La Lovia avra
di Giovanni Piredda

 

(Li nommi di li sitti e di li passoni, so di fantasia)

 

Era la dì di Nostra Signora Scorraboi, la ciurrata éra un pocaréddhu spunzinòsa, illa notti appena passata, da lu célu spannatu, éra falata una mani di ghiaccia, ma si sà chisti sò li bruschi di lu arru.
A li setti e mèzu, trenta o fossi più cacciadori, c’incuntresimi illu sittu sciuaratu da la cumpagnia ditta “La burraccia”, lu sittu, éra in un caminu saldu ill’ingruciata ditta lu “ Lu colbu” in tarrittoriu di Padru.
Eu, chissa dì, éru invitatu da Petru Sanghignu, un vecchju cacciatori di li palti di Santu Paulu, ma siccommu stagghja in Bilchiddhéddhu, caccigghjàa in tutti chissi cussogghj più o mancu accultu, finza a iscicci in Monti Niéddhu. Petru, éra un vecchju amicu méu, ci cunnisciami alumancu, alumancu da una trentina d’anni, e dugna olta chi c’incuntràami, pà lu più illi cussogghj di Tarra Nòa, m’invitàa sempri a andà in silva cu iddhu e cu la sò cumpagnìa. Primma di chissa dì, no aiu ancora autu l’onori d’andavvi e cussì una òlta dizzisu pà lu che sì, andési in “silva”.Li primmi luci di lu soli, érani ghjà spuntendi in mèzu a li coddhi di “Monti Spanu” figghjulendi a lianti e a li primmi spiriati, la campagna cuminciàa a briddhà, pal via di chiddha ‘jaccia falata illa notti e paria d’idé innantu a li tegghj, un tappettu di cristaddhi. Paulinu, un’altu ‘ecchju cacciatori, agghjutàa a Pétru a stirrì li pusati e a sistà tuttu l’andamentu di la silva. Pétru, si chjammési una ‘intina di “ fusili” a lu latu sòiu, e Paulinu alt’e sett’o ottu, cumprésu éu. Imbucchésimi una sèmita, pà andà a impustacci, cagliàti, lu più pussibbili a la muta, pà no facci sirià da li polcavri, chi ancòra pudìani esse in pédi.
Pétru cu l’alti, diani arruinghj tutta la silva dissignata, ancor’iddhi passendi da un’alta semita chi c’iscìa a l’alta banda di la sarra. Paulinu, cuminciési a lassà la primma pusata, priffirèndi lu più anzianu e cussì da poi di quattru, tucchési lu turnu méu. La pusata méa, dia stà innantu a una rocca, alta da tarra guasi tre mettri, Paulinu, mi la prisintési illa mèddhu manéra pussibbili, m’inghjttési l’anditu da undi sarìa dùutu arrià lu polcu, éu diu sparà (sigundu lu sò dì,) a la féra da suprinu, a una distanzia di tre mettri, candu sarìa inuta a passà sutt’a la rocca. Paulinu e l’alti dui cacciadori, sighisini più a innanzi andendi a impustassi.Eu intantu da supra a la rocca, a strapiumbu innantu a una pischina, diu stà abbèddhu attentu cu la ista, palchì no pudiu intindé più di tantu, lu trimuttu di l’èa éra una cosa abbèddhu infadòsa. A li nòi in punta, una duppietta strinta inn’aria, dési lu signali di lu cumenciu di la “silva”,(inizio della battuta) e cussì da chissu momentu, bisugnàa aè occhj e aricchj.
Si cumincésini a intindé li primmi abburrìi di li chirridhori e calche sonu di carramusa, dapoi d’una dicina di minutti s’intindisini li primmi ‘janniti di li cani e poi alti ‘janniti, era lu signali chi àiani bucatu li polchi, tandu li chirridhori buciàani più folti, ciuccàani li mani e tiràani inn’aria calche fusilata pà incuragghjà li cani e pà spinghj li polcavri a lu latu di li pusàti.
Da chi a una friarédda, si cumincésini a intindé li primmi ciocchi di li fusilati, illi pusati a occhj a noi, poi, ancora fusilati e fusilati, insomma, una tirulintana chi no vi dicu, parìa una scena di chissi ‘isti illi films di li cawboi candu si scuntràani cu l’indiani. Dapoi di tuttu chistu, no s’intindisi più nuddha, ne una ‘jannita di cani, ne un’abburriu; nuddha di tuttu chissu chi si pudia intindé fendi normalmenti una silva. Dapoi d’una ‘intina di minutti, candu éru attentu, cuntificendi la posta méa, mi parisi d’intindé un fràstamu, ma no vidia nuddha di nòu, dapoi d’un pocaréddhu, sempri da la mattessi dirizioni, intindìa chjaru chjaru unu struncaréddhu, ma mancu chista òlta nuddha si prisintàa di nou a la mè ista, candu a l’impruisu vidisi iscèndi da unu sgriddhoni un pulcacciu mannu e nieddhu, chi si filmési fora da la macchia appena calche mettru, muccichili alzatu avvintendi, s’arrigghjsi in cjaru , un pocu dirrugghjatu sigundu la mé pusizioni di tiru e nèmmancu possu dì, tantu tisgjanu.
M’alzési lu fusili a cara e l’imbracciési comu éru dottu di fa, ma no azzaldési lu tiru, sòlu palchì scaddhàtu, no sparàa più a un polcu felmu da candu un’alta olta, mi ni faddhisi unu canna canna a una dicina di mettri, poi, palchì sapiu chi tantu sarìa ‘inutu a passammi ill’anditu sutt’a li pèdi commu m’aia inghjttatu Paulinu. Intantu lu polcu si spustési e no lu ìdiu più, s’éra arressu suttu a una macchia di multa, a candu vidisi iscendi da chiddhu sgriddhoni undi éra isciutu lu polcu, cattru o cincu pulcéddhi, currendi dritti dritti infattu a chiddhu polcu chi aiu ghjà vistu innanzi.
Chi, cumprindisi subbitu chi no éra un polcu, ma una lòvia pulciddhata, chista candu stési assuitata da li pulcéddi, lampési unu scuffùlu e sighisi a viné ill’anditu sutt’a mè, in chissu momentu, mi la fési una sghinta di risa, abbassési lu fusili, tuttu chistu era suzzéssu in mancu d’un minuttu, candu mi passésini “sutt’a li pèdi”, cuntési cincu pulceddhi stringati, aiani si e nò dui o tre dì di ita e, pedisùnghjuli puniani infattu a la mamma sòia, chi sapia senz’altu a undi pultassilli.
In chissu momentu, in cori méu, mi socu sintutu lu méddhu cacciatori di lu mundu, chena pinsà a cosa m’ariani pudutu dì l’alti cumpagni cacciadori chissi più fammicòsi e“càrrai”( chi andàni in caccia, solu pà lu pezzu di la carri)sapendi chi no aiu tiratu a lu polcu e li sarìa tuccatu appuntu, un pezzu di carri in mancu ill’ora di la divisioni. Dapoi di tanti minutti, intindisi par’allalgu li ‘janniti dun cani e la tinnita d’una schiddhitta chi manu manu s’accustàa a la palti méa, m’alzési torra lu fusili a cara e figghjulési illa dirizioni di pruvvinienzia, ma nuddha si prisintési a iscì in pusata, lu cani, un siguciu niéddhu a pilu lisgju, éra infattu a la raglia di la lòvia. Mi ni falési da la rocca e parési lu cani, chi no ni ulìa intindé di furrià, a lu puntu chi piddhési una ‘èltica e li dési tanti svilticàti pà obbrigallu a furrià. Iddhu pòara bestia éra fendi lu sò trabàddhu, ma sidd’éu lu facia passà, arìa distulbatu ancora la lòvia e supratuttu si saria scupiatu lu mé gestu, siddhu l’aria pilmissu d’iscìcci fòra silva.
Li cacciadòri chi érani in pusata accultu a mè, no s’érani avvisti di nuddha, ancor’iddhi distulbati da lu trimuttu di l’èa illa pischina, cussì, alumancu pal chissu momentu la cara éra salva.
Dapoi d’un’alta mezoretta, la caccia éra cumprita, Pétru desi boci a li pusati: (Capo caccia) Ajò li pusati….Ajò li pusati!... Ehi é……stési la risposta. Abbrisi lu fusili pà sgarrigallu, innanzi di falamminni da la rocca e chì, fési la figura di l’assu di cuppu….. no agattési caltucci in canna, cu la franética chi aiu studiendimi la pusata, m’éru sminticatu puru di garrirà lu fusili, cusaréddha di passamminni altu calche unu chena fiddholi, chi tandu la beffa saria istata compretta.
Intantu Paulinu turrendi in darétu avvisési l’alti pusati e cussì turrésimi a l’impostu da undi érami paltuti. Manu manu chi arriàani l’alti cacciatori, dugnunu raccuntàa la sòia e li commenti, pà lu più misci a fauli cuminciani a fassi longhi e fiurizati, intantu cumincésini a arrià puru li polchi molti, ni cuntésimi in tarra una dicina, a cunfelma di chiddha tirulintana intésa.
Una olta chi tutti s’érani avviati a li vetturi, Pétru mi disi: <Gjuà imbara cun mécu una friaréddha chi decu aspittà li cani.> Lu caldu, no éra tantu e li mani miss’érani aggrunchjendi da lu fritu, tandu ni buchési da la “cacciadòra” una zucchitta piena d’èaldenti e n’offrisi un sulparéddhu a Pétru, cussì, lu tantaréddhu pal dacci una scalduta.
Illu tempu chi stésimi aspittendi li cani, cuntrastendi di l’andamentu di la silva, Pétru mi disi: <ma e a lu latu unde voi no s’è siriatu nuddha?> In chissu momentu no mi la sintisi di piddhà in ghjru un’amicu, magari dicendili di no, o sinnò l’arìa pudutu invintà una faula, chi tantu li cacciadhori ghjà semmu cà più e cà mancu appatintàti, e, siguru di mè, li rispundisi dizzisu: <Mi Pétru, pà l’amistai nostra ti décu cunfidà una cosa, ma ti pongu in ghjùra di no dì nuddha a l’alti cumpàgni, sinnò m’acciantarigghjani, ghjà basta chi ci dicini macchi d’altu manéra a li caragnanési> e cussì, li raccuntési tuttu lu fattu pà filu e pà signu com’éra andatu pà la faccenda di la lòvia. Nuddha invecci li disi di lu fusili sgarrigu, immagghjnendimi chi calche sfottò Pétru mi lu dia fà, invecci a cumpréra di lu contu méu, lu ‘idisi ridendi, cun tumantu “surrisu”chi cill’arràa a l’aricchj, m’allunghési la mani e mi dési una strinta <alt’e che acciantarà chisti sò ciaffi chena mani, pal celti chi si contani cacciadòri! Gjuà!….. a me no mi spanta l’azzioni toia, ancora éu la pensu comme te, e si m’aissia una dì di cumbinà faciaragghju senz’altu lu ch’ài fattu tu!>. A la risposta in chissu essu di Pétru, mi socu sintutu suppisatu e filizzi, comme chi aissia moltu deci polcàvri tutti in fila cu un colpu solu….

Racconto 3° classificato Premiu Agghju 2012

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA