Cuile Party
de Tommasu Esca

 

 


Vervecches e crapas ghaddhighinosas.
Sa crise si sentit orte peri iffatu de campannas e de cuiles.
Pro su travallu de sos massajos e de sos pastores non b'at prusu incunza de ponnere in saccu e in magasinu.
Su preju de su latte, de su casu, de sa lana o de sa petha, o de su triccu, sono tottus a istraccu barattu.
Sos vendhuleris nostros son carrandhe de onzi bene e Deus, de onzi parte e mundhu, trascurandhe su chi si produit, de valore e de calidade in s'isuleddha nostra.
Tantos aìana tiratu sos remos in barca e aìana serratu sos battentes chin custu travallu tramandhatu de seculos dae babbos in fitzos.
Bi sono sos chi sono chircandhe de sichire a tribulare, aspettandhe chi colet su tempus malu e torren tempos vonos de arregortas.
Atteros sono istudiandhe su modu pro accher migliorìas e cosas novas de calidade.
In tempos de crise, su poveru chircat de si arranzare comente potet.
Chie juchet creveddhu sanu e bonu , si imbentat travallos novos, un'azienda agrituristica, un allevamentu de bestias seletzionatas pro metzorare su travallu, sa calidade, abassare sos costos, produire de prus e menzus, mezzorare sa vendhita e s'incunza.
Atteros...... e tra custos peri Angheleddhu (connottu pro Peddhe e Mariane )... aìna chircatu incurtziatoriu.
Attas sas chircas de mercatu, chin sas allegatas de “Radio Cuile“, sos giornales e internet, Angheleddhu puru a pessatu de si dare a sa massarìa.
A pacu trettu e su cuile, ma vene attracatu a occros de malissia, riparatu de sos ventos malos, at serratu a criùra, unu bellu cantzu de ortu in biolotzicu chin donzi vene e Deus. Ma cust'annu novu at comporatu unu paccu de prantaia de unu bellu virde e chin sas fotzas a chimbe puntas.
Li ana nattu, sos praticones, chi anchi creschene bragheras e de sa menzus calidade in sas terras nostras.
Este s'urtima erva istranza, chi este colonizzandhe sa Sardinna, adeguandhesi a sa globalizzazione vintzas sa natura.
S'abba dé su rieddhu chi curriat a curtziu itti sana e bona e non bi mancait mai in d'onzi tempus d' annu.
Atta istudiatu, tra su murghere e su accher casu e frue, unu bellu impiantu de tubeddhos de abba a gutziu, pro non n'de perdhere nuddha. L'adìana nattu chi cuss'erva rendhiat prus de s'erva medica e de su voratzu, de sa vintza e de s'ulivare. Ma tottu itti a provare a biere e a isperimentare custu ortalitziu novu.
Su curtivu, su marrontzu, su letamene irmartitu de crapa e vervecche e s'abba abbundhante iti una sentenzia pro tottu sos ortalitzios de Angheleddhu.
Sa prantaja nova poi,accurtziu de carchi undhu de tamate, perdinzanu, pipperone e vathica, itti creschendhe a macchine in cussas dies de istiu chin d'unu sole orte e zenerosu.
In fora de su cunzatu su loccu itti brujatu e nudu de su paschinzu de sas bestias de Angheleddhu.
Cust' erva nova itti creschendhe meravillosa e itti arta quasi duos metros, giaj prus arta de su mere e itti in chirca de ispiccare vrore.
Unu manzanu chi Angheleddhu este movitu a che versare su latte e a si buffare carchi birretta vrisca, una crapa agganita si at fattu unu aitu e ch'est intrata a daintro de su cunzatu de ortalitzios e a si thathare chin tottu cussu bene de Deus.
Iffatu de sa prima coratzosa, atteras crapas e varvecches, crapitos e anzones, tottus in chirca de cussas ervas moddhes e friscas. In pacc'ora, s'an datu una bella vrente de ortalitzios e de cuss'erva nova chin sa otza a chimbe puntas.
Ini a puntu e rupire de cantu ini abbrentatas chin cussas ervas bragheras, beeeee......beeeee.......beeeee.....meee.......meeee.....meeee.
Cussa vrente de s'erva nova virde e a chimbe puntas lis adiat isticchitu gana de vivere, de currere, beulare, incorrare, amoratzare e a si corcare a matha a susu e a conca a sole.
Non ini prusu cuddhas bestieddhas masetas de Angheleddhu, chi comente este torratu a cuile non crediat a sos occros suos.
Una cosa mai vista in sa vaddhe de Paule Umbrosa.
Crapas e vervecches, minores e mannas ini tottu a una tamalla,... gaddhighinosas e ammachiatas.
Su primu pessamentu itti pro cussa thithula proita dae sa costas africanas, chi muttini “blue tonge” o “lingua blu”.
Su manzanu, prima de movere, sa roba de Angheleddhu itti comente a su solitu, paschendhe tranquilla e istandhe vene.
Chin custu pessamentu, er movitu derettu chin sa vittura sua a chircare su dottore vitrinaiu a sa viddha prus accurtziu.
Su mantessi dottore, candho este arribatu a s'avrile, este abbarratu a vucca aperta de s'ispantu, sas bestias imbrossinatas in terra, gherrandhesi a pare a pare, a brincos e a beulos, chin sos occros cantu una bardoffula, a limba iffora, beulandhe chi parian pessones irvaliatas in un“ Orgia -party “.
Mancait solu su buffonzu.
E su Dr. Vitrinaiu :<<Itte ana mandhicatu o vivitu custas poveras bestias?
Custa no este sa “blue tonge”. Itte raju lis este achirratu ?>>.
Su mere ,pastore e massaju puru, no ischiat itte pessare.
Angheleddhu: <<Sono sempere paschendhe in su mantessi loccu e mandhicandhe sas mantessi ervas, mi paret.... Però so videndhe chi che ana irbarratu s'aitu de s'orticheddhu. Las soe videndhe vene abbrentatas, a puntu e rupire e si che ana mandhicatu peri de cuss'erva nova, chin sas ozzas a chimbe puntas>>.
Su vitrinaiu: <<bell'erva las datu a mandhicare, custa la muttini tottus Maria Juanna e este un'erva chi luat, allucinogena, chi irvaliat umanos e bestias.
Caru Angheleddhu , s'unica ispera este chi custa cosa non li facat dannu.
Anzis, pone a bandha custu latte chi potet essere ispetziale a lu vivere solu o a faccher casu,recottu e frue.
Sicuramente crientes esigentes ti potene ordinare custan novas bontades in locos nostros e in donzi parte e mundhu.
Chin custu imbentu novu, asa a bier chi custu latte ,casu e frue ispetziale los potes vendhere a 20 euros su litro o chentu euros su chilu. Istate a biere chi Angheleddhu- Peddhe e Mariane.. isperimentandhe cosas novas, atzapat s'ora vona pro diventare riccu irfundhatu, peri ponendhe unu “brevetto” su cust'imbentu novu>>.

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA

Questo spazio è a disposizione gratuitamentedi quanti intendono inviare i propri racconti