenta lu steddu a occi sbarrati pà lu trattamentu e pingendi a tutta furria. La femmina l'appuglia innant'a la mazza di la mamma” cummà, commu canta bè chistu mascitteddu nostru, Deu lu mantenghia e tutti li Santi!”
Lu steddu mancu l'intendi. Avali è' cù la sò mamma. Ciusi l'occi si l'affiangia. Ricunnosci lu prufummu, lu calori, intendi la bozi : “benvinutu mè fiddolu, cori di lu me cori, luzi di l'occi mei...!” la criatura :“ oh mamma, mamma tenimi sempri cun tegu, piddami la manu, non m'abbandunà mai!”
Lu steddu è paldutu in chiss'amori. No è attentu a candu arrea Minnia, lu pidda, l'appuggia a pedi di lu lettu e cun d'una folbiza tadda lu culdoni e annuda lu rimanenti i la mazza.
“noooooo!!” piengi disispiratu -“ stria, m'hai fiaccatu lu banzicu, lu giogu chi m'ha liatu a mamma!” Minnia lu cunsola e ninnendilu lu faeta cun amori : “ criatura cara, cussì è la 'ita, non cunnosci alligria chena cunniscì dulori!” Arrea Antonia cun d'unu stegliu d'ea tebia. Minnia, poni lu steddu a moddu, lu sauneggia e lu làa.
La criatura è sparramàta: “chista m'affua...mammaaa, palchì sogu natu?!” piengi
Appena asciuttatu entra lu babbu. Minnia cumplimintosa vi l'appuglia. L'ommu l'alza in aria pà ringrazià Deu di lu donu mannu.”
“nooooo, ancora pà l' aria?” piengi lu steddu, sta a vidè chi calcunu m'aarà a scappà.. chi mundu scàsciatu...sogu sballatu, 'oddu mamma!”
Giuanni, cun dilicatesa, lu poni in brazzu a la mamma chi lu dà a suggì lu primma latti.
Finzamenti sussigatu pidda sonnu.

“Molte cose in poche parole”

============================


LA CULLA DI MAMMA

“Comare Minnia, comare Minnia!!!” Dall'orticello giunge la voce sconvolta di un uomo. La donna si affaccia: “ehi, compare Giovà e che chiasso!.. Entrate dentro e ditemi che vi succede”. L'uomo agitato si accomoda. Con il fiato corto rifiuta la sedia ed il bicchiere d'acqua che la donna gli offre: “scusatemi comare mia..ma affrettatevi a seguirmi Lucia ha le doglie!” Ansima. “Compare abbiate pazienza, se sono le prime doglie abbiamo tempo!” Accortasi che il compare è ancora preoccupato, per incoraggiarlo, continua a parlargli. “ Nel frattempo che mi preparo e avverto comare Antonia, voi rientrate a casa e mettete a scaldare sul fuoco un pentolone d'acqua. Tranquillizzatevi che a vostra moglie ed al nascituro ci penseremo noi!”
Rasserenato, l'uomo s'instrada verso la sua casa. Comare Minnia velocemente afferra dall'armadio asciugamani, panni di lino e quant'altro occorre per assistere un parto. Chiamata comare Antonia s'affrettano insieme da comare Lucia. Entrate nella camera della partoriente si accorgono subito che le doglie sono incominciate. Comare Lucia si rasserena solo al vederle. “Grazie comari mie!” “Comà state tranquilla, adesso ci pensiamo noi!” la rassicura Minnia che è la più anziana e mamma di tredici figli.
Il nascituro, nuotando nelle acque tiepide della culla della mamma, ascolta con attenzione. A lui non piacciono le due comari: “uffah, sono arrivate quelle due megere di comare Minnia e Antonia che portano e riportano pettegolezzi. Adesso inizieranno, una chiacchiera dopo l'altra, come pungenti zanzare distrarranno la mia mamma...uffah!...per oggi mi basta lo spavento preso pocanzi...quella scossa di terremoto mi ha tutto ribaltato...per fortuna che è finita!” borbotta sistemandosi sull'altalena per giocare. Attaccate le manine al cordone ombelicale, che lo lega alla sua mamma, si dondola. Cosciente, che la mamma si è scordata di lui, canta da solo: “ dondola,dondola bambino mio...” Senza la voce della mamma non si diverte. Triste, avvilito, solo e abbandonato scende dal cordone ombelicale e si mette a galleggiare con la pancia all'insù e le mani dietro la testa. E' pensieroso. Quella culla tiepida della sua mamma è meravigliosa però è diventata piccola, stretta. Non è sereno. Le orecchie attente controllano le due estranee fastidiose. Nel chiacchiericcio sente la voce di comare Antonia: “comare Minnì l'acqua bolle!” “oh,oh!” fa un salto di gioia il bambino “oggi si mangiano gnocchi fatti a mano...buoni, buoni!!” Non ha terminato il pensiero quando una nuova scossa tellurica lo ribalta ancora a testa in giù. “ohi,ohi! Oggi la vedo proprio male! Ho l'impressione che l'oroscopo sia negativo.” Con faticoso sforzo riesce a riposizionarsi a testa in sù. Nello stesso momento gli arriva la voce di comare Minnia: “oia! Si è riposizionato all'incontrario, speriamo che si ribalti!” Una scossa più forte delle altre lo rimette a testa in giù. “ Mamma che succede? Perchè questo putiferio? Mammaaa parlami, cantami la ninna,nanna e caccia via quelle due streghe che portano sfortuna!”...Arriva un'altra scossa. Una scossa dietro l'altra lo allontanano dalla culla spingendolo verso un'oscura strettoia. Disperato: “sto soffocando mamma! Non riesco a nuotare, ho freddo e il cordone ombelicale mi sta strozzando!!.” Si accorge che la mamma non lo ascolta, è affannata e sta spingendo...”spingendo? Oia! come sono poco intelligente...ho capito...sto nascendo!” Realizza il bambino..”Dai mamma, spingiamo insieme che desidero vederti!!” Ancora qualche spinta e il bimbo è nato. Comare Minnia lo prende e sollevatolo lo mostra: “guardate che bel maschietto!” dice a voce alta. Il neonato cerca la mamma. La vede spossata,stanca. Accanto c'è Antonia che le asciuga il sudore. Il neonato trema, ha freddo, desidera la sua mamma. Minnia lo prende per i piedi e sistematolo a testa in giù gli dà tante sculacciate. “come sei cattiva!” pensa il bambino con gli occhi spalancati in un pianto furioso. La donna lo poggia sulla pancia della mamma dicendo: “Comà! Avete sentito come canta bene il nostro maschietto!? Dio lo benedica insieme a tutti i Santi.” Il neonato nemmeno l'ascolta. Chiusi gli occhi si raggomitola sulla mamma, ne riconosce il profumo, il calore, la voce armoniosa !” Benvenuto figlio mio!, cuore del mio cuore, luce per i miei occhi!” Il neonato: “oh mamma! Tienimi sempre con te, stringimi la mano, non mi abbandonare mai!!. Il bambino è immerso in quello scambio d'amore. Non è preparato quando arriva Minnia che lo prende, lo sistema ai piedi del letto e con le forbici gli taglia il cordone ombelicale annodando, ciò che resta, sulla pancia.
“ Nooooo!” piange disperato” hai rotto il dondolo, il gioco che mi teneva legato alla mia mamma.
Minnia prova a consolarlo e cullandolo con amore: ”Creatura cara, così è la vita non vivi la gioia se non conosci il dolore”
Entra Antonia, porta un recipiente con l'acqua.. Minnia, poggiato dentro il bambino, lo insapona e lo lava. Il piccolo è spaventatissimo: “questa qui adesso mi affoga!..mamma perchè sono nato?!” piange.
Appena asciugato arriva Giovanni, il padre. Minnia orgogliosamente gli mette tra le braccia il figlio. L'uomo lo solleva al cielo e ringrazia Dio per quel grande dono.
“nooooo! Ancora per aria? ..sta a vedere che qualcuno mi farà cadere...che mondo di pazzi...mi sento stanco..voglio mamma!”
Giovanni delicatamente lo porta tra le braccia della mamma che gli dà il seno affinchè possa succhiare la prima poppata di latte.
Finalmente sereno si addormenta.

“molte cose in poche parole”

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA

Questo spazio è a disposizione gratuitamentedi quanti intendono inviare i propri racconti